Propisi

PREGLED I KONTROLA OTPADA

Zakonom o upravljanju otpadom, otpadom se smatra sve što se odbacuje, namerava da se odbaci ili mora da se odbaci. Dakle sav proizvodni škart može da spada u otpad. Zakonom o upravljanju otpadom propisane su obaveze proizvođača otpada: da sačini plan upravljanja otpadom i organizuje njegovo sprovođenje, ako godišnje proizvodi više od 100 tona neopasnog(…)

BEZBEDNOST RADA NA GRADILIŠTU

Uredbom o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima investitor je dužan da ispuni  propisane zahteve za pripremu obezbeđivanja preventivnih mera na privremenim i pokretnim gradilištima.

PROVERA ISPRAVNOSTI USLOVA RADA U KANCELARIJAMA

Poslodavac je dužan da zaposlenima na radnom mestu obezbedi zdrav i bezbedan prostor u kome se nalazi radno mesto zaposlenog. Na radnom mestu je potrebno da bude odgovarajuća temperatura i vlažnost vazduha i strujanje vazduha prema propisanim vrednostima Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu, u zavisnosti od posla i(…)

ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015 i 82/2015) I UVODNA ODREDBA 1. Ovom odlukom uređuju se: 1) način sprovođenja odredaba Zakona o platnim uslugama (u daljem tekstu: Zakon) na osnovu kojih Narodna banka Srbije daje dozvole za pružanje platnih usluga i za izdavanje elektronskog novca, i daje i oduzima platnoj instituciji i instituciji elektronskog novca, sa(…)

ZAŠTITA INTELEKTUALNE SVOJINE (ŽIGA) U PROMETU KONTROLOM TRŽIŠTNE INSPEKCIJE

Zakonom o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine zabranjena je proizvodnja, promet robe, pružanje usluga kojima se povređuje pravo intelektualne svojine. Kompanije koje se bave proizvodnjom odeće, naočara, prehrambenih proizvoda i sl. prepoznatljive su po svom žigu ili znaku, one takođe mogu zabraniti drugima da koriste njihov zaštićeni znak i žig. Žig je(…)

NIJE MOGUĆE PLAĆANJE USLUGA NOĆENJA U HOSTELU ILI DRUGOM OBJEKTU U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

Naplata usluga noćenja u hostelu ili drugom objektu stranim fizičkim licima nije moguće izvršiti u efektivnom stranom novcu, u gotovini. Zakonom o deviznom poslovanju i Odlukom o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu, su taksativno navedeni slučajevi plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu – gotovini. Odlukom(…)

KONTROLA LEGALNOSTI SOFTVERA NA PRIVATNIM RAČUNARIMA ZAPOSLENIH

Kontrola legalnosti softvera se odnosi i na pravna lica, preduzetnike i na fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost. Zaposleni ima pravo da na radno mesto donese privatni računar i na njemu da radi. Ukoliko se prilikom kontrole legalnosti softvera u poslovnim prostorijama nađe privatni računar zaposlenog bez legalnog softvera, inpektor nema pravo bez naloga suda(…)

ZAPOSLENI KOJI JE OSTVARIO PRAVO NA PENZIJU, MOŽE DA OSTANE U RADNOM ODNOSU

Usled velike polemike u javnosti, da li zaposleni u javnom sektoru koji su ostvarili jedan od uslova za odlazak u penziju, mogu da nastave da rade ili po sili zakona odlaze u penziju, nameće se pitanje: da li zaposleni u privatnom sektoru, koji su ispunili jedan od uslova za odlazak u penziju, mogu da ostanu(…)

PRAVO NA REFAKCIJU PDV STRANIM DRŽAVLJANIMA

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA REFAKCIJU PDV STRANOG DRŽAVLJANINA ZA KUPLJENA DOBRA U RS Strani državljanin koji nije obveznik i nema prebivalište u Republici, ima pravo na refakciju PDV za kupljena dobra u Republici, koja otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ukoliko se dobra otpremaju pre isteka tri kalendarska meseca po isporuci(…)

KOMENATAR IZMENE U DOPUNE ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

U cilju bržeg izmirivanja obaveza između učesnika u poslu i skraćivanje roka plaćanja donet je 2012. godine Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama. Jedna od Direktiva EU je skraćenje rokova prilikom izmirenja obaveza. Na žalost, doneti Zakon nije bitno uticao na skraćenje rokova u plaćanju izemđu učesnika. Iz tog razloga usvojen je(…)

KOMENTAR ZAKONA O OBAVLJANJU PLAĆANJA PRAVNIH LICA KOJA NE OBAVLJAJU DELATNOST

Od 01.oktobra 2015. godine počeće primena Zakona o obavljanju plaćanja pravnih lica , preduzetnika i fizičkih lica koja ne obavljaju delatnost. Takođe, od 01.oktobra 2015 stupa na snagu Zakon o platnim uslugama („ Službeni glasnik RS“ br 139/14). Zakon se odnosi na pravna lica, preduzetnike ali i na ogranke stranih pravnih lica koja su registrovana(…)