Izrada studija o transfernim cenama

Dostavljanje studija o transfernim cenama je zakonska obaveza privrednih društava i preduzetnika koji posluju sa povezanim licima.

Zakon o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu “van dohvata ruke” primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija između povezanih lica. Pored dostavljanja izveštaja, pravnim licima i preduzetnicima propisano je da transakcije sa povezanim licima posebno iskažu u Poreskom Bilansu.

Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost  za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza.

Član 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica:

Licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke, takođe, povezanim licima smatraju se pravna lica između kojih postoji mogućnosti kontrole ili mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke – posedovanje najmanje 25% udela ili akcija, odnosno glasova u organima upravljanja.

Naše iskustvo je veliko, možemo vam pomoći i uraditi studiju u roku.

Kontaktirajte nas mejlom ili na mobilne telefone:

mihailo@ifa.co.rs +381 60 555 2769

biljana@ifa.co.rs +381 63 385 262 ili

dejan@ifa.co.rs +381 63 8796 175

Jednostavnije rečeno Zakonom su kao povezana lica obuhvaćeni odnosi povezanosti preko:

- Kapitala – vlasništva sa posedovanjem preko 25% vlasništva;
- Upravljačka funkcija. Pravna lica kod kojih ista fizička ili pravna lica učestvuju u upravljanju i kontroli ili kapitalu – rukovodeće funkcije (direktor, predsednik upravnog odbora);
- Rodbinski odnosi (kada je jedno pravno ili fizičko lice osnivač ili suosnivač više preduzeća koja međusobno rade. Znači kada vlasnici ili rukovodioci firmi posluju sa familijom). Član 59. stav 6. Zakona detaljno opisuje rodbinske odnose;
- Četvrti vid povezanosti i predmet analize poslovanja su poslovni odnosi sa firmama ili firmom koja ima sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”?

Šta se podrazumeva pod transfernim cenama?

Transferne cene su cene po kojima se prodaju proizvodi i usluge između povezanih lica, kao i davanje međusobnih pozajmica i kredita. S obzirom da se radi o prometu između povezanih lica, postoji mogućnost za manipulisanje u cilju izbegavanja plaćanja poreza. Transferne cene se još nazivaju i kontrolisanim transakcijama.

Zašto postoji obaveza provere transfernih cena – koji je cilj

Sve države sveta, pa i naša štiti svoj budžet i vodi računa da ne dolazi do nekontrolisanog odliva kapitala. Nije retka pojava, da multinacionalne kompanije osnivaju ćerke firme ili ogranke u zemljama gde je poreska stopa niža nego u matičnoj državi, i na taj način prebacuju dobit iz jedne u drugu zemlju, da bi platili manji porez.

Provera poslovanja, da li su povezana lica radila po „kontrolisanim – transfernim cenama“ ili po cenama van dohvata ruke, ima za cilj proveru ispravnosti obračunatog i plaćenog poreza.

Takođe, firme sve češće pruzimaju posao banaka, jedna drugoj pozajmljuju novac, posebno kada se radi o povezanim licima, osoba koja radi studiju o transfernim cenama ima zadatak da proveri da li se radi o iscpljivanju firme koja je primila pozajmicu sa visokom kamatnom stopom ili se radi o tržišnim kamatnim stopama.

Pod lupom su i firme koje daju svojim povezanim licima pozajmicu bez kamate, u tom slučaju državni organi kažu - „u redu, ne cenite svoj kapital, dajete ga na zajam bez kamate, ali država ne želi da se odrekne prihoda – poreza na ne naplaćenu kamatu. Iz tog razloga davalac pozajmice bez kamate ima obavezu da iskaže kolika bi bila kamata da je naplaćena i na tu sumu plati porez.

Transakcije koje su predmet analize

- Promet proizvoda i usluga;
- Promet osnovnih sredstava (oprema, poslovni objekti, zemljište), i nematerijalne imovine (zaštitni znak, ineteltualna svojina, licence, trgovačke marke...)
- Finansiranje – međusobne pozajmice, bez obzira da li su date sa ili bez kamate;
- Zajedničko učešće u istraživanje i razvoj.

Ko ima obavezu da dostavlja izveštaj o transfernim cenama?

Privredna društva i preduzetničke radnje koje posluju sa povezanim licima, ili sa kompanijama koje imaju sedište na teritoriji posebne jurisdikcije ili uobičajeni naziv “poreskog raja”?

Ukoliko ste u obavezi da sačinite i poreskim organima dostavite Studiju o transfernim cenama, javite nam se.

Uz punu vašu saradnju oko dostavljanja dokumentacije i informacija o poslovanju i grupacije u okviru koje poslujete možemo sastaviti Studiju o transfernim cenama.

