Propisi

SLOBODNE ZONE

Prema članu 191. Carinskog zakona u slobodnim zonama i slobodnim skladištima se: 1) u svrhu naplate uvoznih dažbina i primene uvoznih mera trgovinske politike, za stranu robu, smatra da nije u carinskom području Republike Srbije, pod uslovom da nije stavljena u slobodan promet ili da nije stavljena u drugi carinski postupak ili da se ne(…)

VRSTE I KLASIFIKACIJA OTPADA

Iz Službenog glasnika (“Sl. glasnik RS”, br. 29/2010): Otpad je svaka materija ili predmet koji vlasnik odbacuje, namerava ili mora da odbaci. Vrste otpada su: – komunalni otpad (otpad iz domaćinstva); – komercijalni otpad; – industrijski otpad. Komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili(…)

NABAVKA OPREME U SISTEMU PDV

Obveznik PDV prilikom nabavke opreme ima pravo na odbitak prethodnog poreza, a prilikom prometa opreme dužan je da obračuna i plati PDV. U skladu sa propisima o oporezivanju dobiti, opremom se smatraju dobra koja imaju vek trajanja duži od godinu dana, a nabavna vrednost je veća od prosečne zarade u Republici Srbiji. Prema Zakonu o(…)

OTUĐENJE OPREME U SISTEMU PDV

Obveznici PDV prilikom prodaje svoje opreme dužni su da obračunaju PDV ukoliko su pri nabacvi opreme imali pravo na odbitak poreza. Takođe moraju da obračunaju PDV i na opremu koja je izuzeta od odbitka poreza a to su tepisi, električni aparati za domaćinstvo, televizori i drugi. PDV se ne obračunava jedino na opremu na koju(…)

PREDSTAVNIŠTVA U INOSTRANSTVU

Pravna lica, i pored mogućnosti korišćenja velikog broja informacija putem interneta, imaju potrebu da budu prisutna na tržištima van svoje zemlje. Prema propisima svake pojedinačne zemlje pravna lica mogu biti prisutna na tržištu druge zemlje u formi: predstavništvo ogranak filijala ili ekspozitura društvo sa ograničenom odgovornošću pravno lice – privredno društvo, kompanija mešovito privredno društvo(…)

AMBALAŽNI OTPAD

Zakon o ambalaži i ambalažnom otpadu se odnosi na svu uvezenu ambalažu, proizvedenu ambalažu i ambalažni otpad koji je nastao privrednim aktivnostima na teritoriji Republike Srbije. Obveznici dostavljanja izveštaja Agenciji za zaštitu životne sredine Republike Srbije i koji moraju da obezbede propisano upravljanje ambalažnim otpadom su oni koji na tržište Republike Srbije, u toku jedne(…)

OTPADNI KARTON

Prema Zakonu o upravljanju otpadom dele se na: komunalni otpad, to je otpad iz domaćinstva, kao i drugi otpad koji je sličan otpadu iz domaćinstva; komercijalni otpad je otpad koji nastaje u preduzećima, ustanovama i drugim institucijama koje se u celini ili delimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz(…)

TROŠAK REPREZENTACIJE I TROŠAK REKLAME I PROPAGANDE, RAZLIKA, MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA

UTVRĐIVANJE RAZLIKE IZMEĐU TROŠKA REPREZENTACIJE I TROŠKA REKLAME I PROPAGANDE Zakon o računovodstvu, član 8 Prilikom utvrđivanja da li određeni trošak treba smatrati reklamom i propagandom ili reprezentacijom, trebalo bi poći od pravila da su usluge učinjene za reklamu i propagandu namenjene pod istim uslovima većem broju lica (nepoznatih), za razliku od usluga učinjenih za(…)

PREFAKTURISANJE TROŠKOVA ZAKUPA POKRETNIH STVARI

Kao i kod prefakturisanja troškova zakupa nepokretnosti radi se i prefakturisanje toškova zakupa pokretnih stvari. Prefakturisanje troškova zakupa pokretnih stvari povećava osnovicu za obračunavanje PDV i zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Primer: Obveznik PDV drugom obvezniku PDV daje u zakup tri putnička automobila za potrebe menadžmenta tog obveznika. Ugovorom o zakupu kojim je(…)

PREFAKTURISANJE TROŠKOVA PREVOZA ROBE I OSIGURANJA ROBE U TRANSPORTU

Kako u međunarodnom tako i u domaćem prometu robe, isporuka se uglavnom ugovara da isporučilac snosi troškove transporta do kupca, ti troškovi se naknadno prefakturišu kupcu. Svi troškovi transporta do mesta isporuke predstavlja deo ukupne cene.

PREFAKTURISANJE TROŠKOVA ZAKUPA

Najčešći primer prefakturisanja zavisnih troškova je prefakturisanje troškova zakupa nepokretnosti. Ugovorom o zakupu uglavnom pored zakupnine se ugovara i plaćanje troškova struje, vode, telefona, komunalnih usluga i troškovi poreza na imovinu… Plaćanje zakupnine se najčešće ugovara na mesečnom nivou, usluga zakupa smatra se pruženom poslednjeg dana kalendarskog meseca, a računi za ostale troškove se dostavljaju(…)