Mihailo Trifunović

Author Archives: Mihailo Trifunović

Mogućnost kupoprodaje softvera i digitalnih proizvoda između rezidenata u devizama

Prema Zakonu o deviznom poslovanju dozvoljeno je vršiti kupoprodaju softvera i digitalnih proizvoda u devizama između rezidenata, putem interneta. Takođe Zakonom su i propisani uslovi za ovakav način plaćanja, s obzirom da se prema postojećim propisima transakcije u Republici Srbiji mogu vršiti samo u dinarima. Prema članu 34. stav 2. tačka 10) Zakona o deviznom […]

Detaljnije...

Vraćanje dodatne uplate stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital

Prema Zakonu o privrednim društvima privredno društvo koje je primilo dodatne uplate od stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital dužno je da vrati u roku predviđenom osnivačkim aktom ili odlukom skupštine. Takođe dodatne uplate stranog osnivača se mogu vratiti na zahtev osnivača osim ukoliko to nije neophodno za pokriće gubitaka društva ili za namirenje […]

Detaljnije...

Iskazivanje knjižnih odobrenja i zaduženja za usluge izvršene u inostransvu

Prema članu 11. i 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost, za usluge koje su izvršene u inostranstvu, njihov promet se evidentira u polju 11 Obrasca POPDV. Naknadna smanjenja ili povećanja naknade, odnosno knjižna odobrenja ili knjižna zaduženja za taj promet, ne iskazuju se u Obrascu POPDV. Kod nabavke dobara i usluga koji kada se […]

Detaljnije...

Iskazivanje kamate na beskamatnu pozajmicu stranog matičnog preduzeća u Obrascu POPDV

Kada strano matično preduzeće da beskamatnu pozajmicu rezidentnom pravnom licu koje je obveznik PDV, smatra se da je matično preduzeće pružilo uslugu bez naknade rezidentnom pravnom licu koja je predmet oporezivanja PDV, ali je oslobođena od PDV po članu 25. stav 1. tačka 3) Zakona. U polju 8d.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu […]

Detaljnije...
2

PayPal

Prema Zakonu o deviznom poslovanju, rezidenti, pravna i fizička lica, mogu vršiti plaćanje i naplatu po osnovu elektronske kupoprodaje robe preko izdavaoca elektronskog novca, platnih institucija i javnog poštanskog operatera. Takođe u skladu sa Zakonom, novac koji se nalazi na računu institucije elektronskog novca se ne smatra depozitom. Transakcije preko institucija elektronskog novca po osnovu […]

Detaljnije...
1 2 3 8