Archive

Category Archives for "PDV"

Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara

Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki od obveznika PDV koji pruža uslugu prevoza dobara u vezi sa izvozom u slučaju kada jedno lice vrši kopneni, a drugo lice pomorski deo prevoza dobara U slučaju kada obveznik PDV – lice koje vrši izvoz dobara […]

Detaljnije...

PDV tretman u slučaju sanacije izgorelog dela tržnog centra

PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada se vrši sanacija izgorelog dela tržnog centra Sanacija izgorelog dela tržnog centra smatra se prometom dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva, kao aktivnost iz grupe 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01048/2022-04 od 31.1.2023. godine)

Detaljnije...

Utvrđivanje poreskog perioda za  PDV da se ostvari pravo na odbitak po osnovu elektronske fakture

Utvrđivanje poreskog perioda u kome obveznik PDV najranije može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu elektronske fakture koju je prihvatio u periodu koji je kasniji od perioda u kome je nastala poreska obaveza Ako je elektronska faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period kasniji od poreskog […]

Detaljnije...

Pravilnik o porezu na dodatnu vrednost

(„Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022 i 7/2023) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju određena pitanja, rešenja, odnosno pojmovi iz Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, […]

Detaljnije...

Određivanje PDV dužnika iz oblasti građevinarstva

Određivanje PDV dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV vrši zamenu fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV Kada obveznik PDV u okviru posla zamene fasadne stolarije izvrši promet dobara – fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV, na objektima tih fizičkih […]

Detaljnije...

Usluge projektovanja za inostranstvo

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu pružanja usluga projektovanja objekata na unapred poznatim zemljišnim parcelama koje se nalaze u inostranstvu Obveznik PDV koji vrši promet usluga projektovanja objekata na unapred poznatim zemljišnim parcelama koje se nalaze u inostranstvu, ima pravo da po osnovu prometa tih usluga PDV obračunat za promet dobara i usluga prethodnih […]

Detaljnije...

Određivanje poreskog dužnika za PDV iz oblasti građevinarstva

Određivanje poreskog dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV vrši izradu košuljice za hidroizolaciju i izradu fasade objekta sa materijalom drugom obvezniku PDV Izrada košuljice za hidroizolaciju i izrada fasade objekta, sa materijalom, smatra se prometom iz oblasti građevinarstva ako je vrednost tog prometa veća od 500.000 dinara, […]

Detaljnije...

Obavezno je platiti pdv kada je greškom iskazan na fiskalnom računu

Obavezno je da se plati pdv kada lice koje nije obeznik pdv, greškom iskaže na fiskalnom računu Kada obveznik fiskalizacije koji nije u sistemu pdv, greškom izda fiskalni račun sa pdv, u skladu sa odredbama člana 44. st. 4. i 5. Zakona o porezu na dodatu vrednost,  dužan je da iskazani PDV plati. Lice iz […]

Detaljnije...
1 2 3 8