Propisi

Aktivno oplemenjivanje i reeksportna dorada

O poslovima aktivnog oplemenjivanja i reeksportne dorade vec sam pisala ali u kontekstu znacaja za našu privredu, i proizvodna preduzeca, kao veliku izvoznu šansu.  Zakonska regulativa takode je dala svoj doprinos time što je uvoznike oslobodila placanja carine i PDV prilikom uvoza repromaterijala namenjenog ovakvoj vrsti posla. Ovom prilikom, želim da objasnim kako ova dva(…)

REEKSPORTNI POSLOVI

Zakonom  o spoljnotrgovinskom poslovanju propisani su slucajevi kada domace lice nije u obavezi da placenu robu u inostranstvu  uveze:   – kada se roba, koja se nalazi u inostranstvu, i isporucuje u inostranstvu na osnovu ugovora (o prodaji, o zakupu, o lizingu i slicno) i – kada se roba unosi u zemlju u drugom postupku,(…)

REFUNDACIJA PDV PRILIKOM KUPOVINE STANA OD PREDUZETNIKA

    POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV FIZIČKOG LICA, KUPCA PRVOG STANA U SRAZMERI SA DELOM STANA KOJI SE OPOREZUJE PDV   Kada obveznik PDV-fizičko lice koje se registrovalo kao preduzetnik izvrši prenos prava raspolaganja na stanu uz naknadu (čiji se deo oporezuje porezom na prenos apsolutnih prava, a deo PDV) kupcu prvog stana, u(…)

Lična zarada preduzetnika

Ličnu zaradu preduzetnik može sam da odredi, a takođe lična zarada preduzetnika je propisana u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana. Prema Zakonu o porezu na dohodak građana ličnom zaradom se smatra novčani iznos koji preduzetnik isplati i evidentira u poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje uvećan za pripadajuće obaveze iz zarade.(…)

REFUNDACIJA PDV KOD KUPOVINE PRVOG STANA

  POSTOJANJE PRAVA NA REFUNDACIJU PDV KUPCA PRVOG STANA KOJI JE ISPLATIO PRODAVCU U POTPUNOSTI UGOVORENU CENU STANA SA PDV, DELOM U DINARIMA, A DELOM U DEVIZAMA   Kada je kupac prvog stana isplatio prodavcu u potpunosti ugovorenu cenu stana sa PDV, delom u dinarima, a delom u devizama, na tekući račun prodavca, kupac prvog(…)

CARINJENJE POŠTANSKIH POŠILJAKA

  Kako se odvija kontrola i carinjenje poštanskih pošiljaka? Dešava se da nam se građani obrate sa žalbom da se u pošiljkama ne nalazi uvek ona roba koju su očekivali, te da sumnjaju da je neko “prisvojio” jedan deo sadržaja, a važno je znati da pakete otvara poštanski, a ne carinski službenik. On cariniku podnosi(…)

PDV NA MARKETINŠKE AKTIVNOSTI

  POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA PDV ZA PROMET MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI   Iznos novčanih sredstava, koji maloprodavac potražuje od veleprodavca (distributera) od kojeg je kupio određena dobra, na ime marketinških aktivnosti koje vrši veleprodavcu (distributeru) pri čemu se ove aktivnosti vrše u dogovoru i uz odobrenje principala od kojeg je veleprodavac (distributer) kupio predmetna dobra i ta(…)

PORESKI TRETMAN GUBITAKA

  PORESKI TRETMAN GUBITAKA UTVRĐENIH U PORESKIM BILANSIMA ZA PORESKE PERIODE KOJI PRETHODE POČETKU PRIMENE PLANA REORGANIZACIJE (UPPR)   Gubitak koji je utvrdio u poreskom bilansu za prethodne godine, obveznik može preneti u naredni poreski period, u skladu sa članom 32. Zakona. Kada obveznik u poreskom bilansu koji podnosi (u roku od 60 dana od(…)

Penziono i invalidsko osiguranje za nosioce poljoprivrednih gazdinstava

Zakonom o porezu na dohodak građana propisano je da se doprinosi za PIO obračunavaju za sve vrste prihoda, dakle ukoliko je fizičko lice zaposleno, osigurano po tom osnovu, takođe mora da obračunava doprinose i na ostale prihode, od samostalne delatnosti, poljoprivrede itd. Takođe to se odnosi i na korisnike starosne penzije. Prema Zakonu o doprinosima(…)

REFAKCIJA PDV

  POSTOJANJE PRAVA STRANOG OBVEZNIKA NA REFAKCIJU PDV AKO JE ISPUNJEN USLOV UZAJAMNOSTI   Strani obveznik, na osnovu podnetog zahteva, ima pravo na refakciju PDV za promet pokretnih dobara i pružene usluge u Republici Srbiji, ako je ispunjen uslov uzajamnosti, kao i uslovi propisani odredbama člana 53. stav 1. Zakona o porezu na dodatu vrednost.(…)

POREZ PO ODBITKU NA KAMATU

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE OSTVARI NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU KAMATA   Kada (po osnovu ugovora o prenosu potraživanja) rezident plaća nerezidentu naknadu (u iznosu koji odgovara visini preuzetog potraživanja), deo iznosa (naknade) koji se odnosi na plaćanje kamate po kreditu, oporezuje se porezom(…)