Izrada studija o transfernim cijenama po  propisima Republike Crne Gore

Dostavljanje studija o transfernim cijenama je nova zakonska obaveza privrednih društava u Crnoj Gori,  koja su poslovala  sa povezanim licima.

Obaveza izrade studije o transfernim cijenama nastala je na osnovu:

Šta se podrazumeva pod transfernim cijenama?

(1) Transfernom cijenom smatra se cijena nastala u vezi sa transakcijama sredstava ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

(2) Status povezanog lica iz stava 1 ovog člana ima:

1) pravno ili fizičko lice koje kod obveznika učestvuje neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, i

2) pravno lice u kojem, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica učestvuju neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu.

(3) Pravno ili fizičko lice učestvuje kod obveznika neposredno ili posredno u upravljanju, kontroli ili kapitalu, ako to lice:

- posjeduje posredno ili neposredno najmanje 25% obveznikovih akcija ili vlasničkih udjela, ili

- ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika.

(4) Pravno ili fizičko lice ima stvarnu mogućnost kontrole poslovnih odluka obveznika kada:

1) posjeduje ili kontroliše posredno ili neposredno najmanje 25% glasačkih prava u obveznikovim organima upravljanja;

2) ima pravo učešća od najmanje 25% u dobiti obveznika;

3) je član porodice obveznika ili je povezano lice sa članom porodice u skladu sa st. 2 i 3 ovog člana i tač. 1 i 2 ovog stava.

(5) Članom porodice obveznika iz stava 4 tačka 3 ovog člana, smatra se srodnik u krvnom srodstvu u pravoj liniji, kao i u pobočnoj liniji do četvrtog stepena srodstva, bračni ili vanbračni supružnik, životni partner lica istog pola, ili tazbina do drugog stepena srodstva, bez obzira na to da li se ta bračna veza prekinula, kao i usvojenici i potomci usvojenika.

(6) Bliži način utvrđivanja cijene iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo, u skladu sa smjernicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) i drugih međunarodnih organizacija.

 

Naše iskustvo je veliko, možemo vam pomoći i uraditi studiju u roku. 

Kontaktirajte nas mejlom ili na mobilne telefone:

mihailo@ifa.co.rs  +381 60 555 2769

biljana@ifa.co.rs  +381 63 385 262   ili  

dejan@ifa.co.rs  +381 63 8796 175

Jednostavnije rečeno Zakonom su kao povezana lica                                      obuhvaćeni odnosi povezanosti preko:

 • Kapitala – vlasništva sa posedovanjem preko 25% vlasništva;
 • Upravljačka funkcija. Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu – rukovodeće funkcije (direktor, predsednik upravnog odbora)
 • Rodbinski odnosi (kada je jedno pravno ili fizičko lice osnivač ili suosnivač više preduzeća koja međusobno rade. Znači kada vlasnici ili rukovodioci firmi posluju sa familijom). Član 59. stav 6. Zakona detaljno opisuje rodbinske odnose.

Šta se podrazumeva pod transfernim cijenama?

Transferne cijene su cijene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza. Transferne cene se još nazivaju i kontrolisanim transakcijama.

Zašto postoji obaveza provere transfernih cijena – koji je cilj

 Sve države sveta,  štite svoj budžet i vodi računa da ne dolazi do nekontrolisanog odliva kapitala. Nije retka pojava, da multinacionalne kompanije osnivaju ćerke firme ili ogranke u zemljama  gde je poreska stopa niža nego u matičnoj državi, i na taj način prebacuju dobit iz jedne u drugu zemlju, da bi platili manji porez.

Provera poslovanja, da li su povezana lica radila po „kontrolisanim – transfernim cenama“ ili po cenama van dohvata ruke, ima za cilj proveru ispravnosti obračunatog i plaćenog poreza.

Takođe, firme sve češće pruzimaju posao banaka, jedna drugoj pozajmljuju novac, posebno kada se radi o povezanim licima, osoba koja radi studiju o transfernim cenama ima zadatak da proveri da li se radi o iscpljivanju firme koja je primila pozajmicu sa visokom kamatnom stopom ili se radi o tržišnim kamatnim stopama.

Pod lupom su i firme koje daju svojim povezanim licima pozajmicu bez kamate, u tom slučaju državni organi kažu  - „u redu, ne cjenite svoj kapital, dajete ga na zajam bez kamate, ali država ne želi da se odrekne prihoda – poreza na ne naplaćenu kamatu. Iz tog razloga davalac pozajmice bez kamate ima obavezu da iskaže kolika bi bila kamata da je naplaćena i na tu sumu  plati porez.

Transakcije koje su predmet analize

 • Promet proizvoda i usluga;
 • Promet osnovnih sredstava (oprema, poslovni objekti, zemljište), i nematerijalne imovine (zaštitni znak, ineteltualna svojina, licence, trgovačke marke...)
 • Finansiranje – međusobne pozajmice, bez obzira da li su date sa ili bez kamate;
 • Zajedničko učešće u istraživanje i razvoj

Ko ima obavezu da dostavlja izveštaj o transfernim cenama?

