Archive

Category Archives for "Zakon o PDV"

POVRAĆAJ PDV-A STRANOM DRŽAVLJANINU

Strani državljanin koji nije obveznik i nema prebivalište u Republici, ima pravo na refakciju PDV za kupljena dobra u Republici, koja otprema u prtljagu koji nosi sa sobom u inostranstvo, ukoliko su ispunjeni uslovi za za refakciju PDV. Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost navedena lica mogu izvršiti refakciju PDV ukoliko ispunjavaju uslove u […]

Detaljnije...

PDV NA USLUGE POSREDOVANJA PRILIKOM IZVOZA I UVOZA DOBARA

  PDV TRETMAN USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA DOBARA KOJA SE IZ INOSTRANSTVA OTPREMAJU U REPUBLIKU SRBIJU I KOJA SE IZ REPUBLIKE SRBIJE OTPREMAJU U INOSTRANSTVO   Do 31. marta 2017. godine mestom prometa usluga se smatralo mesto gde je pružena usluga. Prilikom posredovanja kod prometa dobara iz inostranstva koja se otprema u Republici Srbiji, mestom […]

Detaljnije...

ODREĐIVANJE DATUMA ZA USLUGE MEĐUNARODNOG TRANSPORTA I ŠPEDICIJE

  Vreme prometa usluga Usluga se smatra pruženom danom kada je: 1)      završeno pojedinačno pružanje usluge; 2)      prestao pravni osnov pružanja usluge – u slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga. Nastanak poreske obaveze Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji: 1)      promet dobara i usluga; 2)      naplata, odnosno plaćanje […]

Detaljnije...