Propisi

USLOVI ZA ČUVANJE HRANE I PROMET

Preduzeće, drugo pravno i fizičko lice i preduzetnik mogu proizvoditi i stavljati u promet prehrambene proizvode ukoliko ispunjavaju uslove u pogledu: -       proizvodnje, -       prometa, -       prostorija, -       opreme i -       uređaja. Inspekcijski nadzor nad primenom propisa u pogledu kvaliteta u proizvodnji i prometu prehrambenih proizvoda, vrši ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, preko inspektora za(…)

PREDUZETNIK – OD OSNIVANJA DO STATUSNE PROMENE U PRIVREDNO DRUŠTVO

Položaj preduzetnika kao privrednog subjekta regulisan je čl.od 83. do 92. Zakona o privrednim društvima (’’Službeni glasnik RS’’, br. 36/11, 99/11 i 83/14). Navedenim članovima Zakona uređena su osnovna pitanja preduzetnika kao što su: definisanje pojma, vremena na koje se registruje, imovine, odgovornosti za obaveze, poslovnog imena, delatnosti, poslovođenja, svojstva zaposlenih ili angažovanih kod preduzetnika,(…)

USKLAĐENI DINARSKI NEOPOREZIVI IZNOSI – PRIMENA OD 01. 02. 2015.

poreza na dohodak građana iz člana 9. stav 1. tač. 9), 12) i 13), člana 15a st. 2, 4. i 5, člana 18. stav 1. tač. 1), 2), 4), 5), 6) i 7) i člana 21a Zakona o porezu na dohodak građana godišnjim indeksom potrošačkih cena u 2014. godini (“Sl. glasnik RS”, br. 5/2015) 1.(…)

VIŠE ISPLAĆENU MEĐUDIVIDENDU – OSNIVAČI VRAĆAJU

Zakonom o privrednim društvima, dozvoljava je da privredno društvo ukoliko nema neraspoređenu dobit iz ranijih godina može da podiže međudividendu.   Da bi vlasnici – osnivači ostvarili pravo na podizanje međudividende u toku godine pre sastavljanja konačnog finansijskog izveštaja za prethodnu godinu, odredbama člana 273. Zakona o privrednim društvima propisano je i sledeće: – potrebno je(…)

REVIZORI ĆE ODLUČITI DA LI ĆE RADITI REVIZIJU ILI STUDIJU O TRANSFERNIM CENAMA

U cilju što objektivnije procene i ocene zakonitosti rada privrednih subjekata ovlašćene revizorske kuće ne mogu da obavljaju reviziju finansijskih izveštaja i ujedno da sastavljaju izveštaj o transfernim cenama istog privrednog subjekta. “Zakonom o reviziji (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon) uređuju se uslovi i način obavljanja revizije finansijskih izveštaja, obaveznost revizije, stručna(…)

POREZ NA IMOVINU – ZA STAMBENE KUĆE I POMOĆNE ZGRADE ZA KOJE NIJE IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

UTVRĐIVANJE OSNOVICE POREZA NA IMOVINU ZA NEPOKRETNOST – PORODIČNU STAMBENU ZGRADU I ZA POMOĆNE ZGRADE FIZIČKOG LICA KOJE NE VODI POSLOVNE KNJIGE, ZA ČIJU IZGRADNJU NIJE IZDATA GRAĐEVINSKA DOZVOLA Vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu je osnovica poreza na imovinu za porodičnu stambenu zgradu i za pomoćne zgrade fizičkog lica(…)

POREZ NA IMOVINU ZA OBJEKTE U KOJIMA SU SMEŠTENI PROIZVODNI POGONI KOJI SE KORISTE ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI PRERAĐIVAČKE INDUSTRIJE

Osnovica poreza na imovinu za objekte u kojima su smešteni proizvodni pogoni koji se koriste za obavljanje delatnosti prerađivačke industrije, kao i za skladišne i stovarišne objekte koji se koriste za skladištenje, sa pripadajućim zemljištem, utvrđuje se u zavisnosti od načina iskazivanja i vrednosti po kojoj se iskazuju objekti i pripadajuće zemljište u poslovnim knjigama(…)

VREME NASTANKA PORESKE OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA IMOVINU ZA OBJEKAT KOJI NIJE U POTPUNOSTI ZAVRŠEN

Obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje danom početka korišćenja objekta, nezavisno od toga da li se objekat koristi stalno ili povremeno, da li ga koristi obveznik ili drugo lice, odnosno da li je objekat koji se koristi u potpunosti završen ili ne Imajući u vidu da obaveza po osnovu poreza na imovinu nastaje najranijim(…)

OLAKŠICE ZA ZAPOŠLJAVANJE NOVIH LICA OD 01.07.2014. GODINE

Usvojene Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr. i 108/2013) i(…)

RAD OD KUĆE – KONAČNO JE NA SAVREMEN NAČIN REGULISAN NOVIM ZAKONOM O RADU!

  Rad od kuće u svetu ali i kod nas postaje sve popularniji i isplativiji način zapošljavanja i organizovanja rada. Ovakav način angažovanja radnika, /veliki broj zanimanja i poslova sasvim je izvodljivo da se obavlja u kući zaposlenog/ u značajnoj meri odgovara kako poslodavcu tako i radniku. Neke od pogodnosti ovakvog vida zapošljavanja za poslodavca(…)

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ И УТВРЂИВАЊЕ СТВАРНЕ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ

Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС”, бр. 124/12 у даљем тексту ЗЈН) чија је примена почела 01.04.2013.године, донео је суштинске промене, у дефинисању понуда. Наручиоци објављивањем Позива за подношење понуда/пријава у одређеном поступку, на Порталу јавних набавки позивају понуђаче да поднесу понуде/пријаве у поступку јавне набавке за набавку одређених добара/услуга/радова. Понуде морају бити благовремене,(…)