​Izrada studija o transfernim cenama

Transferne cene – odnosno dostavljanje studija o transfernim cenama je zakonska obaveza privrednih društava i preduzetnika koji posluju sa povezanim licima.

Transferne cene ili dogovorne cene su transakcije koje kontrolišu sve države u cilju zaštite odliva kapitala.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica  i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija između povezanih lica. Pored dostavljanja izveštaja,  pravnim  licima i preduzetnicima propisano je  da  transakcije sa povezanim licima posebno iskažu  u Poreskom Bilansu. Ovakav način izveštavanja prvi put se primenjuje    za poslovanje u 2013. godini.

Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

​Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Član 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, takođe, povezanim licima smatraju se pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja.

 

Kontaktirajte nas, naše iskustvo je veliko, možemo vam pomoći i uraditi studiju u roku. Pozovite na ​broj: 011/208 54 10; 208 54 11;     pišite nam na e-mail: biljana@ifa.co.rs    ili           dejan@ifa.co.rs

 

Jednostavnije rečeno Zakonom su kao povezana lica obuhvaćeni odnosi povezanosti preko:

 • Kapitala – vlasništva sa posedovanjem preko 25% vlasništva;
 • Upravljačka funkcija. Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu – rukovodeće funkcije (direktor, predsednik upravnog odbora)
 • Rodbinski odnosi (kada je jedno pravno ili fizičko lice osnivač ili suosnivač više preduzeća koja međusobno rade. Znači kada vlasnici ili rukovodioci firmi posluju sa familijom). Član 59. stav 6. Zakona detaljno opisuje rodbinske odnose.
 • Četvrti vid povezanosti i predmet analize poslovanja su poslovni odnosi sa firmama ili firmom koja ima sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”?

 

Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

​Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza. Transferne cene se još nazivaju i kontrolisanim transakcijama.

Zašto postoji obaveza provere transfernih cena – koji je cilj

 

Sve države sveta, pa i naša štiti svoj budžet i vodi računa da ne dolazi do nekontrolisanog odliva kapitala.  Nije retka pojava, da multinacionalne kompanije osnivaju ćerke firme ili ogranke u zemljama  gde je poreska stopa niža nego u matičnoj državi, i na taj način prebacuju dobit iz jedne u drugu zemlju, da bi platili manji porez.

Provera poslovanja, da li su povezana lica radila po „kontrolisanim – transfernim cenama“ ili po cenama van dohvata ruke, ima za cilj proveru ispravnosti obračunatog i plaćenog poreza.

Takođe, firme sve češće pruzimaju posao banaka, jedna drugoj pozajmljuju novac, posebno kada se radi o povezanim licima, osoba koja radi studiju o transfernim cenama ima zadatak da proveri da li se radi o iscpljivanju firme koja je primila pozajmicu sa visokom kamatnom stopom ili se radi o tržišnim kamatnim stopama.

Pod lupom su i firme koje daju svojim povezanim licima pozajmicu bez kamate, u tom slučaju državni organi kažu  – „u redu, ne cenite svoj kapital, dajete ga na zajam bez kamate, ali država ne želi da se odrekne prihoda – poreza na ne naplaćenu kamatu. Iz tog razloga davalac pozajmice bez kamate ima obavezu da iskaže kolika bi bila kamata da je naplaćena i na tu sumu  plati porez.

Transakcije koje su predmet analize kada se radi o transfernim cenama

 • Promet proizvoda i usluga;
 • Promet osnovnih sredstava (oprema, poslovni objekti, zemljište), i nematerijalne imovine (zaštitni znak, ineteltualna svojina, licence, trgovačke marke…)
 • Finansiranje – međusobne pozajmice, bez obzira da li su date sa ili bez kamate;
 • Zajedničko učešće u istraživanje i razvoj

Ko ima obavezu da dostavlja izveštaj o transfernim cenama?

Privredna društva i preduzetničke radnje koje posluju sa povezanim licima, ili sa kompanijama koje imaju sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”?

Ukoliko ste u obavezi da sačinite i  poreskim organima dostavite Studiju o transfernim cenama, javite nam se.

​Uz punu vašu saradnju oko dostavljanja dokumentacije i informacija o poslovanju i grupacije u okviru koje poslujete  možemo sastaviti Studiju o transfernim cenama.

Od nas možete očekivati sledeće usluge:
 • analizu vašeg poslovanja sa povezanim licima koja podrazumeva detaljan pregled svih međukompanijskih ugovora i sporazuma, kao i dokumenata na osnovu kojih su obavljene transakcije;
 • odabir najprikladnije metode na osnovu koje će se svaka transakcija analizirati da li je realizovana u skladu sa principom „van dohvata ruke”, odnosno da li su ugovorene cene u skladu sa tržišnim ili odstupaju;
 • u zavisnosti od načina vašeg poslovanja uporedivost cena i ostvarenih marži  prvenstveno analiziramo na bazi internih dokumenata Interna uporedivost podataka inače ima prednost kod poreskih organa. Ukoliko ste isključivo poslovali sa povezanim licima, u tom slučaju neophodno je izvršiti eksterno poređenje korišćenjem javnih baza podataka;
 • ukoliko je bilo međusobnih pozajmica ili kredita,  sastavni deo Studije biće provera troškova kamate  odnosno da li je bilo “utanjene kapitalizacije” prvi korak i drugi, provera kamatnih stopa da li su u skladu sa tržišnim uslovima;
 • nakon završenog postupka detaljne analize i primene odgovarajućih metoda za utvrđivanje da li su vaše cene i marže u skladu sa tržišnim cenama, sledi zaključak u kojem će biti obrazloženo da li imate obavezu korekcije osnovice  oporezive dobitpo osnovu transfernih cena ili ne.​

 

Kontaktirajte nas, naše iskustvo je veliko, možemo vam pomoći i uraditi studiju u roku. Pozovite na ​broj: 011/208 54 10; 208 54 11; pišite nam na e-mail: biljana@ifa.co.rs ili dejan@ifa.co.rs

 

Studije o transfernim cena radimo prema:

 • Smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za kompanije koje posluju sa domaćim i stranim povezanim licima;
 • Pravilnikom o transfernim cenama;
 • Zakonom o porezu na dobit parvnih lica u RS;
 • Pravilnikom o kamatnim stopama i
 • Pravilnikom o poreskom bilansu.

