Mihailo Trifunović

Author Archives: Mihailo Trifunović

Izveštaj o popisu u elektronskom obliku

Prema članu 16. Zakona o računovodstvu, pravno lice, odnosno preduzetnik dužan je da, na početku poslovanja, izvrši popis imovine i obaveza sa naznakom pojedinačnih vrednosti u količinama i novčanom iznosu. Pravno lice, odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem po popisu na kraju poslovne godine. Usklađivanje prometa i […]

Detaljnije...

Mogućnost kupoprodaje softvera i digitalnih proizvoda između rezidenata u devizama

Prema Zakonu o deviznom poslovanju dozvoljeno je vršiti kupoprodaju softvera i digitalnih proizvoda u devizama između rezidenata, putem interneta. Takođe Zakonom su i propisani uslovi za ovakav način plaćanja, s obzirom da se prema postojećim propisima transakcije u Republici Srbiji mogu vršiti samo u dinarima. Prema članu 34. stav 2. tačka 10) Zakona o deviznom […]

Detaljnije...

Vraćanje dodatne uplate stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital

Prema Zakonu o privrednim društvima privredno društvo koje je primilo dodatne uplate od stranog osnivača koje ne povećavaju osnovni kapital dužno je da vrati u roku predviđenom osnivačkim aktom ili odlukom skupštine. Takođe dodatne uplate stranog osnivača se mogu vratiti na zahtev osnivača osim ukoliko to nije neophodno za pokriće gubitaka društva ili za namirenje […]

Detaljnije...

Računovodstveno evidentiranje nepovratne ambalaže

Prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu, ambalaža je proizvod napravljen od materijala različitih svojstava, koji služi za smeštaj, čuvanje, rukovanje, isporuku, predstavljanje robe i zaštitu njene sadržine, a uključuje i predmete koji se koriste kao pomoćna sredstva za pakovanje, umotavanje, vezivanje, nepropusno zatvaranje, pripremu za otpremu i označavanje robe. Vrednost nepovratne ambalaže kod kupca […]

Detaljnije...

Reklamiranje robe kupljene u maloprodajnom objektu

Prema Zakonu o fiskalnim kasama lice koje je upisano u odgovarajući registar i koji obavlja promet dobara na malo, odnosno pruža usluge fizičkim licima, dužno je da vrši evidentiranje svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase. Ukoliko se lice bavi trgovinom na malo posredstvom pošte ili interneta i dobra dostavlja preko lica koja imaju registrovanu […]

Detaljnije...
1 2 3 32