Propisi

ISPLATA PORODILJSKOG ODSUSTVA KADA POSLODAVAC DUŽI VREMENSKI PERIOD (VIŠE OD TRI MESECA) NE ISPLAĆUJE ZARADU

  Uobičajeni postipak je da obračun i isplatu naknade zarade za vreme porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta vrši poslodavac istovremeno sa obračunom i isplatom zarada zaposlenima, a opštinska, odnosno gradska uprava vrši prenos sredstava poslodavcu na njegov redovan tekući račun, iz sredstava obezbeđenih u(…)

VRAĆANJE ROBE ZBOG REKLAMACIJE

DOKUMENTACIJA PRILIKOM VRAĆANJA ROBE ZBOG REKLAMACIJE   U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, prodavac je dužan da isporuči potrošaču robu saobraznu ugovoru. Ukoliko prodavac isporuči ili preda potrošaču oštećenu robu, potrošač će robu reklamirati i zahtevati ostvarenje zakonskih prava po osnovu saobraznosti: zamenu za drugu ispravnu robu ili raskid ugovora i povraćaj novca (pretpostavka(…)

POREZ PO ODBITKU NA NAKNADU ZA KORIŠĆENJE INFORMACIONIH SISTEMA

  OBAVEZNO JE OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJANE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU AUTORSKE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE INFORMACIONIH SISTEMA   Naknada koju rezidentno pravno lice – banka plaća nerezidentu po osnovu korišćenja informacionih sistema nad kojima nerezidentno pravno lice ima neko od prava intelektualne svojine, ima(…)

KONTROLNE LISTE PORESKE UPRAVE

Kontrolne liste za menjačke i devizne poslove i igre na sreću U cilju jednoobrazne kontrole poslovanja privrednih subjekata donet je Zakon o inspekcijskom nadzori, u okviru kojeg je članom 14. Zakona o inspekcijskom nadzoru (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2015 – dalje: Zakon) inspekcija je dužna da sačini kontrolne liste iz svoje oblasti inspekcijskog nadzora, objavi(…)

AKONTACIJA ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO

NIJE MOGUĆE KORISTITI VIŠAK DEVIZNIH SREDSTAVA PO OSNOVU AKONTACIJE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO ZA PREBIJANJE SA TROŠKOVIMA NASTALIM U ZEMLJI Zakonom o deviznom poslovanju (član 34.) propisano je da se platni promet u Republici može obavljati i u devizama po osnovu naknade troškova za službeni put u inostranstvo, koji se može izvršiti i u(…)

POSTUPAK JAVNE NABAVKE

MOGUĆNOST POSTOJANJA SUKOBA INTERESA I KORUPCIJE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE   U situaciji kada preduzetnik, koji je istovremeno i lice zaposleno kod naručioca, učestvuje u postupku javne nabavke postoji mogućnost sukoba interesa i rizik od korupcije, jer se to lice dovodi u položaj da može ostvariti određenu prednost prilikom pripremanja i podnošenja ponude na osnovu(…)

NEMA IZDAVANJA NOVIH RADNIH KNJIŽICA

NEPOSTOJANJE PRAVNOG OSNOVA OD 1.1.2016. GODINE ZA IZDAVANJE NOVIH I IZMENU PODATAKA U RANIJE IZDATIM RADNIM KNJIŽICAMA    Od 1.1.2016. godine nema pravnog osnova da se izdaju nove radne knjižice niti duplikati radnih knjižica, kao ni da se u radne knjižice izdate do tog datuma unose novi podaci ili vrši promena unetih podataka. (Mišljenje Ministarstva(…)

PORESKI TRETMAN DAVANJA NA KORIŠĆENJE, BEZ NAKNADE, NEPOKRETNOSTI I POKRETNIH STVARI

Ugovorom bez naknade daju se na korišćenje nepokretne i pokretne stvari. Ugovori bez naknadne nisu posebno uređeni Zakonom o obligacionim odnosima, ali su u skladu sa članom 10. Zakona o obligacionim odnosima kojim je propisano da su strane u obligacionim odnosima slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih običaja, da svoje odnose urede(…)

STATUSNOM PODELOM DRUŠTVA NE OSLOBAĐA SE OBAVEZE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM

OBAVEZA ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM ZA PRIVREDNA DRUŠTVA NASTALA STATUSNOM PROMENOM   Privredna društva nastala statusnom promenom, uključujući i podelu uz osnivanje, nisu oslobođena obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom jer se ne smatraju novoosnovanim poslodavcem u pogledu korišćenja navedene povlastice. (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za zapošljavanje, br. 011-00-00383/2016-24, od(…)

ISPLATA OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU

ISPLATA OTPREMNINE ZA ODLAZAK U PENZIJU KADA JE PRAVILNIKOM O RADU UTVRĐENO VEĆE PRAVO OD ZAKONSKOG   Kada je pravilnikom o radu u trenutku ostvarivanja prava utvrđeno veće pravo zaposlenog u pogledu otpremnine za odlazak u penziju od zakonskog rešenja, poslodavac je dužan da primeni odredbe pravilnika o radu.   (Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje,(…)

KADA OBVEZNIK PDV NEMA PRAVA NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA

Obveznik PDV da bi ostvario pravo na odbitak prethodnog poreza mora da ispuni uslove koji su navedeni u članu 28. Zakona o porezu na dodatu vrednost. Pravo na odbitak prethodnog poreza obveznik može da ostvari ako dobra nabavljena u Republici ili iz uvoza, uključujući i nabavku opreme, kao i objekata za vršenje delatnosti i ekonomski(…)