Tag Archive

Tag Archives for " PDV "

Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara

Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki od obveznika PDV koji pruža uslugu prevoza dobara u vezi sa izvozom u slučaju kada jedno lice vrši kopneni, a drugo lice pomorski deo prevoza dobara U slučaju kada obveznik PDV – lice koje vrši izvoz dobara […]

Detaljnije...

PDV tretman u slučaju sanacije izgorelog dela tržnog centra

PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada se vrši sanacija izgorelog dela tržnog centra Sanacija izgorelog dela tržnog centra smatra se prometom dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva, kao aktivnost iz grupe 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01048/2022-04 od 31.1.2023. godine)

Detaljnije...

Utvrđivanje poreskog perioda za  PDV da se ostvari pravo na odbitak po osnovu elektronske fakture

Utvrđivanje poreskog perioda u kome obveznik PDV najranije može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu elektronske fakture koju je prihvatio u periodu koji je kasniji od perioda u kome je nastala poreska obaveza Ako je elektronska faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period kasniji od poreskog […]

Detaljnije...

Pravilnik o porezu na dodatnu vrednost

(„Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022 i 7/2023) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju određena pitanja, rešenja, odnosno pojmovi iz Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, […]

Detaljnije...

Određivanje PDV dužnika za promet usluge iznajmljivanja mobilnog krana

Određivanje PDV dužnika za promet usluge iznajmljivanja mobilnog krana (autodizalice/autokrana) sa rukovaocem Kada je reč o prometu usluga iznajmljivanja mobilnog krana (autodizalice/autokrana) sa rukovaocem, predmetni promet ne smatra se prometom usluga iz oblasti građevinarstva, što znači da je poreski dužnik za taj promet obveznik PDV – pružalac usluga (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-432/2022-04 od 1.12.2022. […]

Detaljnije...

Nepostojanje obaveze ispravke odbitka prethodnog poreza za motorna vozila kada se jedno od tih vozila otuđi

(Ne) postojanje obaveze ispravke odbitka prethodnog poreza za motorna vozila koja je obveznik PDV nabavio za obavljanje rent-a-car delatnosti u slučaju kada jedno od tih vozila otuđi, a preostala vozila nastavi da iznajmljuje Kada obveznik PDV – privredno društvo koje obavlja delatnost iznajmljivanja motornih vozila (rent-a-car) i koje je ostvarilo pravo na odbitak prethodnog poreza […]

Detaljnije...

Smanjenje osnovice za obračunavanje PDV

Smanjenje osnovice za obračunavanje PDV i smanjenje PDV obračunatog po osnovu naplate avansa u slučaju kada obveznik PDV koji je platio avans raskine ugovor o prometu dobara i usluga U momentu kada obveznik PDV koji je platio avans obavesti obveznika PDV – primaoca avansa da raskida ugovor o prometu dobara ili usluga na osnovu kojeg […]

Detaljnije...

Usluge projektovanja za inostranstvo

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu pružanja usluga projektovanja objekata na unapred poznatim zemljišnim parcelama koje se nalaze u inostranstvu Obveznik PDV koji vrši promet usluga projektovanja objekata na unapred poznatim zemljišnim parcelama koje se nalaze u inostranstvu, ima pravo da po osnovu prometa tih usluga PDV obračunat za promet dobara i usluga prethodnih […]

Detaljnije...

PDV po osnovu prometa objekta koji je izgradilo fizičko lice

PDV po osnovu prometa objekta koji je izgradilo fizičko lice Postojanje obaveze obračunavanja PDV po osnovu prometa objekta koji je obveznik PDV izgradio kao fizičko lice u svojstvu investitora Kada fizičko lice koje nije obveznik PDV izgradi objekat u svojstvu investitora i po osnovu davanja u zakup posebnih delova (ekonomski deljivih celina) tog objekta postane […]

Detaljnije...

PDV po osnovu kupovine i prodaje dobara koja se nalaze u inostranstvu

Nepostojanje obaveze obračunavanja PDV po osnovu kupovine i prodaje dobara koja se u tom momentu nalaze u inostranstvu Kada obveznik PDV kupi, pa potom proda pasulj, koji se i u momentu kupovine i u momentu prodaje nalazi u luci Rijeka u Republici Hrvatskoj, obveznik PDV nema obavezu da obračuna PDV ni po osnovu kupovine niti […]

Detaljnije...
1 2 3 21