Propisi

БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ И УТВРЂИВАЊЕ СТВАРНЕ САДРЖИНЕ ПОНУДЕ

Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС”, бр. 124/12 у даљем тексту ЗЈН) чија је примена почела 01.04.2013.године, донео је суштинске промене, у дефинисању понуда. Наручиоци објављивањем Позива за подношење понуда/пријава у одређеном поступку, на Порталу јавних набавки позивају понуђаче да поднесу понуде/пријаве у поступку јавне набавке за набавку одређених добара/услуга/радова. Понуде морају бити благовремене,(…)

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O STRUČNOM ISPITU ZA POSREDNIKE U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) I UVODNA ODREDBA Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se program i način sprovođenja polaganja stručnog ispita za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: stručni ispit), visina takse za polaganje stručnog ispita, iznos naknade za rad(…)

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O POSLOVNOM PROSTORU I OPREMI POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor i opremu posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik). Minimalni tehnički uslovi za poslovni prostor Član 2 Posrednik obavlja delatnost u poslovnom(…)

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O EVIDENCIJI O POSREDOVANJU U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014 Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina, način vođenja i rok čuvanja evidencije o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: evidencija). Oblik evidencije Član 2 Posrednik u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: posrednik)(…)

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

PRAVILNIK O REGISTRU POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI (“Sl. glasnik RS”, br. 75/2014) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržina i način vođenja Registra posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Registar), obrazac zahteva za upis u Registar i obrazac izvoda iz Registra. Oblik Registra Član 2 Registar se vodi(…)

REKLAMNI MATERIJAL, POKLONI, POSLOVNI UZORCI – PORESKI TRTMAN

Davanje reklamnog materijala, poklona veće i manje vrednosti  i poslovnih uzoraka, uobičajeni je način reklame, propagande i reprezentacije, poreskih obveznika u očekivanju buduće ekonomske koristi. Ta davanja imaju različiti poreski tretman saglasno važećim poreskim propisima. Poreski aspekt raznih davanja po navedenim osnovima regulisan je: • Zakonom o porezu na dodatu vrednost (“Sl. glasnik RS”, br.(…)

OGRANAK STRANOG PRAVNOG LICA I NJEGOVO POSLOVANJE U REPUBLICI SRBIJI

Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji u skladu sa zakonom. Ogranak stranog pravnog lica posluje u Republici Srbiji u skladu sa svim važećim zakonima za domaća pravna lica: Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o spoljnotrgovinskom poslovanju, Zakonom o deviznom poslovanju, Zakonom o platnom(…)

ISPORUKA ROBE NA TERITORIJU AP KOSOVO I METOHIJU PREMA NAJNOVIJIM PROPISIMA IZ DECEMBRA 2013.

Vlada Srbije donela je 14. decembra 2013. godine Uredbu o izvršavanju Zakona o PDV na teritoriji AP KIM za vreme važenja Rezolucije Saveta bezbednosti OUN broj 1244 (“službeni Glasnik RS”, broj 111/2013.) Stupanjem na snagu ove Uredbe, promet robe sa APKM, odvija se skoro na način koji važi sa svim drugim zemljama potpisnicama CEFTA sporazuma.(…)

TRANSFERNE CENE – METODE, IZRADA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2013), stupio je na snagu 20. jula 2013. godine. Šta se podrazumeva pod transfernim cenama? Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica. S(…)

NOVE ŠIFRE PLAĆANJA PRIMENJUJU SE ZA ISPLATE OD 01.JANUARA 2014. GODINE

ŠIFRE PLAĆANJA Klasifikacija prema obliku plaćanja 1. Gotovinski gotovinske uplate na račun i isplate s računa 2. Bezgotovinski prenos (plaćanje i drugi transferi) s jednog računa na drugi račun 3. Obračunski obračunska plaćanja 9. Preknjižavanje povraćaj po osnovu više uplaćenih ili pogrešno uplaćenih sredstava Klasifikacija prema osnovu plaćanja Transakcije po osnovu prometa robe i usluga(…)

ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJE JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA

ODLUKA O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU KORIŠĆENJE JEDINSTVENIH INSTRUMENATA PLATNOG PROMETA (“Sl. glasnik RS”, br. 57/2004, 82/2004 i 98/2013) 1. Ovom odlukom propisuju se oblik, sadržina i način korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa (u daljem tekstu: instrumenti) kojima se vrše plaćanja ili naplate s računa – gotovim novcem i bezgotovinski. 2. Instrumenti, u smislu ove(…)