Propisi

NAPLATA IZVOZA ROBE U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

Izuzetno, pravno lice, preduzetnik i ogranak stranog pravnog lica u mogu u obavljanju delatnosti za koju su registrovani, da vrše naplatu u efektivnom stranom novcu po osnovu realizovanog izvoza robe, ukoliko se isti nije mogao naplatiti preko banke, do iznosa od 15.000 evra po transakciji, što je u skladu sa tačkom 3. Odluke o slučajevima(…)

VINO KAO PREDMET OPOREZIVANJA AKCIZOM

Vino, domaće ili strano, kao poljoprivredno-prehrambeni proizvod, dobijen potpunom ili delimičnom alkoholnom fermentacijom svežeg grožđa, kljuka ili šire od grožđa vinskih sorti vinove loze, saglasno propisima kojima se uređuje oblast proizvodnje, prerade i prometa vina, nije predmet oporezivanja akcizom. Međutim, mešavine voćnih sokova ili osvežavajućih bezalkoholnih pića i rafinisanog etil alkohola ili alkoholnih pića ili(…)

PDV PRILIKOM PRENOSA DELA ILI CELOKUPNE IMOVINE

Prilikom prenosa dela ili celokupne imovine prometom se smatra svako dobro koje se nalazi u sklopu te imovine bez obzira da li je prenos sa ili bez naknade ili kao ulog. Dakle ukoliko se u sklopu imovine koja se prenosi nalazi oprema, svaka pojedninačna mašina se smatra prometom i podleže oporezivanju. Pri prenosu dela ili(…)

POSLOVANJE OGRANKA STRANOG LICA U SRBIJI – OLAKŠICE I OBAVEZE

Svedoci smo da strana lica  umesto privrednih društava u Srbiji sve više registruju ogranak. Ogranak stranog privrednog društva je njegov izdvojeni organizacioni deo preko koga to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji. Ogranak stranog pravnog lica se osniva Odlukom o obrazovanju ogranka. Odluka o osnivanju ogranka registruje se u APR. Ogranak ima matični broj, PIB(…)

USLOVI ZA POTPISIVANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA I DOSTAVLJENIH IZVODA OTVORENIH STAVKI

Prema aktuelnom Zakonu o računovodstvu lica koja potpisuju dostavljene izvode otvorenih stavki i druga računovodstvena dokumenta, takođe koja su odgovorna za računovodstvene promene, moraju biti ovlašćena donošenjem opšteg akta poslodavca. Prema trenutnom Zakonu o računovodstvu lice koje potpisuje IOS mora biti ovlašćeno opštim aktom za to ili da ima drugo ovlašćene od zakonskog zastupnika. Lice(…)

PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PRIVREDNIH SUBJEKATA I DOKUMENTACIJI POTREBNOJ ZA REGISTRACIJU

  (“Sl. glasnik RS”, br. 42/2016) Predmet Član 1 Ovim pravilnikom se uređuje sadržina Registra privrednih subjekata (u daljem tekstu: Registar) i dokumentacija potrebna za registraciju. Subjekti registracije Član 2 Registar se vodi kao jedinstvena, centralna i elektronska baza podataka u koji se, u skladu sa zakonom, registruju preduzetnici, privredna društva, zadruge i zadružni savezi,(…)

PORESKO KONSOLIDOVANJE – ŠANSA ZA MANJI POREZ NA DOBIT

Dostavljanje konsolidovanih poreskih izveštaja je data zakonska mogućnost kompanijama koje imaju povezana lica. Poresko konsolidovanje je pravo a ne obaveza firmi, za razliku od obaveznog sastavljanja i dostavljanja finansijskih konsolidovanih izveštaja. Uslovi za konsolidovanje poreskih izveštaja kompanija propisani su Zakonom o porezu na dobit pravnih lica, tačnije u članovima 55. do 57. Konsolidovanje finansijskih izveštaja(…)

PORESKE OLAKŠICE PRILIKOM KUPOVINE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Prema članu 50a Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko obveznik kupi poljoprivredno zemljište u vrednosti od milijardu dinara radi obavljanja pretežne delatnosti ili delatnosti koja je upisana u osnivačkom aktu obveznika, ostvaruje pravo za poresko oslobađanje. Ukoliko obveznik koristi samo deo tog zemljišta za obavljanje delatnosti, onda će ostvariti poresku olakšicu samo za(…)

PDV PRI OTKUPU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA ZA PRERADU ILI IZVOZ

Kada obveznik PDV vrši otkup poljoprivrednih dobara od fizičkog lica koje korisnik poljoprivrednog ili šumskog zemljišta, upisan kao vlasnik poljoprivrednog gazdinstva ili kao član porodice u registru poljoprivrednih gazdinstava, prilikom otkupa poljoprivrednih proizvoda dužan je da na iznos obračuna PDV i uplati ga na tekući račun ili na štednju fizičkom licu u iznosu od 8%.(…)

PDV ZA USLUGE POSREDOVANJA PRILIKOM UVOZA I IZVOZA DOBARA

Prilikom pružanja usluga posredovanja prilikom uvoza ili izvoza dobara, na naknadu za pružene usluge posredovanja se ne obračunava i ne plaća PDV. Kada se dobra uvoze ili izvoze iz Republike Srbije za mesto prometa se smatra inostranstvo i prema članu 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost u tom slučaju ne postoji obaveza obračuna i(…)

PROMET INŽENJERSKIH USLUGA U INOSTRANSTVU

Ukoliko obveznik PDV pruža inženjerske usluge, usluge tehničke i mehaničke kontrole, testiranja i analize, pravnom licu koje nema sedište niti stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike Srbije prema članu 12. Zakona o porezu na dodatu na te usluge se ne obračunava i plaća PDV, jer se mesto prometa usluga smatra inostranstvo. Obveznik PDV ima pravo(…)