Propisi

GODIŠNJI ODMOR ZA ZAPOSLENE

Zaposleni imaju pravo na godišnji odmor koji je garantovan Ustavom Republike Srbije. Zakonom o radu utvrđeno je pravo zaposlenog na godišnji odmor, uslovi za sticanje prava na godišnji odmor, naknadu zarade i naknadu štete za neiskorišćeni godišnji odmor.   Uslovi za sticanje prava na godišnji odmor Zaposleni stiče prava na godišnji odmor nakon mesec dana(…)

ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU

ZAKON O PRETVARANJU PRAVA KORIŠĆENJA U PRAVO SVOJINE NA GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU UZ NAKNADU (“Sl. glasnik RS”, br. 64/2015) Predmet uređivanja Član 1 Ovim zakonom uređuju se pravo i uslovi za pretvaranje prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu za lica, nosioce prava korišćenja na izgrađenom i neizgrađenom građevinskom zemljištu, na kome je kao titular(…)

RAČUNI ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA

PRAVILNIK O USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA RAČUNA ZA UPLATU JAVNIH PRIHODA I RASPORED SREDSTAVA SA TIH RAČUNA (“Sl. glasnik RS”, br. 104/2011, 10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013, 120/2013, 20/2014, 64/2014, 66/2014 – ispr., 81/2014, 117/2014, 128/2014, 131/2014, 32/2015, 59/2015 i 63/2015)   Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se uslovi i način vođenja(…)

UVOZ, IZVOZ I TRANZIT OTPADA

Da bi se vršio uvoz, izvoz ili tranzit otpada operater mora da ima dozvolu za upravljanje otpadom prema Zakonu o upravljanju otpadom. Za uvoz, izvoz ili tranzit otpada ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine izdaje dozvolu prema : Zakonu o zaštiti životne sredine Zakonu o upravljanju otpadom Zakonu o potvrđivanju Bazelske konvencije o kontroli(…)

ODLUKA O SADRŽINI REGISTARA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA, KAO I O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA TIH REGISTARA

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015) 1. Ovom odlukom propisuju se sadržina registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, bliži uslovi pod kojima i način na koji Narodna banka Srbije vodi ove registre, kao i način brisanja podataka iz tih registara. Registar platnih institucija 2. Registar platnih institucija sadrži podatke o: 1) platnim institucijama koje imaju(…)

ODLUKA O KAPITALU I ADEKVATNOSTI KAPITALA PLATNIH INSTITUCIJA I INSTITUCIJA ELEKTRONSKOG NOVCA

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015) I UVODNE ODREDBE 1. Ovom odlukom uređuju se elementi i način izračunavanja početnog kapitala platne institucije i institucije elektronskog novca, metod izračunavanja iznosa kapitalnog zahteva koji se jedinstveno primenjuje na sve platne institucije, način izračunavanja kapitala i kapitalnog zahteva platne institucije i institucije elektronskog novca, adekvatnost kapitala platne institucije u(…)

ODLUKA O IZVEŠTAVANJU DRUŠTVA ZA OSIGURANJE/REOSIGURANJE

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015) Uvodne odredbe 1. Ovom odlukom bliže se uređuje sadržina izveštaja, obaveštenja i podataka koje društvo za osiguranje/reosiguranje dostavlja Narodnoj banci Srbije, kao i način i rokovi za dostavljanje tih izveštaja, obaveštenja i podataka. 2. Društvo za osiguranje/reosiguranje podatke dostavlja na obrascima čija je sadržina propisana prilozima od 1 do 4,(…)

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD PLATNIM INSTITUCIJAMA, INSTITUCIJAMA ELEKTRONSKOG NOVCA I JAVNIM POŠTANSKIM OPERATOROM

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015) 1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način vršenja nadzora nad platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnim poštanskim operatorom (u daljem tekstu: subjekti nadzora), koji vrši Narodna banka Srbije, kao i preduzimanje mera prema subjektu nadzora u postupku vršenja nadzora u skladu sa Zakonom o platnim uslugama (u(…)

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU OTVARANJA, VOĐENJA I GAŠENJA TEKUĆIH RAČUNA

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015) Uvodne odredbe 1. Ovom odlukom uređuju se bliži uslovi i način otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa korisnika platnih usluga kod pružaoca platnih usluga. 2. Pod pružaocem platnih usluga, u smislu ove odluke, smatraju se Narodna banka Srbije, banka i Uprava za trezor. Pod tekućim računom, u smislu ove odluke,(…)

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VOĐENJA JEDINSTVENOG REGISTRA RAČUNA

(“Sl. glasnik RS”, br. 57/2015 i 59/2015 – ispr.) Uvodne odredbe 1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način na koji Narodna banka Srbije vodi jedinstveni registar tekućih i drugih računa pravnih lica, kao i fizičkih lica – potrošača (u daljem tekstu: Jedinstveni registar računa), način dostavljanja podataka koji se vode u tom registru,(…)

ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJA OBRAZACA PLATNIH NALOGA ZA IZVRŠENJE PLATNIH TRANSAKCIJA U DINARIMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015) Ovom odlukom uređuju se oblik, sadržina i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko tekućeg računa. Oblik, sadržinu i način korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima preko drugih platnih računa – pružaoci platnih usluga utvrđuju svojim internim aktima kako bi se(…)