Propisi

OPOREZIVANJA PRIHODA OD DAVANJA U ZAKUP SMEŠTAJNIH KAPACITETA U SKLADU SA ZAKONOM O TURIZMU

Zakonom o turizmu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – dr. zakon, 93/2012 i 84/2015), definisano je da fizičko lice može da pruža turistima ugostiteljske usluge smeštaja, pripremanja i usluživanja ishrane i pića u ugostiteljskom objektu domaće radinosti (kuća, apartman i soba). Pre otpočinjanja delatnosti u objektima domaće radinoti, fizičko lice dužno je da (…)

PRIVREMENO ODUZIMANJE PORESKOG IDENTIFIKACIONOG BROJA

Ovo zakonsko rešenje doneto je u cilju boljeg sankcionisanja problema koji se pojavio u postupcima dodeljivanja i oduzimanja PIB. U velikom broju  slučajeva primećeno je da osnivači koji su već vlasnici drugih privrednih subjekata kojima je privremeno oduzet PIB u skladu sa ZPPPA, osnivaju nove privredne subjekte sa ciljem, između ostalih, i izbegavanja plaćanja poreza.(…)

DNEVNICE I TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJA

Zakonom o privremenom obavljanju određenih poslova platnog prometa na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije (“Sl. list SRJ”, br. 9/2001), dozvoljeno je pravnim licima i preduzetnici čije je sedište na užoj teritoriji Republike Srbije da po osnovu prometa robe i usluga koji obavljaju sa pravnim licima i preduzetnicima sa sedištem na teritoriji AP Kosovo i Metohija vrše(…)

POSTUPAK PRINUDNE NAPLATE SE NE PREKIDA PRILIKOM PROMENE OSNIVAČA

NEPOSTOJANJE OSNOVA ZA PREKIDANJE POSTUPKA PRINUDNE NAPLATE U SLUČAJU KADA JE KOD PORESKOG OBVEZNIKA IZVRŠENA PROMENA ČLANOVA – OSNIVAČA U REGISTRU PRIVREDNIH SUBJEKATA  U situaciji koja podrazumeva da je kod poreskog obveznika protiv kojeg je pokrenut postupak prinudne naplate izvršena promena podataka, i to promena članova – osnivača u Registru privrednih subjekata koji vodi Agencija(…)

NEMA NOVIH PORESKIH OBAVEZA ZA PREDUZETNIKE BRISANE IZ APR-A KOJE SU NASTALE DOK SU OBAVLJALI DELATNOST

Ne postoji osnov da se poreskom obvezniku koji je prestao da postoji kao preduzetnik, brisanjem iz evidencije aktivnih subjekata kod Agencije za privredne registre, naknadno (nakon brisanja) utvrđuje poreska obaveza nastala u vreme dok je obavljao delatnost kao preduzetnik. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-112/2016-04 od 1.7.2016. godine). Odredbom člana 18. stav 1. Zakona o poreskom(…)

CARINJENE EKSPRESNIH POŠILJAKA

Poštanski operatori koji obavljaju poštanske usluge u unutrašnjem i međunarodnom poštanskom saobraćaju mogu vršiti carinjenje ekspresnih pošiljaka po jedinstvenoj stopi carine ako te pošiljke sadrže robu koja ispunjava uslove propisane carinskim propisima. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-03-030-01-261/7/2016 od 3.8.2016. godine).  Članom 107. Carinskog zakona (“Sl. glasnik RS”, br. 18/2010, 111/2012 i 29/2015) propisano je da(…)

IZNAJMLJIVANJE RADNIKA I PDV

Privredno društvo ima zaključene ugovore o radu ili ugovore o privremenim i povremenim poslovima sa licima koja ustupa kao radnu snagu svojim klijentima. Ovo se ne smatra kao usluga posredovanja u zapošljavanju, već je usluga iznajmljivanja osoblja. Posredovanje u zapošljavanju podrazumeva dovođenje u vezu poslodavca i potencijalnih radnika, pri čemu poslodavac i radnik zaključuju ugovor(…)

TAKSI PREVOZ NA SLUŽBENOM PUTU U INOSTRANSTVU – PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA

Primanja koja ostvare zaposleni po osnovu naknade troškova prevoza na službenom putovanju u inostranstvo, koji su dokumentovani, u slučaju kada su aerodromi, železničke i autobuske stanice sa kojih se polazi na službeno putovanje u inostranstvo, odnosno na koje se stiže kada se doputuje u stranu državu u kojoj se vrši rad, udaljene i nepovezane drugom(…)

PROMET POLOVNIH AUTOMOBILA U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA IZMEĐU PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

Carinski organi ne mogu da odobre promet robe u carinskom skladištu između pravnih i fizičkih lica, pošto to predstavlja vid prodaje na malo, i u skladu sa važećim carinskim propisima ovaj vid prometa nije dozvoljen, osim ako predmetna roba neće biti oslobođena od plaćanja carine u postupku puštanja robe u slobodan promet. (Objašnjenje Uprave carina,(…)

OBAVEZA PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU ZA USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE – PROJECT AND MANAGEMENT FEES

Prihod nerezidentnog pravnog lica, ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade za, kako navodite u podnetom dopisu, usluge tehničke podrške (eng. Project and management fees) oporeziv je porezom po odbitku, imajući u vidu da se predmetne usluge (nezavisno od toga da li je pružanje usluge izvršeno iz inostranstva ili na teritoriji Republike) koriste za(…)

ELEKTRONSKI DOKUMENT KAO VERODOSTOJNA RAČUNOVODSTVENA ISPRAVA

Da bi se elektronski dokument smatrao verodostojnom računovodstvenom ispravom on mora da sadrži, pre svega, podatke o izdavaocu računa, vremenu izdavanja, prijema, osnovu, vrsti i sadržaju poslovne promene, odnosno sve podatke potrebne za knjiženje u poslovnim knjigama tako da se iz računovodstvene isprave nedvosmisleno može saznati osnov, vrsta i sadržaj poslovne promene. Pored toga, neophodno(…)