Od nas možete očekivati sledeće usluge:

- analizu vašeg poslovanja sa povezanim licima koja podrazumeva detaljan pregled svih međukompanijskih ugovora i sporazuma, kao i dokumenata na osnovu kojih su obavljene transakcije;
- odabir najprikladnije metode na osnovu koje će se svaka transakcija analizirati da li je realizovana u skladu sa principom „van dohvata ruke”, odnosno da li su ugovorene cene u skladu sa tržišnim ili odstupaju;
- u zavisnosti od načina vašeg poslovanja uporedivost cena i ostvarenih marži prvenstveno analiziramo na bazi internih dokumenata Interna uporedivost podataka inače ima prednost kod poreskih organa. Ukoliko ste isključivo poslovali sa povezanim licima, u tom slučaju neophodno je izvršiti eksterno poređenje korišćenjem javnih baza podataka;
- ukoliko je bilo međusobnih pozajmica ili kredita, sastavni deo Studije biće provera troškova kamate odnosno da li je bilo “utanjene kapitalizacije” prvi korak i drugi, provera kamatnih stopa da li su u skladu sa tržišnim uslovima;
- nakon završenog postupka detaljne analize i primene odgovarajućih metoda za utvrđivanje da li su vaše cene i marže u skladu sa tržišnim cenama, sledi zaključak u kojem će biti obrazloženo da li imate obavezu korekcije osnovice oporezive dobiti po osnovu transfernih cena ili ne.

Studije o transfernim cena radimo prema:

- Smernicama OECD-a za primenu pravila o transfernim cenama za kompanije koje posluju sa domaćim i stranim povezanim licima;
- Pravilnikom o transfernim cenama;
- Zakonom o porezu na dobit parvnih lica u RS;
- Pravilnikom o kamatnim stopama i
- Pravilnikom o poreskom bilansu.

Izveštaj o transfernim cenama sadrži:

Izveštaj – studiju o transfernim cenama radimo prema pomenutim propisima, Pravilnik o transfernim cenama propisuje sledeće:

1. Analizu grupe povezanih lica kojoj pripada obveznik;
2. Analizu delatnosti;
3. Funkcionalnu analizu;
4.  Izbor metoda za proveru usklađenosti transfernih cena sa cenama utvrđenim po principu „van dohvata ruke”;
5. Obračun kamate po principu „utanjene kapitalizacije“ i metodu transfernih cena,
6. Zaključak i utvrđivanje iznosa korekcije transfernih cena,
7. Izvod iz obrasca PB-1 ili PB-2 (deo koji se odnosi na transferne cene) u zavisnosti od oblika organizovanja;

Koje transakcije ne podležu proveri po principu transfernih cena:

1. Kada osnivač iz inostranstva uplati pozajmicu firmi iz Srbije po šifri 560- uplata osnivača koja ne povećava osnivački ulog;
2. Kada matična firma iz inostranstva uplati svom Ogranku u Srbiji sredstva – prenos novca sa računa na račun po šifri 635;
3. Kada fizičko lice – rezident Srbije da beskamatnu pozajmicu svojoj firmi,
4. Primalac beskamatne pozajmice nema obavezu obračuna i iskazivanja osnovice za obračun poreza po transfernim cenama.

Izveštaj o transfernim cenama u skraćenom obliku

Pravilnik o transfernim cenama u članu 2. dozvoljava preduzećima i preduzetnicima da predaju izveštaj u skraćenom oliku, bez detaljne analize i propisane metodologije u slučaju kada je transakcija između dva povezana lica manja od 8.000.000 dinara bez PDV. Zajmovi i krediti su izuzeti, za ovaj oblik transakcija nije moguće dostaviti izveštaj u skraćenom obliku.

Rok za dostavljanje izveštaja

Prema važećim poreskim propisima rok za dostavljanje izveštaja o transfernim canama PU je 180 dana od dana isteka perioda za koji se utvrđuje poreska obaveza, osim u slučaju statusnih promena, likvidacije ili stečaja poreskog obveznika, kada se podnosi u roku od 15 dana od dana isteka roka propisanog za podnošenje finansijskih izveštaja.

Mi poštujemo zakonske i ugovorene rokove! 

Slobodno nas kontaktirajte.

     mihailo@ifa.co.rs +381 60 555 2769
     biljana@ifa.co.rs +381 63 385 262 ili
     dejan@ifa.co.rs +381 63 8796 175

NEKE OD KOMPANIJA KOJIMA SMO URADILI STUDIJE

O TRANSFERNIM CENAMA

galens-invest
bisnode
hotel-Rex-beograd
BINDER INTERNATIONAL
krug-international-logo
KSB-logo
RW-doo
phiwadoo
real-grupa
MACVAL TEA - април 20, 2015

Poštovana Biljana,

molim Vas da mi razjasnite da li su dve firme obe d.o.o. povezana lica , ako je jedna 100 % u vlasništvu brata a druga 100% u vlasništvu drugog brata ? Znači rođena braća su u pitanju.

    Biljana Trifunović - април 22, 2015

    Poštovani,
    dve firme čiji su vlasnici braća, nisu povezana lica, ali braća su po članu 59. Zakona o porezu na ukupan prihod pravnih lica povezana lica. Ukoliko su ove dve firme međusobno poslovale u toku 2014. godine potrebno je uraditi i PU dostaviti Studiju-Izveštaj o transfernim cenama.

tinisco - мај 22, 2014

Poštovana Biljana,

Preduzeće je kupilo osnovna sredstva od povezanog lica iz Hrvatske, polovne mašine za pletenje Shima Seiki, godina proizvodnje 2008. Kupilo ih je 18.12.2013. godine u vrednosti od 29.730.564,32 rsd – 16 komada.
Preduzeće treba da radi studiju o transfernim cenam, koju vi metodu predlažete i kako doći do tržišne cene mašina.

Marina

Comments are closed