Propisi

Distribucija stranih softvera – oporezuje se porezom po odbitku

Naknada koju domaći distributer (pravno lice ili preduzetnik) plaća (za pravo distribucije softvera) inostranom nosiocu autorskog prava na softveru, prema mišljenju Ministrastva finansija spade u kategoriju naknada za autorskoo delo. U praksi postoji nekoliko modela i načina, na osnovu kojih domaći privrednici obavljaju delatnost distribucije softvera. Neki od uobičajenih načina su:

KAPITALNI DOBITAK – KADA SE STEČENI UDEO PRIVREDNOG DRUŠTVA PRODA

Ukoliko obveznik stekne sopstveni udeo otkupom (udela) od jednog od članova društva, a potom, u skladu sa pozitivnim propisima, izvrši prodaju (tako stečenog) udela, (pozitivna) razlika između prodajne cene i nabavne cene udela predstavlja kapitalni dobitak, pri čemu nabavna cena jeste cena koju je obveznik platio (prilikom otkupa udela) svom osnivaču. (Mišljenje Ministarstva finansija, br.(…)

FINANSIRANJE PRIVREDNIH DRUŠTAVA I VRAĆANJE ZAJMOVA ČLANOVIMA DRUŠTVA U SKLADU SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Postoji više načina na koji se mogu finansirati privredna društva, neki od njih su finansiranje od članova društva ili trećih lica i pozajmice od drugih društva. Članovi društva mogu finansirati privredno društvo uvećanjem kapitala društva, putem zajmova ili dodatnih uplata. Kada članovi društva finansiraju privredno društvo tako što njihovim uplatama uvećavaju kapital društva, to je(…)

DALJINSKA TRGOVINA NA MALO

Daljinska trgovina na malo spada u trgovinu van prodajno objekta koja je u skladu sa Zakonom o trgovini. Daljinska trgovina na malo može se obvljati različitim putem: elektronska trgovina, kataloška prodaja, kao i TV prodaja, trgovina putem pošte, štampanih pošiljki, reklamnih materijala sa narudžbenicom, telefona, tekstualnih ili multimedijalnih poruka u mobilnoj telefoniji i automata. Elektronska(…)

TRGOVINA LIČNIM NUĐENJEM

Trgovina je skup svih poslovnih aktivnosti prometa robe ili usluga radi ostvarivanja profita. Prema Zakonu o trgovini jedan način obavljanja trgovine je i trgovina ličnim nuđenjem odnosno trgovina van prodajnog objekta. Za obavljanje trgovine ličnim nuđenjem trgovac može da trgovinu ličnim nuđenjem da obavlja lično ili da angažuje punomoćnika koji će za njega obvljati trgovinu(…)

PORESKI PUNOMOĆNIK STRANOG LICA ZA SVRHU PRIMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I NJEGOVOM EVIDENTIRANJU ZA OBAVEZU PLAĆANJA PDV

Poreski punomoćnik stranog lica koje vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji može biti fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje ima prebivalište ili sedište u Republici Srbiji. Takođe mora biti obveznik PDV najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva da bude poreski punomoćnik stranom licu. Strano lice kada imenuje poreskog punomoćnika potrebno je da(…)

DNEVNICE I PUTNI TROŠKOVI ČLANOVA ORGANA UPRAVLJANJA KOJE UDRUŽENJE ISPLAĆUJE IZ SREDSTAVA ČLANARINE

U slučaju kada fizičkim licima – članovima organa upravljanja udruženja, koji nisu u radnom odnosu kod udruženja niti ostvaruju naknadu za svoj rad po tom osnovu, udruženje iz sredstava članarine vrši, radi prisustvovanja sastancima, isplatu dnevnica i putnih troškova do visine propisanog neoporezivog iznosa, na taj iznos se ne plaća porez na dohodak građana.  (Mišljenje(…)

POREZ PO ODBITKU NA PRIHOD NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA OSTVARENOG OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE ZA USLUGE ISPITIVANJA TRŽIŠTA I POSREDOVANJA

Prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade za uslugu ispitivanja tržišta radi plasmana robe ili usluga rezidentnog pravnog lica u inostranstvo (kao npr. analiza konkurencije i potencijalnih kupaca), kao i po osnovu naknade za uslugu posredovanja (obezbeđenja plasmana robe i usluga rezidentnog pravnog lica u inostranstvu), predmet je oporezivanja porezom(…)

BRAČNI DRUG PREDUZETNIKA MOŽE BITI OVLAŠĆENO LICE

U skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima, Zakonom o privrednim društvima i Odlukom o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa, bračni drug preduzetnika može raspolagati sredstvima sa računa preduzetnika kao ovlašćeno lice. Takođe može se nalaziti na kartonu deponovanih potpisa i uz ovlašćenje preduzetnika može potpisati karton deponovanih potpisa. Da bi(…)

SNIŽENJA, AKCIJE I RASPRODAJE PO PRODAJNIM MESTIMA

Organizovanje sniženja, akcija i rasprodaja po prodajnim mestima mora se vršiti u skladu sa Zakonom o trgovini. Prodavci mogu nuditi robu sa posebnim pogodnostima, na primer sniženom cenom, učestvovanjem u nagradnoj igri, dodatni pokloni prilikom kupovine i drugim pogodnostima. Takođe prodavci mogu nuditi robu kojoj je umanjena upotrebna vrednost, da li zbog zastarelosti modela ili(…)

OSNOVICA POREZA NA ZARADE FIZIČKIH LICA – REZIDENATA REPUBLIKE SRBIJE UPUĆENIH NA RAD U INOSTRANSTVO U PERIODU OD 2005. DO 2016. GODINE

Za fizička lica – rezidente Republike Srbije koji su bili upućeni u inostranstvo radi obavljanja poslova za pravna lica – rezidente Republike Srbije osnovicu poreza na zarade: – koja je bila u primeni od 1.1.2005. godine zaključno sa 29.5.2013. godine predstavljao je iznos zarade koju bi, u skladu sa zakonom, opštim aktom i ugovorom o(…)