Propisi

ODLUKA O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE

(“Sl. glasnik RS”, br. 124/2012, 106/2013, 143/2014 i 95/2015) Ovom odlukom utvrđuje se roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine, kao i rokovi i uslovi za ostvarivanje prava na oslobođenje od plaćanja uvoznih dažbina. Uvozne dažbine iz stava 1. ove odluke ne plaćaju se na uvoz nove opreme (u daljem tekstu: oprema), iz sledećih(…)

SPROVOĐENJE KOMPENZACIJE I MODEL UGOVORA O KOMPENZACIJI

Jedan od oblika kompenzacija je ugovorna kompenzacia po kojom se mogu kompenzirati uzajamna dugovanja i potraživanja, bez posebnih ograničenja. Ugovor o kompenzaciji ne može da zaključi privredni subjekt čiji je tekući račun u blokadi. Ako nema smetnji ove vrste, okolnost da potraživanja, odnosno dugovanja potiču iz različitih pravnih osnova, nije smetnja za zaključenje ugovora o(…)

DRUGA PRIMANJA KOJA NE ČINE ZARADU

Obveznik poreza na dohodak građana je fizičko lice koje ostvaruje prihode. Zakonom o porezu na dohodak građana pojedina primanja su izuzeta od oporezivanja ili su oslobođena od plaćanja poreza. Prema članu 9. Zakona o porezu na dohodak građanja ne plaća se porez na dohodak građana na primanja ostvarena po osnovu: 1) propisa o pravima ratnih(…)

POREZ NA IMOVINU SE NE PLAĆA NA OBJEKTE U FUNKCIJI PRIMARNE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

U skladu sa članom 12. stav 1. tačka 10) Zakona o porezima na imovinu, propisano je da se porez na imovinu ne plaća na objekte obveznika poreza na dohodak građana na prihode od poljoprivrede i šumarstva, odnosno obveznika kome je poljoprivreda pretežna registrovana delatnost, koji su namenjeni i koriste se isključivo za primarnu poljoprivrednu proizvodnju,(…)

PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD

(“Sl. glasnik RS”, br. 94/2015) Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad. Član 2 Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova(…)

PRINUDNA NAPLATA ZAOSTALIH ZARADA I PODNOŠENJE PPP-PD PRIJAVE

Kada se naplata zaostalih zarada izvršava po osnovu pravosnažne odluke suda, prinudnim putem, podnosi se pojedinačna poreska prijava (vrsta prijave 5). U slučaju da se odlukom suda naloži plaćanje novih vrsta prihoda, poreski obveznik podnosi pojedinačnu poresku prijavu u kojoj pod rednim brojem 1.1. -vrsta prijave, upisuje oznaku 5, a u polju pod rednim brojem(…)

OTPIS POTRAŽIVANJA OBUHVAĆENIH FINANSIJSKIM RESTRUKTURIRANJEM NA TERET RASHODA U PORESKOM BILANSU

Na teret rashoda u poreskom bilansu obveznika priznaje se otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja su obuhvaćena isključivo sporazumnim finansijskim restrukturiranjem privrednih društava u Republici Srbiji. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00228/2015-04 od 24.7.2015. godine). “Zakona o porezu na dobit pravnih lica, na teret rashoda priznaje otpis vrednosti pojedinačnih potraživanja koja se u skladu sa propisima o(…)

DAVANJE NEPOKRETNOSTI BEZ NAKNADE OSNIVAČU ILI ZAPOSLENOM

U slučaju kada se ne vrši davanje po osnovu učešća u dobiti, smatramo da privredno društvo koje je vlasnik nepokretnosti (koju je u navedenom slučaju steklo kupovinom) prenese bez naknade pravo svojine na toj nepokretnosti fizičkom licu koje je zaposleno u pomenutom privrednom društvu (poslodavac) i istovremeno je njegov osnivač, takvo davanje privrednog društva –(…)

PORESKO OSLOBOĐENJE VAŽI I KADA OBVEZNIK IZVRŠI PROMENU PRETEŽNE DELATNOSTI

Obveznik koji je pravo na poresko oslobođenje iz člana 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica ostvario po osnovu ulaganja u osnovna sredstva koja je koristio za obavljanje pretežne (registrovane) delatnosti, a u nekom od narednih poreskih perioda izvrši promenu pretežne delatnosti (evidentirane u Agenciji za privredne registre), ne gubi pravo na poresko oslobođenje(…)

PROMET DUVANSKIH PROIZVODA

Zakonom o duvanu propisanu su uslovi i način proizvodnje, obrade i stavljanja u promet duvana, obrađenog duvana i duvanskih proizvoda. Prema Zakonu o duvanu neobrađeni duvan predstavlja list duvana koji obrađen i upakovan ne služi za krajnju potrošnju, obrađeni duvan predstvalja duvan dobijen tehnološkim postupkom sezonske i vansezonske fermentacije i termičkom obradom. Duvanski proizvodi predstavljaju(…)

POTVRDA O USAGLAŠENOSTI ZA UVOZ RADIO OPREME I TELEKOMUNIKACIONE TERMINALNE OPREME MOŽE DA SE PRENOSI

Potvrdu o usaglašenosti izdatu na zahtev jednog privrednog subjekta (nosioca Potvrde) može prilikom uvoza i kasnije u prometu da koristi drugi privredni subjekat, pri čemu bi taj drugi privredni subjekat trebalo da ima i pisano ovlašćenje za njeno korišćenje, odnosno upotrebu izdatu od strane nosioca Potvrde. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-11-483-25-7/4/2015 od 6.11.2015. godine). Tačkom(…)