Propisi

NAPLATA POTRAŽIVANJA OD PREDUZEĆA U RESTRUKTUIRANJU – ZAMKA NOVIH PROPISA

Donošenjem novog Zakona o privatizaciji (’’Sl. glasnik RS’’ br. 83/2014) prestao je da važi stari Zakon iz 2001. godine sa svim odredbama osim člana 11. iz Uredbe o postupku i načinu restrukturiranja subjekta privatizacije. Prema novom Zakonu o privatizaciji neće biti postupka restruktuiranja preduzeća u procesu privatizacije, jer takav proces privatizacije nije predviđen. Od 13.08.2014.(…)

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKOG BILANSA ZA NEDOBITNE ORGANIZACIJE – OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

(“Sl. glasnik RS”, br. 60/2014, 41/2015 i 53/2015) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreskog bilansa za druga pravna lica koja ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitne organizacije) iz člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01,(…)

PRAVILNIK O NAČINU DOSTAVLJANJA OBAVEŠTENJA, INFORMACIJA I PODATAKA O OZNAČENOM LICU I NJEGOVOJ IMOVINI

(“Sl. glasnik RS”, br. 53/2015) Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se način dostavljanja Upravi za sprečavanje pranja novca: obaveštenja o označenom licu i njegovoj imovini od strane pravnih i fizičkih lica; informacija od strane organizacije nadležne za vođenje registra privrednih subjekata, udruženja, zadužbina, fondacija i od sudova i javnih beležnika; podataka o označenom licu i(…)

NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENIH PUTOVANJA

Preduzetnicima se priznaju troškovi službenog putovanja do visine iznosa prema Zakonu o porezu na dohodak građana, ti iznosi su: 1) Dnevnice za službeno putovanje u zemlji do iznosa od 2.168 dinara, odnosno dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog organa; 2) Naknade troškova smeštaja na službenom putovanju, prema priloženom računu;(…)

REGISTRACIJA UGOVORA O FINANSIRANJU POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Od 01.06.2015. godine se primenjuje Zakon o finansiranju poljoprivredne proizvodnje („Sl. glasnik RS“ br. 128/2014). Zakonom je uređen ugovor i registrovanje ugovora o finansiranju poljoprivrede, zaloga kojom se obezbeđuje naplata potraživanja po ugovoru o finansiranju poljoprivredne proizvodnje, registrovanje i pravno dejstvo zaloge. Zakonom je uređeno i zakonsko založno pravo na poljoprivrednim proizvodima zalogodavca, vansudsko namirenje(…)

PRIMENA ZAKONA O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

Pre donošenja Zakona o zaštiti uzbunjivača u Republici Srbiji delimično je bila regulisana ova oblast. Pojedini zakoni su se odnosili na ovu oblast, ali ti zakoni su se uglavnom odnosili na javni sektor. Ti zakoni su: • Zakon o državnim službenicima; • Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja; • Zakon o agenciji za(…)

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA

 (“Sl. glasnik RS”, br. 128/2014) Glava I UVODNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se uzbunjivanje, postupak uzbunjivanja, prava uzbunjivača, obaveza državnih i drugih organa i organizacija i pravnih i fizičkih lica u vezi sa uzbunjivanjem, kao i druga pitanja od značaja za uzbunjivanje i zaštitu uzbunjivača. Značenje izraza Član 2 U smislu(…)

ZAKON O STANDARDIZACIJI

 (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009 i 46/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Republici Srbiji, organizovanje i delatnost nacionalnog tela za standardizaciju, kao i donošenje, objavljivanje, povlačenje i primena srpskih standarda i srodnih dokumenata. Član 2 Ovaj zakon se primenjuje na standarde i srodne dokumente koje donosi(…)

ZAKON O PRIVATIZACIJI

(“Sl. glasnik RS”, br. 83/2014 i 46/2015) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak promene vlasništva društvenog i javnog kapitala i imovine. Definicije Član 2 Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje: 1. Privatizacija, u smislu ovog zakona, je promena vlasništva kapitala i imovine pravnih(…)

ZAKON O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

 (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2009 i 45/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se način sticanja i zaštita prava na spoljašnji izgled industrijskog ili zanatskog proizvoda (u daljem tekstu: proizvod). Pod spoljašnjim izgledom proizvoda podrazumeva se ukupan vizuelni utisak koji proizvod ostavlja na informisanog potrošača ili korisnika. Informisani potrošač ili korisnik, u smislu(…)

STRATEGIJA ISTRAGA FINANSIJSKOG KRIMINALA ZA PERIOD OD 2015. DO 2016. GODINE

(“Sl. glasnik RS”, br. 43/2015) Istrage finansijskog kriminala su jedan od prioriteta Republike Srbije u borbi protiv korupcije, pranja novca i finansijskog kriminala. Donošenje strategije koja na sveobuhvatni način unapređuje finansijske istrage predstavlja ostvarivanje ciljeva predviđenih Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije u Republici Srbiji za period od 2013. do 2018. godine (“Službeni glasnik RS”,(…)