Propisi

OTPADNI KARTON

Prema Zakonu o upravljanju otpadom dele se na: komunalni otpad, to je otpad iz domaćinstva, kao i drugi otpad koji je sličan otpadu iz domaćinstva; komercijalni otpad je otpad koji nastaje u preduzećima, ustanovama i drugim institucijama koje se u celini ili delimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz(…)

TROŠAK REPREZENTACIJE I TROŠAK REKLAME I PROPAGANDE, RAZLIKA, MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANSIJA

UTVRĐIVANJE RAZLIKE IZMEĐU TROŠKA REPREZENTACIJE I TROŠKA REKLAME I PROPAGANDE Zakon o računovodstvu, član 8 Prilikom utvrđivanja da li određeni trošak treba smatrati reklamom i propagandom ili reprezentacijom, trebalo bi poći od pravila da su usluge učinjene za reklamu i propagandu namenjene pod istim uslovima većem broju lica (nepoznatih), za razliku od usluga učinjenih za(…)

PREFAKTURISANJE TROŠKOVA ZAKUPA POKRETNIH STVARI

Kao i kod prefakturisanja troškova zakupa nepokretnosti radi se i prefakturisanje toškova zakupa pokretnih stvari. Prefakturisanje troškova zakupa pokretnih stvari povećava osnovicu za obračunavanje PDV i zakupac ima pravo na odbitak prethodnog poreza. Primer: Obveznik PDV drugom obvezniku PDV daje u zakup tri putnička automobila za potrebe menadžmenta tog obveznika. Ugovorom o zakupu kojim je(…)

PREFAKTURISANJE TROŠKOVA PREVOZA ROBE I OSIGURANJA ROBE U TRANSPORTU

Kako u međunarodnom tako i u domaćem prometu robe, isporuka se uglavnom ugovara da isporučilac snosi troškove transporta do kupca, ti troškovi se naknadno prefakturišu kupcu. Svi troškovi transporta do mesta isporuke predstavlja deo ukupne cene.

PREFAKTURISANJE TROŠKOVA ZAKUPA

Najčešći primer prefakturisanja zavisnih troškova je prefakturisanje troškova zakupa nepokretnosti. Ugovorom o zakupu uglavnom pored zakupnine se ugovara i plaćanje troškova struje, vode, telefona, komunalnih usluga i troškovi poreza na imovinu… Plaćanje zakupnine se najčešće ugovara na mesečnom nivou, usluga zakupa smatra se pruženom poslednjeg dana kalendarskog meseca, a računi za ostale troškove se dostavljaju(…)

ZAŠTITA NA RADU U KANCELARIJI

Radno mesto je prostor namenjen za obavljanje poslova, prostor u kojem borave zaposleni u toku rada i pod kontrolom ili nadzorom je poslodavca. Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu propisane su mere koje poslodavac mora da obezbedi na radnom mestu. Propisana je temperatura, relativna vlažnost vazduha i brzina strujanja(…)

OBRAČUN AKCIZE ZA PRVI KVARTAL 2015. GODINE

Do 20. aprila 2015. godine obveznici akcize dužni su da podnesu tromesečni obračun akcize za prvi kvartal 2015. godine. Na osnovu knjigovodstvenih i drugih evidencija na osnovu podataka o svim proizvedenim količinama akciznih proizvoda u obračunskom periodu sastavlja se obračun akcize za prvi kvartal 2015. godine. Obračun akcize za prvi kvartal se sastavlja kumulativno za(…)

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PRAVNIH LICA

(“Sl. glasnik RS”, br. 30/2015) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit pravnih lica koju podnosi poreski obveznik (u daljem tekstu: obveznik) iz čl. 1. i 5. Zakona o porezu na dobit pravnih lica (“Službeni glasnik RS”, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,(…)

PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU

(“Sl. glasnik RS”, br. 49/2014, 28/2015 i 30/2015) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje: 1) poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem; 2) godišnjeg poreza na dohodak građana. Član 2 Poreske prijave iz člana 1. ovog pravilnika poreski obveznik dostavlja Poreskoj upravi na obrascima(…)

OBRASCI PORESKIH PRIJAVA ZA POREZ NA DOHODAK GRAĐANA PPDG-1R I PPDG-2R

  PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA DOHODAK GRAĐANA KOJI SE PLAĆA PO REŠENJU (“Sl. glasnik RS”, br. 49/2014 i 28/2015) Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se obrasci poreskih prijava za utvrđivanje: 1) poreza na prihode od samostalne delatnosti na koje se porez plaća paušalnim oporezivanjem; 2) godišnjeg poreza na dohodak građana.(…)

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSEBNIM TOKOVIMA OTPADA /EKO TAKSA/ DO 31.03.2015.

Smatram da bi trebalo da vas podsetim da se približava krajnji rok   za predaju Godišnjeg izveštaja o  proizvodima koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada.   Ovaj izveštaj dostavlja se Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 31.03.2015. godine a odnosi se na 2014. godinu. Podrazumeva se da ste prethodno obracunali i platili taksu za(…)