Propisi

ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA LICE KOJE JE U RADNOM ODNOSU A ISTOVREMENO JE I KORISNIK STAROSNE PENZIJE

  Poslodavac je obveznik obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za zaposlenog – obveznika prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je osiguranik – fizičko lice koje je obavezno osigurano po osnovu zaposlenja prema zakonu kojim se uređuje obavezno zdravstveno osiguranje. Osiguranici biraju da li će biti osigurani na obavezno zdravstveno(…)

POREZ NA KAPITALNI DOBITAK

  NEMA POREZA NA KAPITALNI DOBITAK KADA FIZIČKO LICE PRODAJE UDEO U DRUŠTVU KOJI JE U NJEGOVOM VLASNIŠTVU PREKO DESET GODINA   Kada je tokom perioda vlasništva nad privrednim društvom dolazilo do promene procenta učešća u kapitalu u privrednom društvu “A” (od 2004. godine fizičko lice ima udeo od 33,33%, a od 2010. godine udeo(…)

POPUNJAVANJE PB-1 ZA 2016 PO NOVOM ZAKONU

Poresku prijavu na Obrascu PDP i poreski bilans na Obrascu PB 1 podnose: privredna društva, banke, društva za osiguranje, berze i brokersko-dilerska društva, društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, društva za upravljanje investicionim fondovima; druga pravna lica osnovana u skladu sa posebnim propisima, a koja obavljaju delatnost u cilju sticanja dobiti (kao što su npr.(…)

PDV NA USLUGE POSREDOVANJA PRILIKOM IZVOZA I UVOZA DOBARA

  PDV TRETMAN USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA DOBARA KOJA SE IZ INOSTRANSTVA OTPREMAJU U REPUBLIKU SRBIJU I KOJA SE IZ REPUBLIKE SRBIJE OTPREMAJU U INOSTRANSTVO   Do 31. marta 2017. godine mestom prometa usluga se smatralo mesto gde je pružena usluga. Prilikom posredovanja kod prometa dobara iz inostranstva koja se otprema u Republici Srbiji, mestom(…)

PRAVO NA PDV PRILIKOM OTKUPA, KADA POLJOPRIVREDNIK NIJE OBVEZNIK PDV-A

  POSTOJANJE PRAVA POLJOPRIVREDNIKA NA PDV NADOKNADU U SLUČAJU KADA IZVRŠI PROMET POLJOPRIVREDNIH DOBARA OBVEZNIKU PDV   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, kada fizičko lice koje se smatra poljoprivrednikom, u skladu sa Zakonom, koje nije obveznik PDV izvrši promet poljoprivrednih usluga obvezniku PDV, ima pravo na prethodni porez. Obveznik PDV koji je kupio(…)

PRAVO NA ODBITAK PDV KOD NABAVKE PUTNIČKOG AUTOMOBILA RADI IZNAJMLJIVANJA

  POSTOJANJE PRAVA NA PRETHODNI PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV NABAVLJA PUTNIČKE AUTOMOBILE ISKLJUČIVO RADI DAVANJA U ZAKUP KRATKOROČNO ILI DUGOROČNO   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost pravo na odbitak prethodnog poreza je moguće ostvariti ukoliko se vrši nabavka dobara radi obavljanja delatnosti. Prilikom nabavke putničih vozila moguće je ostvariti odbitak prethodnog(…)

IZMENA AKONTACIJA POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

Pravna lica, obveznici poreza na dobit pravnih lica, obračunavaju i plaćaju akontacije poreza na dobit pravnih lica za 2016. godinu u skladu sa članom 66. do 69. Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Obveznici poreza na dobit pravnih lica prema članu 67. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, su sva pravna(…)

VREME NASTANAKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA

U građevinarstvu postoji više načina obavljanja posla, jedni od njih su ispostavljanje situacija i drugi je ’’ključ u ruke’’. Kada je reč o ispostavljanju situacija, izvođač radova nakon završene jedne faze ispostavlja račun za odrađeni posao, i vreme nastastanka poreske obaveze je dan kada je ispostavljena situacija. Kada se radi o obavljanju posla ’’ključ u(…)

PRIVREMENI I POVREMENI POSLOVI I SPREČENOST ZA RAD

  PRIVREMENA SPREČENOST ZA RAD LICA KOJE POSLOVE OBAVLJA PO OSNOVU UGOVORA O PRIVREMENIM I POVREMENIM POSLOVIMA Prema Zakonu o radu, poslodavac može da angažuje lica za obavljanje privremenih i povremenih poslova koji ne traju duže od 120 kalendarskih dana po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima. Prema ugovoru o privremenim i povremenim poslovima angažovanim(…)

PREFERENCIJALNO POREKLO ROBE

Preferencijano poreklo robe se određuje prilikom izvoza robe da bi se ostvarilo pravo oslobođenja carine na robu u zemlji u koju se uvozi pod uslovom da ta zemlja spada u članice carinskih unija u kojim se nalazi Republika Srbija ili te zemlje imaju ugovor o bezcarinskoj trgovini sa Republikom Srbijom. Postoje dva sistema pravila po(…)

UREDBA O VRSTAMA ZAGAĐIVANJA, KRITERIJUMIMA ZA OBRAČUN NAKNADE ZA ZAGAĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE I OBVEZNICIMA, VISINI I NAČINU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA NAKNADE

(“Sl. glasnik RS”, br. 113/2005, 6/2007, 8/2010, 102/2010, 15/2012, 91/2012, 30/2013 – dr. pravilnik, 25/2015 – dr. pravilnik, 44/2016 – dr. pravilnik i 43/2017 – dr. pravilnik)  Predmet uređivanja Član 1 Ovo uredbom bliže se određuju vrste zagađivanja, kriterijumi za obračun naknade za zagađivanje životne sredine i obveznici, visina i način obračunavanja i plaćanja naknade(…)