Propisi

Obaveza prijave i odjave APR-u preduzetnika

    Prijava preduzetnika koji su tokom 2016. godine počeli da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva kod APR   Preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva kao i preduzetnici koji su prestali da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva dužni su da u pisanoj formi obaveste Agenciju za privredne registre(…)

Prodaja robe van poslovnog prostora

    Prodaja robe zanatlije van poslovnih prostorija i popunjavanje evidencije prometa   Prema članu 37. Zakona o trgovini ’’ Trgovac je dužan da vodi evidenciju o nabavci, prodaji i prodajnoj ceni robe, kao i druge evidencije o isporuci, odnosno prevozu robe. Evidencija iz stava 1. ovog člana mora biti dostupna u prodajnom objektu, odnosno(…)

Porez na kapitalni dobitak na prodaju vraćene oduzete imovine

    Poreski tretman prihoda koji fizičko lice ostvari po osnovu kapitalnog dobitka u slučaju prodaje nepokretnosti koja je stečena po osnovu prava na vraćanje oduzete imovine   U skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne vrednosti nepokretnosti i njihove nabavne vrednosti ostvarenu prenosom stvarnih prava na nepokretnostima.(…)

Fiskalna kasa – promet na sajmovima

Pravna lica koja vrše promet sa drugim pravnim licima, prilikom izlaganja proizvoda na sajmu dužna su da promet vrše preko fiskalne kase ukoliko su kupci fizička lica   Pravna lica koja ne vrše prodaju fizičkim licima i nemaju obavezu za fiskalnu kasu, kada svoje proizvode izlažu na sajmovima ukoliko žele da vrše promet prema fizičkim(…)

Fiskalna kasa – prodaja preko web sajta

Potreba izdavanja fiskalnih isečaka prilikom prodaje preko web sajta na malo Prilikom prodaje robe na malo preko web sajta nije potrebno da se šalju fiskalni isečci niti da se taj promet evidentira preko fiskalne kase ukoliko se vrši dostava robe preko spoljnih saradnika, odnosno preko neke kurirske službe ili putem pošte. Prema Mišljenju ministarstva finansija(…)

Fiskalna kasa – prodaja izvan prodavnica

Obaveza putujućih trgavaca izdavanja fiskalnih isečaka   Putujući trgovci čija je šifra delatnosti 47.99 Klasifikacije delatnost – Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca – prodaja preko putujućih prodavaca – ulična prodaja sladoleda, lozova, kokica i štampe – kolporteri, nemaju obavezu da promet evidentiraju preko fiskalne kase. Ukoliko putujući trgovci vrše promet druge(…)

Iskazani PDV, mora da se plati

  POSTOJANJE OBAVEZE LICA KOJE JE ISKAZALO PDV U RAČUNU, A NIJE IZVRŠILO PROMET DOBARA, DA TAKO ISKAZANI PDV PLATI   Kada obveznik PDV, u svojstvu izvođača radova, izda privremenu situaciju u kojoj, pored vrednosti utrošenog materijala i radova, iskaže i vrednost zaliha dobara namenjenih daljoj izgradnji objekta, pri čemu je privremenu situaciju overio nadzorni(…)

PDV u prometu sekundarnim sirovinama

Dužnik PDV pri prometu usluga neposredno povezanim sa sekundarnim sirovinama   Ukoliko obveznik PDV pruža usluge koje su neposredno povezane sa sekundarnim sirovinama drugom obvezniku PDV, prema članu 10. stav 2. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost nije dužan da na računu iskaže osnovicu za obračun PDV, već na računu iskazuje ukupnu vrednost(…)

Novčana naknada

NOVČANA NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI I ODLAZAK U PENZIJU   Novčana naknada za slučaj nezaposlenosti je pravo koje ima nezaposleno lice po osnovu osiguranja za slučaj nezaposlenosti, a trajanje ovog prava zavisi isključivo od staža osiguranja i nije povezano sa odlaskom u penziju, osim u situaciji kada nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava(…)

Bezbednost i zdravlje na radu

  ORGANIZOVANJE POSLOVA BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU OD STRANE POSLODAVCA KOJI OBAVLJA ZDRAVSTVENU I DRUGE DELATNOSTI KOJE ZAHTEVAJU POLOŽEN STRUČNI ISPIT     Poslodavac koji obavlja zdravstvenu delatnost ne može sam obavljati poslove bezbednosti i zdravlja na radu, već ih mora organizovati tako što će ili pisanim aktom da odredi jednog ili više od(…)

Brisanje drušva iz APR-a

 BRISANJE DRUŠTVA IZ APR-A – POTREBNA DOKUMENTACIJA   Kada privredno društvo donese odluku o pokretanju likvidacije i registruje u APR-u, u obavezi je nakon proteka roka od 90 dana od dana pokretanja postupka lividacije, sačini početni likvidacioni izveštaj (sačinjava ga likvidacioni upravnik) i nakon usvajanja od strane skupštine ga registruje u Registru privrednih subjekata. Ukoliko(…)