Propisi

REKLAMNI MATERIJAL, POKLONI, POSLOVNI UZORCI – PORESKI TRTMAN

Davanje reklamnog materijala, poklona veće i manje vrednosti  i poslovnih uzoraka, uobičajeni je način reklame, propagande i reprezentacije, poreskih obveznika u očekivanju buduće ekonomske koristi. Ta davanja imaju različiti poreski tretman saglasno važećim poreskim propisima. Poreski aspekt raznih davanja po navedenim osnovima regulisan je: • Zakonom o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br.(…)

OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA I NJEGOVO POSLOVANJE U REPUBLICI SRBIJI

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom. Ogranak stranog pravnog lica posluje u Republici Srbiji u skladu sa svim važećim zakonima za domaća pravna lica: Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakonom o deviznom poslovanju, Zakonom o platnom(…)

ISPORUKA ROBE NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJU PREMA NAJNOVIJIM PROPISIMA IZ DECEMBRA 2013.

Vlada Srbije donela je 14. decembra 2013. godine Uredbu o izvršavanju Zakona o PDV na teritoriji AP KIM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (“službeni Glasnik RS”, broj 111/2013.) Stupanjem na snagu ove Uredbe, promet robe sa APKM, odvija se skoro na način koji važi sa svim drugim zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma.(…)

TRANSFERNE CENE – METODE, IZRADA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2013), stupio je na snagu 20. jula 2013. godine. Šta se podrazumeva pod transfernim cenama? Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica. S(…)

NOVE ŠIFRE PLAĆANJA PRIMENJUJU SE ZA ISPLATE OD 01.JANUARA 2014. GODINE

ŠIFRE PLAĆANJA Klasifikacija prema obliku plaćanja 1. Gotovinski gotovinske uplate na račun i isplate s računa 2. Bezgotovinski prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog računa na drugi račun 3. Obračunski obračunska plaćanja 9. Preknjižavanje povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava Klasifikacija prema osnovu plaćanja Transakcije po osnovu prometa robe i usluga(…)

ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJE JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA

ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJE JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2004, 82/2004 i 98/2013) 1. Ovom odlukom propisuju se oblik, sadržina i način korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (u daljem tekstu: instrumenti) kojima se vrše plaćanja ili naplate s računa – gotovim novcem i bezgotovinski. 2. Instrumenti, u smislu ove(…)

MEDICINSKI OTPAD

Medicinski otpad svrstava se u dve kategorije: opasni i neopasni otpad. U medicinski otpad ubraja se: farmaceutski i laboratorijski otpad, infektivni, patoanatomski, dezinficijenasi i ambalaža,  hemijski otpad iz zdravstvenih ustanova i veterinarskih organizacija, ali i komunalni otpad. Oko 10-25% medicinskog otpada čini opasan otpad rizičan po zdravlje ljudi i životnu sredinu. Nacionalna strategija  za upravljanje(…)

PLAĆANJE OGRANKU STRANOG PRAVNOG LICA U REPUBLICI PO OSNOVU IZVOĐENJA INVESTICIONOH RADOVA

Sve češće strane firme i njihovi ogranci u Srbiju dobijaju poslove na tenderima, posebno kada se radi o gradnji. Činjenica je da je Zakonom o deviznom poslovanju, ogranak stranog pravnog lica u svemu izjednačen sa privrednim društvom koje je registrovano u Srbiji, i da se ogranak koji je upisan u registar APR smatra rezidentom Srbije.(…)

PRODAJA POTRAŽIVANJA OD KUPACA – FAKTORING POSLOVI

Znatno pre donošenja Zakona o faktoringu na našem finansijskom tržištu pojavile su se faktoring kuće, ali i poslovne banke se bave faktoring poslovima. Konačno je donet Zakon o faktoringu, koji je stupio na snagu 01. maja 2013. godine. Zakonom o faktoringu precizirano  je da predmet faktoringa može da bude svako postojeće nedospelo ali i buduće(…)

TABELARNI PREGLED POVEZIVANJA AKCIZNIH ŠIFARA SA CARINSKOM TARIFOM

(Ažurirano 1.7.2013. godine) DERIVATI NAFTE TARIFNA OZNAKA NAIMENOVANJE AKCIZA OLOVNI BENZIN 2181 2710 12 51 00 motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON), manje od 98 55,00 din/l 2710 12 59 00 motorni benzin, sa sadržajem olova preko 0,013 g po litru, oktanskog broja (RON) 98, ili više BEZOLOVNI(…)

Privremeni uvoz opreme podleže plaćanju carine, PDV i poreza po odbitku

  Pitanje:  Zanima me da li se plaća carina i PDV na opremu koja se uvozi pod režimom privremenog uvoza?  Oprema koja bi se privremeno uvezla se isporučuje na upotrebu, pošiljka je besplatna tj. Free of charge, no commercial value, only for Customs purpose …eur, uvozi se na 5 godina i da li podleže plaćanju(…)