Propisi

PRAVILNIK O KLASIFIKACIJI OBJEKATA

  (“Sl. glasnik RS”, br. 22/2015) Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se klasifikacija objekata prema nameni, funkcionalnim i strukturalnim karakteristikama i stepenu uticaja na okruženje, s obzirom na rizike vezane za izgradnju i eksploataciju. Član 2 Objekti, u smislu ovog pravilnika, su zgrade i inženjerski objekti. Zgrada je objekat sa krovom i spoljnim(…)

PDV NA POSTAVLJANJE INSTALACIJA ZA SISTEM ZA DOJAVU POŽARA

    ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI POSTAVLJANJE INSTALACIJA ZA SISTEM ZA DOJAVU POŽARA Kada se vrši promet i montaža instalacija za sistem za dojavu požara između dva obveznika PDV, prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, dužnik PDV je u ovom slučaju(…)

IZVOZ ILI UVOZ ROBE BEZ NAPLATE ILI PLAĆANJA

    DOKUMENTACIJA KOJA SLUŽI KAO DOKAZ ZA VRŠENJE IZVOZA I UVOZA ROBE BEZ NAPLATE VREDNOSTI   Izvoz i uvoz robe bez naplate vrednosti definisano je tačkom 2. Odluke o o izvozu, odnosno uvozu robe i usluga bez naplate, odnosno plaćanja, kojom je predviđeno da se izvoz i uvoz robe bez naplate može vršiti radi:(…)

NAKNADA FIZIČKOM LICU – NEREZIDENTU ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU

Kada se fizičkom licu koje je nerezident Republike Srbije isplaćuje naknada po osnovu članstva u nadzornom odboru privrednog društva, obveznik poreza na dohodak građana je fizičko lice. Pored toga što je fizičko lice kome se isplaćuje naknada nerezident Republike Srbije, prema Zakonu o porezu na ukupan dohodak građana, obveznik je poreza. Porez se plaća po(…)

PDV – NA PROMET TEHNIČKIH USLUGA STRANIM LICIMA

Mesto prometa tehničkih usluga obveznika PDV pruženih stranim licima Kada Obveznik PDV pruža usluge tehničke prirode stranom licu koje nema nema poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srbije, PDV se ne obračunava i ne plaća jer se mestom prometa smatra sedište stranog lica koje je u inostranstvu, a prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost proizvodi(…)

PRAVILNIK O SADRŽINI, NAČINU IZDAVANJA I VOĐENJU PUTNIH NALOGA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O IZDATIM PUTNIM NALOZIMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 90/2016 i 4/2017)     Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se sadržina putnog naloga, način izdavanja i vođenja putnog naloga, kao i način vođenja evidencije o izdatim putnim nalozima. Član 2 Putni nalog za autobus kojim se obavlja prevoz sadrži: 1) broj putnog naloga; 2) naziv, sedište i adresu privrednog društva,(…)

IZVOZ ROBE PREKO POSREDNIKA

IZVOZ U SVOJE IME A ZA TUĐ RAČUN Najveći broj privrednika samostalno izvozi svoje proizvode. Posebno što je Zakonom o spoljno trgovini dozvoljeno da pored preduzeća izvozom se bave i preduzetnici kao i ogranci stranih lica u Srbiji. Međutim, postoje situacije, kada proizvođač želi da se neka druga firma pojavi kao izvoznik njegove robe. Ukoliko(…)

OBRAZAC PPP-PO ZA 2016 GODINU

  OBRAZAC PPP-PO ZA 2016 GODINU – POTVRDA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA O VISINI PRIHODA I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU   Svi poslodavci su dužni da prema članu 41. Stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao isplatioci prihoda (poreski platac) da licu iz čijeg je prihoda, odnosno sredstava naplaćen porez po odbitku,(…)

PDV NA USLUGE PREVOĐENJA

  MESTO PROMETA USLUGA PREVOĐENJA KOJE OBVEZNIK PDV PRUŽA STRANIM LICIMA   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost mesto prometa usluge se smatra gde je usluga pružena i sedište pružaoca usluge. Kada obveznik PDV pruža uslugu prevođenja stranim licima, mesto prometa usluga se smatra Republika Srbija, jer je usluga pružena na teritoriji Republike Srbije,(…)

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PO VELIČINI ZA POTREBE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Razvrstavanje pravnih lica za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu uređeno je odredbama člana 6. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon). Pravna lica, u smislu Zakona, razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od: prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na(…)

PDV NA GEODETSKE USLUGE

  ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA GEODETSKE USLUGE   Uslugama iz oblasti građevinarstva ne smatraju se geodetske usluge, što znači da je poreski dužnik za promet tih usluga obveznik PDV koji vrši predmetni promet. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01212/2016-04 od 27.12.2016. godine)    “Uslugama iz oblasti građevinarstva, u skladu sa člano,(…)