Izveštaj o transfernim cenama sadrži

Izveštaj – studiju o transfernim cenama radimo prema pomenutim propisima, Pravilnik o transfernim cenama propisuje sledeće:

 1. Analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;
 2. Analizu delatnosti;
 3. Funkcionalnu analizu;
 4. Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke”;
 5. Obračun kamate po principu „utanjene kapitalizacije“ i metodu transfernih cena,
 6. Zaključak i utvrđivanje iznosa korekcije transfernih cena,
 7. Izvod iz obrasca PB-1 ili PB-2 (deo koji se odnosi na transferne cene) u zavisnosti od oblika organizovanja;

Koje transakcije ne podležu  proveri po principu transfernih cena

 1. Kada osnivač iz inostranstva uplati pozajmicu firmi iz Srbije po šifri 560- uplata osnivača koja ne povećava osnivački ulog;
 2. Kada matična firma iz inostranstva uplati svom Ogranku u Srbiji sredstva – prenos novca sa računa na račun po šifri 635;
 3. Kada fizičko lice – rezident Srbije da beskamatnu pozajmicu svojoj firmi,
 4. Primalac beskamatne pozajmice nema obavezu obračuna i iskazivanja osnovice za obračun poreza po transfernim cenama.

 

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

Pravilnik o transfernim cenama u članu 2. dozvoljava preduzećima i preduzetnicima da predaju izveštaj u skraćenom oliku, bez detaljne analize i propisane metodologije u slučaju kada je transakcija između dva povezana lica manja od 8.000.000 dinara bez PDV. Zajmovi i krediti su izuzeti, za ovaj oblik transakcija nije moguće dostaviti izveštaj u skraćenom obliku.

Rok za dostavljanje izveštaja

Prema važećim poreskim propisima rok za dostavljanje izveštaja o transfernim canama PU je 180 dana  od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza, osim u slučaju statusnih promena, likvidacije ili stečaja poreskog obveznika, kada se podnosi u roku od 15 dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja.

Kontaktirajte nas, naše iskustvo je veliko, možemo vam pomoći i uraditi studiju u roku. Pozovite na ​broj: 011/208 54 10; 208 54 11; pišite nam na e-mail: biljana@ifa.co.rs ili dejan@ifa.co.rs

​Inače, ova tema je obrađena u dva dosta čitanja blog članka:

POVEZANA LICA I TRANSFERNE CENE

Ko ima obavezu da dostavlja Izveštaj o transfernim cenama i ko se smatra povezanim licem, privrednicima je i dalje nejasno. Dokaz da je tako je i dalje veliki je broj pitanja na ovu temu!

Da bi razjasnili, ko treba Poreskoj Upravi da dostavlja izveštaj o transfernim cenama, prvi korak je da se utvrdi da li postoji povezanost između privrednih subjekata.

Više puta je bio komentar, na mišljenje Ministarstva, koje je dato ispravno, ali je bivalo pročitano samo do pola kako ljudima odgovara. Ima i to na blogu… Pročitajte detaljnije u nastavku teksta…

POSLOVANJE SA FAMILIJOM I SRODNICIMA – ČESTO BIVA OSNOV ZA DODATNO OPOREZIVANJE

Privrednici vole i veoma često posluju sa familijom i srodnicima. Za to postoji bezbroj razloga, da pomognu bratu od tetke – “tek je krenuo sa poslom”. Kako odbiti zeta, i ne dati mu beskamatnu pozajmicu sa firme na samo par dana.

Ipak to donosi određene izazove – transferne cene! Ko, kako, zašto i kada mora da radi obračun transfernih cena jer je u pitanju povezano lice? Pročitajte u tekstu…

MACVAL TEA - април 20, 2015

Poštovana Biljana,

molim Vas da mi razjasnite da li su dve firme obe d.o.o. povezana lica , ako je jedna 100 % u vlasništvu brata a druga 100% u vlasništvu drugog brata ? Znači rođena braća su u pitanju.

  Biljana Trifunović - април 22, 2015

  Poštovani,
  dve firme čiji su vlasnici braća, nisu povezana lica, ali braća su po članu 59. Zakona o porezu na ukupan prihod pravnih lica povezana lica. Ukoliko su ove dve firme međusobno poslovale u toku 2014. godine potrebno je uraditi i PU dostaviti Studiju-Izveštaj o transfernim cenama.

tinisco - мај 22, 2014

Poštovana Biljana,

Preduzeće je kupilo osnovna sredstva od povezanog lica iz Hrvatske, polovne mašine za pletenje Shima Seiki, godina proizvodnje 2008. Kupilo ih je 18.12.2013. godine u vrednosti od 29.730.564,32 rsd – 16 komada.
Preduzeće treba da radi studiju o transfernim cenam, koju vi metodu predlažete i kako doći do tržišne cene mašina.

Marina

Comments are closed

Pitanja i odgovori