Propisi

Poslovanje udruženja i mogućnost podnošenja izjave o neaktivnosti

Prema Zakonu o računovodstvu udruženja se smatraju drugim pravnim licima. Drugim pravnim licima smatraju pravna lica čije se poslovanje delom finansira iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora, a delom ili u celini po osnovu učlanjenja i koja se ne osnivaju radi sticanja dobiti. Takođe prema Zakonu o računovostvu udruženja su u obavezi da vode(…)

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PREVOZNIH SREDSTAVA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA IZNAJMLJIVANJA TIH SREDSTAVA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

(“Sl. glasnik RS”, br. 21/2017)  Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 12. stav 6. tač. 5), 6) i tačka 7) podtačka (8) Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16 –(…)

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA PREDAJE JELA I PIĆA ZA KONZUMACIJU NA LICU MESTA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

(“Sl. glasnik RS”, br. 21/2017) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 12. stav 6. tačka 4) podtačka (5) Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon),(…)

PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU USLUGA U VEZI SA NEPOKRETNOSTIMA ZA SVRHU ODREĐIVANJA MESTA PROMETA USLUGA, U SMISLU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST

(“Sl. glasnik RS”, br. 21/2017) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje šta se, u smislu člana 12. stav 6. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost (“Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15 i 108/16 – u daljem tekstu: Zakon), smatra uslugama(…)

PRAVILNIK O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU

(“Sl. glasnik RS”, br. 74/2013, 118/2013, 66/2014, 71/2014 – ispr., 14/2016 i 21/2017) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se: 1) način i postupak podnošenja i evidentiranja, sadržina poreske prijave za porez i doprinose koji se plaćaju po odbitku za isplate prihoda fizičkim licima u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, odnosno(…)

PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU OSTVARIVANJA PORESKIH OSLOBOĐENJA KOD PDV SA PRAVOM NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

(“Sl. glasnik RS”, br. 120/2012, 40/2015, 82/2015, 86/2015, 11/2016 i 21/2017)   Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju način i postupak ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Usluge povezane sa uvozom dobara Član 2 Poresko oslobođenje iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona(…)

Način utvrđivanja poreske osnovice za porez na imovinu

Poreska osnovica za porez na imovinu se utvrđuje na osnovu načina iskazivanja imovine u poslovnim knjigama. – Obveznici koji vrednost imovine iskazuju po fer vrednosti u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i računovodstvenom politikom. Osnovicu za porez na imovinu čini ta fer vrednost imovine iskaza na 31. decembar, jer se za(…)

Kalendar spoljnotrgovinskih obaveza, rok je 10. april 2017. godine

Dostavljanje izveštaja NBS nije više jednostavan posao gde u obrasce unosite samo stanja dugovanja i potrađivanja prema inostranstvu. Ovo se posebno odnosi na popunjavanje i dostavljanje obrazaca: P-1, O-1, P-2, FL-1, i FL-2. Adresa za dostavljanje obrazaca je promenjena, o tome ste već obavešteni i glasi: izvestavanje@nbs.rs       OPIS OBAVEZE Rok za dostavljanje(…)

PRAVILNIK O LISTI POPs MATERIJA, NAČINU I POSTUPKU ZA UPRAVLJANJE POPs OTPADOM I GRANIČNIM VREDNOSTIMA KONCENTRACIJA POPs MATERIJA KOJE SE ODNOSE NA ODLAGANJE OTPADA KOJI SADRŽI ILI JE KONTAMINIRAN POPs MATERIJAMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 65/2011 i 17/2017)   Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se: lista POPs materija, način i postupak za upravljanje POPs otpadom i granične vrednosti koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama. Član 2 Odredbe ovog pravilnika primenjuju se na otpad koji sadrži, sastoji(…)

CENOVNIK OSNOVNIH PROIZVODA ŠUMARSTVA – DRVNIH SORTIMENATA

  (“Sl. glasnik RS”, br. 17/2017)     Ovim cenovnikom utvrđuju se cene osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata u Javnom preduzeću za gazdovanje šumama “Srbijašume” sa p.o., za domaće i inotržište. Cene osnovnih proizvoda šumarstva – drvnih sortimenata utvrđuju se kako sledi:

PUTNI NALOG – DA LI JE OBAVEZAN ILI NE

NEPOSTOJANJE OBAVEZE POSEDOVANJA PUTNOG NALOGA U PUTNIČKOM VOZILU PRIVREDNOG SUBJEKTA   Putni nalog ne mora da se nalazi u putničkom vozilu društva sa ograničenom odgovornošću. (Mišljenje Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, br. 011-00-00120/2017-03 od 21.2.2017. godine) “…U članu 5. stav 1. Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (“Sl. glasnik RS”, broj 68/15) propisano je(…)