Propisi

ZAKLJUČIVANJE I ČUVANJE KEP KNJIGE

U skladu sa članom 17. Pravilnika o evidenciji prometa (“Sl. glasnik RS”, br. 99/2015) zaključivanje Knjige prometa-KEP vrši se: – Ručno – na poslednjoj strani poslednjih evidentiranja za proteklu poslovnu godinu i overava potpisom računopolagača, odnosno preduzetnika; – U elektronskom obliku – štampanjem početne strane i krajnjeg salda, koji se overava potpisom računopolagača, odnosno preduzetnika.(…)

PDV TRETMAN VRAĆANJA DUVANSKIH PROIZVODA OD STRANE MALOPRODAVCA VELEPRODAVCU

Kada obveznik PDV – veleprodavac izvrši promet duvanskih proizvoda maloprodavcu, nakon čega dođe do vraćanja tih dobara od strane maloprodavca obvezniku PDV – veleprodavcu, pri čemu se vraćanje predmetnih dobara vrši zato što dobra nisu prodata, smatra se da je maloprodavac izvršio promet duvanskih proizvoda obvezniku PDV – veleprodavcu. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-1222/2015-04 od(…)

04.02.2016. – Оdržan seminar „Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada“

Regionalna privredna komora Požarevac je, u saradnj sa „IFA INTERNATIONAL FINANCIAL AGENCY” d.o.o., Beograd, organizovala seminar na temu „Uvoz bez tajni – obaveze uvoznika proizvoda koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada“ Predavač na seminaru je bila g-đa Biljana Trifunović, diplomirani ekonomista, vlasnik agencije. Na seminaru su detaljno odrađeni primeri pripreme za tromesečni izveštaj agenciji(…)

PRAVILNIK O LIČNOJ ZAŠTITNOJ OPREMI

  (“Sl. glasnik RS”, br. 100/2011) I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se: bitni zahtevi za zdravlje i bezbednost, kao i drugi zahtevi i uslovi koje mora da ispuni lična zaštitna oprema pre njenog stavljanja na tržište i/ili upotrebu, radi zaštite zdravlja i bezbednosti korisnika te opreme; kategorije i vrste lične zaštitne(…)

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

(“Sl. glasnik RS”, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 – usklađeni din. izn.) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se doprinosi za(…)

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 –(…)

ZAKON O AKCIZAMA

(“Sl. glasnik RS”, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni(…)

DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO OD 1. JANUARA IZNOSE 50 EUR

Saglasno izmenjenoj odredbi člana 18. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o porezu na dohodak građana, koja se odnosi na naknade troškova propisano je da je za dnevnice za službeni put u inostranstvo neoporezivi iznos do 50 evra dnevno. Ne plaća se porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje(…)

NACIONALNA KONTROLNA LISTA ROBE DVOSTRUKE NAMENE USKLAĐENA SA NOMENKLATUROM CARINSKE TARIFE

Ažurirano 1.1.2016. godine) KATEGORIJA 0 NUKLEARNI MATERIJALI, POSTROJENJA I OPREMA 0A Sistemi, oprema i delovi Tarifna oznaka 0A001 “Nuklearni reaktori” i posebno projektovana ili pripremljena oprema i delovi za njih, kao što sledi:   a. “Nuklearni reaktori”; 8401100000 b. Metalni sudovi, ili značajniji radionički izrađeni delovi za njih, uključujući poklopac reaktorskog suda za reaktorski sud(…)

OTVARANJE POSLOVNIH KNJIGA ZA 2016. GODINU

Prema Zakonu o računovodstvu zatvaranje poslovnih knjiga se vrši nakon knjiženja svih promena i obračuna. Poslovne knjige je potrebno zatvoriti prilikom podnošenja finansijskih izveštaja. Rok za zatvaranje poslovnoh knjiga je do roka za podnošenje finansijskih izveštaja što je 29. februar 2016. godine. Prema Zakonu o računovodstvu poslovne knjige se otvaraju na početku poslovne godine na(…)

NOVI NEOPOREZIVI IZNOSI IZ ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Za period od 1.2.2016. do 31.1.2017. godine   Zakonom o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 –(…)