 Privredna društva i preduzetničke radnje koje posluju sa povezanim licima.

Ukoliko ste u obavezi da sačinite i  poreskim organima dostavite Studiju o transfernim cijenama, javite nam se.

Uz punu vašu saradnju oko dostavljanja dokumentacije i informacija o poslovanju i grupacije u okviru koje poslujete  možemo sastaviti Studiju o transfernim cijenama.

Od nas možete očekivati sledeće usluge:
 • analizu vašeg poslovanja sa povezanim licima koja podrazumeva detaljan pregled svih međukompanijskih ugovora i sporazuma, kao i dokumenata na osnovu kojih su obavljene transakcije;
 • odabir najprikladnije metode na osnovu koje će se svaka transakcija analizirati da li je realizovana u skladu sa principom „van dohvata ruke”, odnosno da li su ugovorene cene u skladu sa tržišnim ili odstupaju;
 • u zavisnosti od načina vašeg poslovanja uporedivost cena i ostvarenih marži  prvenstveno analiziramo na bazi internih dokumenata Interna uporedivost podataka inače ima prednost kod poreskih organa. Ukoliko ste isključivo poslovali sa povezanim licima, u tom slučaju neophodno je izvršiti eksterno poređenje korišćenjem javnih baza podataka;
 • ukoliko je bilo međusobnih pozajmica ili kredita,  sastavni deo Studije biće provera troškova kamate  odnosno da li je bilo “utanjene kapitalizacije” prvi korak i drugi, provera kamatnih stopa da li su u skladu sa tržišnim uslovima;
 • nakon završenog postupka detaljne analize i primene odgovarajućih metoda za utvrđivanje da li su vaše cene i marže u skladu sa tržišnim cenama, sledi zaključak u kojem će biti obrazloženo da li imate obavezu korekcije osnovice  oporezive dobitpo osnovu transfernih cena ili ne.

Studije o transfernim cijenama  radimo prema:

 • Smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za kompanije koje posluju sa domaćim i stranim povezanim licima;
 • Uputstva o bližem načinu utvrđivanja transfernih cijena transakcija;
 • Zakonom o porezu na dobit parvnih lica u Crnoj Gori;
 • Pravilnikom o kamatnim stopama.

Izveštaj o transfernim cijenama sadrži

 Izveštaj – studiju o transfernim cijenama radimo prema pomenutim propisima, i sadrži sledeće:

 1. Analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;
 2. Analizu delatnosti;
 3. Funkcionalnu analizu;
 4. Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cijena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke”;
 5. Obračun kamate po principu „utanjene kapitalizacije“ i metodu transfernih cena,
 6. Zaključak i utvrđivanje iznosa korekcije transfernih cena,
 7. Izvod iz poreske prijave;

Koje transakcije ne podležu  proveri po principu transfernih cena

 1. Kada osnivač iz inostranstva uplati pozajmicu firmi iz Crnoj Gori po šifri 560- uplata osnivača koja ne povećava osnivački ulog;
 2. Kada matična firma iz inostranstva uplati svom Ogranku u Crnoj Gori  sredstva – prenos novca sa računa na račun po šifri 635;
 3. Kada fizičko lice – rezident Crne Gore da beskamatnu pozajmicu svojoj firmi,
 4. Primalac beskamatne pozajmice nema obavezu obračuna i iskazivanja osnovice za obračun poreza po transfernim cenama.

 

Izveštaj o transfernim cijenama u skraćenom obliku

Poreski obveznik , može da posjeduje dokumentaciju u skraćenom obliku ako transakcije sa povezanim licem ne prelaze vrijednost od 75.000 eura u godini za koju se podnosi poreska prijava.

Zajmovi i krediti su izuzeti, za ovaj oblik transakcija nije moguće dostaviti izveštaj u skraćenom obliku.

Rok za dostavljanje izveštaja

Rok za podnošenje dokumentacije je 30. jun 2024. za poslovnu 2023. godinu. Ovaj rok primenjivaće se do 2027. godine, a iza toga će se dokumentacija podnositi zajedno sa poreskom prijavom, najkasnije tri meseca od isteka perioda za koji se obračunava porez.

Mi poštujemo zakonske i ugovorene rokove! Slobodno nas kontaktirajte.

mihailo@ifa.co.rs  +381 60 555 2769

biljana@ifa.co.rs  +381 63 385 262   ili  

dejan@ifa.co.rs  +381 63 8796 175

NEKE OD KOMPANIJA KOJIMA SMO URADILI STUDIJE O
TRANSFERNIM CENAMA

galens-invest
bisnode
hotel-Rex-beograd
BINDER INTERNATIONAL
krug-international-logo
KSB-logo
RW-doo
phiwadoo
real-grupa