ODLUKA O KVANTITATIVNOM OGRANIČENJU UVOZA POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

(„Sl. glasnik RS“, br. 18/2024 i 30/2024)

 

 

  1. Uvodi se kvantitativno ograničenje uvoza poljoprivredno- prehrambenih proizvoda, radi zaštite domaće proizvodnje.

Kvantitativno ograničenje uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz stava 1. ove tačke uvodi se za period od devet meseci, i to u količini proseka uvoza prethodne četiri godine za sledeće proizvode:

Tarifna oznaka Naimenovanje
1512 Ulje od semena suncokreta, šafranike ili pamukovog semena i njihove frakcije, rafinisani ili nerafinisani, ali hemijski nemodifikovani:
– Ulje od semena suncokreta ili šafranike i njihove frakcije
1512 19 – – Ostalo:
Ex 1512 19 90 00 – – – ostalo
Rafinisano ulje od suncokreta za ljudsku upotrebu
1517 Margarin; Jestive mešavine ili preparati od masti ili ulja životinjskog, biljnog ili mikrobnog porekla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ove glave, osim jestivih masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516:
1517 10 – Margarin, isključujući tečni margarin:
1517 10 10 00 – – sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi
1517 10 90 00 – – ostalo
1517 90 – Ostalo
1517 90 10 00 – – sa sadržajem mlečnih masnoća preko 10% do 15% po masi
Ex: margarinski namaz
– – ostalo:
1517 90 91 00 – – – stabilna biljna ulja, tečna, mešana
Ex: na bazi ulja od semena suncokreta (hemijski modifikovana)
1517 90 99 00 – – – ostalo
Ex: margarinski namaz
Ex: preparati na bazi ulja od suncokreta

Izuzetno od st. 1. i 2. ove tačke kvantitativno ograničenje uvoza ne odnosi se na poljoprivredno-prehrambene proizvode za koje je izdat sertifikat u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja.

  1. Količine navedene u tački 1. stav 2. ove odluke mogu da se uvezu uz dozvolu ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, na predlog komisije koju obrazuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede, na osnovu podnetih zahteva, na tromesečnom nivou.

Na raspodelu utvrđenih količina iz tačke 1. stav 2. ove odluke primenjuje se „proporcionalni metod“, u odnosu na količine navedene u zahtevima, na tromesečnom nivou u okviru raspoloživih količina.

Dozvola za uvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz stava 1. ove tačke izdaje se na period od tri meseca.

Ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede vodi evidenciju o izdatim dozvolama.

Nosilac dozvole dužan je da, najkasnije sedam dana po isteku dozvole obavesti komisiju iz stava 1. ove tačke o realizaciji dozvole i vrati nerealizovani deo u novu raspodelu (preraspodelu).

  1. Zahtev za dozvolu iz tačke 2. ove odluke podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede u prvih osam dana svaka tri meseca, računajući od dana stupanja na snagu ove odluke za ukupnu količinu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda za uvoz, koji sadrži:

1) podatke o uvozniku (naziv, sedište, PIB i matični broj),

2) podatke o robi (naziv, vrsta i tarifna oznaka poljoprivredno-prehrambenog proizvoda),

3) zahtevane količine poljoprivredno-prehrambenog proizvoda za uvoz po tarifnim oznakama.

Uz zahtev iz tačke 2. ove odluke dostavlja se dokaz o poreklu robe i dokumentacija u skladu sa propisima koji uređuju oblast poljoprivrede, a komisija iz tačke 2. stav 1. ove odluke zadržava pravo da, od podnosioca zahteva, po potrebi, traži na uvid dodatna dokumenta.

Izuzetno, može se podneti dodatni zahtev nakon isteka roka iz stava 1. ove tačke, ako je podnosiocu zahteva ukupno poslovanje ugroženo, uz koji se, pored dokumentacije iz stava 2. ove tačke, dostavlja i odgovarajuća dokumentacija kojom se to dokazuje, a komisija iz tačke 2. stav 1. ove odluke u svakom pojedinačnom slučaju, a nakon izveštaja poljoprivredne inspekcije, ceni opravdanost dodatnog zahteva.

  1. Ministarstvo finansija – Uprava carina vodi evidenciju o uvozu proizvoda iz tačke 1. stav 2. ove odluke i o tome obaveštava ministarstvo nadležno za poslove spoljne trgovine i ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede.
  2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a važi devet meseci od dana stupanja na snagu.

 

Samostalna odredba Odluke o izmenama i dopuni
Odluke o kvantitativnom ograničenju uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda

(„Sl. glasnik RS“, br. 30/2024)

  1. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović