Propisi

RASHODI KAMATA IZ PRETHODNOG PERIODA

   RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE RASHODA KAMATA KOJI SE ODNOSE NA PRETHODNI PERIOD   Kamatu koja se odnosi na prethodne periode nije moguće evidentirati kao rashod u poslovnim knjigama tekuće godine, već kao grešku iz prethodnog perioda. Ukoliko je greška materijalno značajna, neophodno je da pravno lice izvrši korekciju početnog stanja obaveza i neraspoređene dobiti/gubitka (u zavisnosti(…)

PDV NA IZDATKE ZA ISHRANU ZAPOSLENIH LICA

  NEPOSTOJANJE PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU IZDATAKA ZA ISHRANU ZAPOSLENIH LICA   Kada obveznik PDV u maloprodajnom objektu otvori dva restorana – jedan namenjen posetiocima maloprodajnog objekta a drugi zaposlenima i poslovnim partnerima, obveznik PDV ima pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavki za potrebe restorana namenjenog posetiocima maloprodajnog objekta, dok(…)

PDV NA USLUGE PREVOZA – KOD UVOZA DOBARA

  POSEDOVANJE POTREBNIH DOKAZA ZA OSTVARIVANJE PORESKOG OSLOBOĐENJA ZA USLUGE PREVOZA DOBARA POVEZANIH SA UVOZOM KOJI VRŠI OBVEZNIK PDV DOMAĆIM UVOZNICIMA   Kada obveznik PDV pruža uslugu prevoza dobara koja je povezana sa uvozom dobara privrednom subjektu sa sedištem u Republici Srbiji, mesto prometa te usluge je u Republici Srbiji. Za promet predmetne usluge Zakonom(…)

PDV NA USLUGE OBRAZOVANJA U OBLASTI MATEMATIKE I RAČUNARSTVA

    POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV OBAVLJA AKTIVNOSTI U OKVIRU OBRAZOVNO-VASPITNOG, INSTRUKTIVNOG I STRUČNOG RADA U OBLASTI MATEMATIKE I RAČUNARSTVA   U slučaju kada obveznik PDV obavlja aktivnosti u okviru obrazovno-vaspitnog, instruktivnog i stručnog rada u oblasti matematike i računarstva, dužan je da na promet predmetnih usluga obračuna(…)

PORESKI TRETMAN PRIHODA OD PRODAJE POLJOPRIVREDNIH I ŠUMSKIH PROIZVODA LICA KOJA NISU NOSIOCI POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA

Kada prihod od prodaje poljoprivrednih i šumskih porizvoda ili usluga ostvaruju fizička lica koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, koji su zaposleni ili fizička lica koja nisu zaposlena, ovi prihodi se oporezuju prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana. Navedena lica, koja nisu nosioci poljoprivrednog gazdinstva, korisnici poljoprivrednog osiguranja i korisnici poljoprivredne penzije, mogu(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

    IZVOĐAČU – OBVEZNIKU PDV PRI ČEMU JE ZA PREDMETNI PROMET PODIZVOĐAČ NAPLATIO AVANSNA SREDSTVA KRAJEM 2014. GODINE I POČETKOM 2015. GODINE   Za promet dobara i usluga koji od 15. oktobra 2015. godine izvrši obveznik PDV – podizvođač obvezniku PDV – izvođaču radova, a za koji je zaključno sa 14. oktobrom 2015. godine(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI PROMET USLUGA IZNAJMLJIVANJA OPREME ZA IZGRADNJU SA RUKOVAOCEM (KRAN, BULDOŽER, BAGER I DR)   Iznajmljivanje kranova i druge opreme za izgradnju sa rukovaocima smatra se prometom usluga koji se vrši u okviru obavljanja delatnosti 43.99 – Ostali nepomenuti(…)

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV

  (“Sl. glasnik RS”, br. 90/2017) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju oblik, sadržina i način vođenja evidencije o PDV, koja obezbeđuje vršenje kontrole pravilnog obračunavanja i plaćanja PDV, kao i oblik i sadržina pregleda obračuna PDV. II OBLIK, SADRŽINA I NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV Član 2 Obveznik PDV je(…)

PDV NA PROMET USLUGA DEZINFEKCIJE

(NE)POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA PROMET USLUGA DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE   Kada obveznik PDV vrši promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, a obveznik PDV nema pravo na odbitak prethodnog poreza po tom osnovu. Na promet(…)

Poreske olakšice nosioca poljoprivrednog gazdinstva na prihode od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda

Nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji su poljprivrednici osiguranici i korisnici poljoprivredne penzije imaju pravno na izuzimanje od oporezivanja prihoda od prodaje poljoprivrednih i šumskih proizvoda, kao i plodova i lekovitog bilja. Prema članu 85 Zakona o porezu na dohodak građana navedeni nosioci poljoprivrednog gazdinstva su oslobođeni plaćanja doprinosa za PIO i obavezbo zdravstveno osiguranje od prihoda(…)

PDV – NA SLUGE U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV, U OKVIRU IZGRADNJE OBJEKTA – HLADNJAČE, IZVRŠI ISPORUKU SA UGRADNJOM RASHLADNE OPREME KOJA PREDSTAVLJA SASTAVNI DEO HLADNJAČE   Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV, u okviru izgradnje objekta – hladnjače, izvrši isporuku sa ugradnjom rashladne opreme koja predstavlja sastavni(…)