Propisi

OBRAZAC PPP-PO ZA 2016 GODINU

  OBRAZAC PPP-PO ZA 2016 GODINU – POTVRDA FIZIČKIM I PRAVNIM LICIMA O VISINI PRIHODA I PLAĆENOM POREZU PO ODBITKU   Svi poslodavci su dužni da prema članu 41. Stav 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, kao isplatioci prihoda (poreski platac) da licu iz čijeg je prihoda, odnosno sredstava naplaćen porez po odbitku,(…)

PDV NA USLUGE PREVOĐENJA

  MESTO PROMETA USLUGA PREVOĐENJA KOJE OBVEZNIK PDV PRUŽA STRANIM LICIMA   Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost mesto prometa usluge se smatra gde je usluga pružena i sedište pružaoca usluge. Kada obveznik PDV pruža uslugu prevođenja stranim licima, mesto prometa usluga se smatra Republika Srbija, jer je usluga pružena na teritoriji Republike Srbije,(…)

RAZVRSTAVANJE PRAVNIH LICA PO VELIČINI ZA POTREBE SASTAVLJANJA FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU

Razvrstavanje pravnih lica za potrebe sastavljanja finansijskih izveštaja za 2016. godinu uređeno je odredbama člana 6. Zakona o računovodstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2013 – dalje: Zakon). Pravna lica, u smislu Zakona, razvrstavaju se na mikro, mala, srednja i velika, u zavisnosti od: prosečnog broja zaposlenih, poslovnog prihoda i prosečne vrednosti poslovne imovine utvrđenih na(…)

PDV NA GEODETSKE USLUGE

  ODREĐIVANJE PDV DUŽNIKA ZA PROMET KOJI SE ODNOSI NA GEODETSKE USLUGE   Uslugama iz oblasti građevinarstva ne smatraju se geodetske usluge, što znači da je poreski dužnik za promet tih usluga obveznik PDV koji vrši predmetni promet. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01212/2016-04 od 27.12.2016. godine)    “Uslugama iz oblasti građevinarstva, u skladu sa člano,(…)

PDV NA RASHOD (KALO, RASTUR, KVAR I LOM)

  (NE) POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA RASHOD (KALO, RASTUR, KVAR I LOM) NASTAO U KONKRETNOM PORESKOM PERIODU   Na rashod (kalo, rastur, kvar i lom) nastao u konkretnom poreskom periodu, PDV se ne obračunava i ne plaća do količine utvrđene u skladu sa Normativom rashoda, odnosno normativom obveznika, dok se na iznos(…)

PRIZNAVANJE RASHODA U OBLASTI KULTURE U PORESKOM BILANSU

PRIZNAVANJE U PORESKOM BILANSU RASHODA KOJE OBVEZNIK ISKAŽE U SVOJIM POSLOVNIM KNJIGAMA PO OSNOVU IZDATAKA ZA ULAGANJA U OBLASTI KULTURE   Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica propisano je da je osnovica poreza na dobit pravnih lica oporeziva dobit. Osnovica za oporezivu dobit se izračunava tako što se prihod umanji za rashode koji(…)

ČLANARINA PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE

VISINA, NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA JEDINSTVENE ČLANARINE PRIVREDNOJ KOMORI SRBIJE Zakonom o privrednim komorama (“Sl. glasnik RS”, br. 112/2015) privredne komore definisane su kao interesne, poslovno-stručne i neprofitne organizacije privrednih subjekata koje povezuje zajednički poslovni interes u cilju usklađivanja i zastupanja interesa članova i podsticanja privrednih aktivnosti”. Novim Zakonom o privrednim komorama,  (“Sl. glasnik RS”,(…)

RAČUNI IZ 2016. GODINE, STIGLI U 2017. – NAKON PREDAJE PPPDV OBRASCA – KNJIŽENJE I ISKAZIVANJE PDV

Prihodi i rashodi koji su nastali u toku 2016. godine, bez obzira što je dokumentacija – račun prispeo nakon dostavljanja PPPDV prijave u januaru 2017. godine knjiže se sa datumom 31. 12. 2016. dok se prethodni PDV ili obaveza za PDV iskazuju u narednom obračunskom periodu. Ovo se takođe odnosi i na manjkove dobara po(…)

UREDBA O NAČINU DAVANJA KONCESIJE U FAZAMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 1/2017) Član 1 Ovom uredbom bliže se propisuje način davanja koncesije u fazama. Koncesija iz stava 1. ovog člana daje se ako javno telo donese odluku da se postupak davanja koncesije sprovede u fazama, pod uslovom da je to predviđeno koncesionim aktom i u slučaju da je procenjena vrednost koncesije veća(…)

ODLUKA O NAKNADI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA

(“Sl. list grada Beograda”, br. 96/2014 i 125/2016) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuje se naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine na teritoriji grada Beo grada i utvrđuju obveznici, visina, rokovi, način plaćanja naknade i olakšice za određene kategorije obveznika, radi stvaranja materijalnih uslova za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Beograda u(…)

ODLUKA O LOKALNIM KOMUNALNIM TAKSAMA ZA TERITORIJU GRADA BEOGRADA

(“Sl. list grada Beograda”, br. 50/2014, 96/2014, 29/2015, 81/2015 i 125/2016) Član 1 Ovom odlukom uvode se lokalne komunalne takse (u daljem tekstu: komunalne takse) za korišćenje prava, predmeta i usluga na teritoriji grada Beograda i utvrđuju obveznici, visina, olakšice, rokovi i način plaćanja. Član 2 Komunalna taksa plaća se za: isticanje firme na poslovnom(…)