Propisi

OBAVLJANJE PREDUZETNIČKE DELATNOSTI U STANU

Prema Zakonu o privrednim društvima preduzetnik može da registruje sedište svoje preduzetničke radnje na adresi stanovanja. Prema Zakonu o privrednim društvima preduzetnik je dužan da istakne svoje poslovno ime u svom sedištu, što se odnosi i na preduzetnika koji je registrovao sedište preduzetničke radnje na adresi stanovanja. Za neisticanje poslovnog ime u svom sedištu, kao(…)

KNJIŽENJE NA OSNOVU FOTOKOPIRANE RAČUNOVODSTVENE ISPRAVE

Prema članu 8. Zakonu o računovodstvu knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima vrši se na osnovu verodostojnih računovodstvenih isprava. Knjiženje poslovnih promena na računima imovine, obaveza i kapitalu, prihodima i rashodima je moguće vršiti i na osnovu fotokopije računovodstvene isprave. Da bi moglo da se vrši knjiženje na osnovu(…)

POVRAĆAJ IZVEZENE ROBE

PITANJE: Da li se za vraćenu robu iz izvoza (izvežena je pre 3 godine) plaća carina i PDV? Pretražila sam internet i ne mogu da nađem nikakvu Uredbu koja navodi na plaćanje i carine i PDV, do skoro smo plaćali samo carinu.

POREZ NA PRAVA NA EKSKLUZIVNU DISTRIBUCIJU PROIZVODA

  Domaće  pravno lice zaključuje ugovor o ekskluzivnoj distribuciju na tržištu Srbije sa inodobavljačem, i po tom osnovu če plaćati naknadu dobavljaču iz inostranstva. Mesto prometa ove usluge se određuje prema opštem pravilu, tj. prema mestu u kojem primalac usluge ima sedište, mesto prometa ove usluge, u konkretnom slučaju je Republika Srbija. Ako se nerezidentno(…)

POREZ NA IMOVINU VERTROTURBINE I AMORTIZACIONA GRUPA

  Vetroturbina kao energetski objekat koji je inkorporisan u zemljištu, odnosno u betoniranoj podlozi – temelju inkorporisanom u zemljištu, pa se ne može premeštati sa mesta na mesto bez oštećenja njene suštine, jeste nepokretnost u smislu predmeta oporezivanja porezom na imovinu i predstavlja jedinstvenu celinu sa svim svojim delovima a radi utvrđivanja amortizacije za poreske(…)

POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA RADNO ANGAŽOVANJE ESTRADNO-MUZIČKIH UMETNIKA I IZVOĐAČA U UGOSTITELJSTVU

I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim posebnim kolektivnim ugovorom utvrđuju se prava i obaveze iz rada i po osnovu rada, odnosno radno angažovanje lica koja obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture: izvođenje narodne, zabavne, džez, pop i rok muzike, folklornih i drugih igračkih programa (ples), odnosno ostalih muzičkih, govornih i scenskih izvođenja kulturnih(…)

PDV NA PROMET DRVETA

  STOPA PDV PO KOJOJ SE OPOREZUJE PROMET OGREVNOG DRVETA   Na promet, odnosno uvoz ogrevnog drveta, tj. drveta za ogrev u oblicama, cepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima, PDV se obračunava i plaća po posebnoj stopi PDV od 10%. S tim u vezi napominjemo, činjenica da kupac ogrevnog drveta koristi predmetno dobro kao sirovinu(…)

REFAKCIJA PDV

  Ako dobra u Republici Srbiji kupuje fizičko lice koje ima dvojno državljanstvo (npr. državljanstvo Republike Srbije i državljanstvo Švajcarske), u tom slučaju, to fizičko lice ne smatra se stranim državljaninom, što znači da nema pravo na refakciju PDV. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-00073/2017-04 od 28.6.2017. godine)   “U skladu sa Zakonom o porezu na(…)

PDV U GRAĐEVINARSTVU

  ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA ZA PROMET DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU KADA OBVEZNIK PDV VRŠI ISPORUKU SA MONTAŽOM ELEMENATA SUŠARE SA PRATEĆOM OPREMOM   Kada obveznik PDV drugom obvezniku PDV izvrši isporuku sa montažom elemenata sušare, uključujući i prateću opremu koja predstavlja sastavni deo sušare (npr. ventilatori za cirkulaciju vazduha, gorionici i(…)

OBAVEZA OSNIVAČA – DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS

  OBAVEZA FIZIČKOG LICA – OSNIVAČA, KOJI RADI KAO DIREKTOR BEZ ZANIVANJA RADNOG ODNOSA ZA PLAĆANJE DOPRINOSA ZA PIO   Fizičko lice – osnivač privrednog društva koji u njemu radi kao direktor, bez zasnivanja radnog odnosa, i upisan je u registar nadležne organizacije kao lice koje obavlja poslovodstvena ovlašćenja i poslove upravljanja u skladu sa(…)

OBAVEZA REGISTROVANJA POLJOPRIVREDNOG GAZDINSTVA PRILIKOM PRODAJE POLJOPRIVREDNIH DOBRA

Prema Zakonu o trgovini, propisano je ko može da vrši trgovinu, to su pravna lica i preduzetnici, a mogu i fizička lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo.  Fizička lica koja imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo mogu da trguju poljoprivrednim dobrima za koje je gazdinstvo registrovano. Upis u Registar poljoprivrednih gazdinstava vrši se na osnovu Zakona o(…)