Propisi

ZEMLJIŠTE POD OBJEKTOM KAO PREDMET OPOREZIVANJA

Odredbama člana 12. stav 1. tačka 8. Zakona o porezima na imovinu (“Sl. glasnik RS”, br. 26/2001, “Sl. list SRJ”, br. 42/2002 – odluka SUS i “Sl. glasnik RS”, br. 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – odluka US, 47/2013 i 68/2014 – dr. zakon), propisano je da se(…)

NAKNADNI IZDACI ZA OSNOVNA SREDSTVA

                      U vezi sa računovodstvenim knjiženjem naknadnih izdataka, odnosno naknadnih ulaganja koje se ondose na neku već postojeću nekretninu, postrojenje ili opremu u vlasništvu subjekta koji vodi poslovne knjige javljaju se pre svega, dva slučaja: da li se radi o izdatku koji povećava vrednost sredstva, ili o trošku tekućeg održavanja; ako je izdatak priznat kao(…)

POREZ NA UKUPAN PRIHOD GRAĐANA ZA 2014. GODINU

Porez na ukupan prihod građana za 2014. godinu plaćaju fizička lica- rezidenti i nerezidenti koji su u 2014. godini ostvarili ukupan dohodak veći od 2.211.336,00 dinara. Godišnji porez na ukupan prihod građana plaćaju sva fizička lica ( rezidenti i nerezidenti Republike Srbije) koji su ostvarili ukupan dohodak jednak trostrukoj prosečnoj godišnjoj zaradi koja za 2014.(…)

PORESKA AMORTIZACIJA

Rashod amortizacije u poreskom bilansu je amortizacija obračunata po poreskim propisima i to je poreska amortizacija, dok amortizacija iskazana u poslovnim knigama je računovodstvena amortizacija. Računovodstvena amortizacija u poreskom bilansu se zanemaruje i zamenjuje poreskom amortizacijom. Obračun poreske amortizacije se vrši u skladu sa članom 10. i 10a Zakona o porezu na dobit pravnih lica,(…)

RADNE DOZVOLE ZA STRANCE

Stranci koji borave duže od 90 dana u roku od šest meseci od dana prvog ulaska u Republiku Srbiju radi obavljanja delatnosti imaju obavezu da pribave radnu dozvolu. Uvedene su radne dozvole za: zapošljavanje, samozapošljavanje i dozvola za posebne slučajeve zapošljavanja. Stranim studentima propisan je ograničen broj sati koliko mogu u toku meseca da provedu(…)

OSNOVICA ZA OBRAČUN POREZA NA IMOVINU KOD MIKRO PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

Mikro privredna društva i preduzetnici koji vode poslovne knjige u skladu sa MSFI za MSP, odnosno u skladu sa  Pravilnikom za mikro i druga pravna lica osnovicu za obračun poreza na imovinu utvđuju na osnovu utvrđene cene po 1m2 od strane lokalne samouprave. Rok za dostavljanje Poreske prijave za 2015. godinu je 31. mart 2015.(…)

NOVI PROPIS KOJI SE PRVI PUT PRIMENJUJE PRILIKOM UTVRĐIVANJA RASHODA I PRIHODA ZA 2014. GODINU – MIKRO PRAVNA LICA I PREDUZETNIKE

Najveće izmene u odnosu na dosadašnji način procenjivanja poslovnih promena prihoda i rashoda odnose se na pravna lica i preduzetnike koji, počev od 2014 godine, poslovne knjige vode u skladu sa MSFI za MSP, odnosno u skladu sa novim Pravilnikom za mikro i druga pravna lica. Priznavanje i iskazivanje kamata i drugih troškova pozajmljivanja za(…)

POREZ NA DOBIT INOSTRANOG OGRANKA U ZEMLJI

Osnivanje ogranka U skladu sa članom 567, stav 1. Zakona o privrednim društvima: ,,Ogranak privrednog društva je izdvojeni organizacioni deo privrednog društva preko koga društvo obavlja delatnost u skladu sa zakonom. Ogranak nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu istupa u ime i za račun privrednog društva.’’ Odredbe Zakona o privrednim društvima koje se(…)

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA (“Sl. list grada Beograda”, br. 50/2014 i 96/2014)   Član 1 Ovom odlukom uvode se lokalne komunalne takse (u daljem tekstu: komunalne takse) za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji grada Beograda i utvrđuju obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja. Član 2 Komunalna taksa(…)

ZLOUPOTREBA TRANSFERNIH CENA

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza. Drugim rečima transferne cene smatraju se sumnjivim cenama.

USLOVI ZA ČUVANJE HRANE I PROMET

Preduzeće, drugo pravno i fizičko lice i preduzetnik mogu proizvoditi i stavljati u promet prehrambene proizvode ukoliko ispunjavaju uslove u pogledu: -       proizvodnje, -       prometa, -       prostorija, -       opreme i -       uređaja. Inspekcijski nadzor nad primenom propisa u pogledu kvaliteta u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda, vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, preko inspektora za(…)