PREDUZEĆA Archives - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " PREDUZEĆA "

Rashodi po osnovu troškova istraživanja i razvoja u okviru projekta proizvodnje digitalnog udžbenika

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda po osnovu troškova istraživanja i razvoja koji su nastali u okviru projekta proizvodnje digitalnog udžbenika Troškovi (evidentirani u poslovnim knjigama obveznika) koji su nastali po osnovu istraživanja i razvoja, a u okviru projekta proizvodnje digitalnog udžbenika (kao inovativnog proizvoda), priznaju se kao rashod u poreskom bilansu u dvostruko uvećanom iznosu […]

Detaljnije...

Porez na imovinu

Utvrđivanje obaveze po osnovu poreza na imovinu u slučaju kada na nepokretnosti koja je u javnoj svojini privredno društvo ima uspostavljenu državinu bez pravnog osnova Ako na nepokretnosti koja je u javnoj svojini pravno lice ima uspostavljenu državinu bez pravnog osnova, za tu imovinu pravno lice je obveznik poreza na imovinu po osnovu državine (Mišljenje […]

Detaljnije...

PDV na promet usluga dezinfekcije

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja PDV na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije koji obveznik PDV vrši u skladu sa zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti  Na promet usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, koji obveznik PDV vrši u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, PDV se ne obračunava i ne plaća, […]

Detaljnije...

Statut Komore ovlašćenih revizora

(“Sl. glasnik RS”, br. 117/2020) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Komora ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) je nezavisna profesionalna organizacija licenciranih ovlašćenih revizora zaposlenih u društvima za reviziju, društava za reviziju i samostalnih revizora, koja ima svojstvo pravnog lica, sa pravima obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o reviziji (“Službeni glasnik RS”, broj 73/19 – […]

Detaljnije...

Pravilnik o formi i sadržini zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknadi za izdavanje

Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se forma i sadržina zahteva za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga, kao i naknada za izdavanje dozvole. Član 2 Pravno lice, odnosno preduzetnik podnosi Komori ovlašćenih revizora (u daljem tekstu: Komora) zahtev za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga na Obrascu 1, koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika […]

Detaljnije...

Ne priznavanje prihoda po osnovu prenosa vlasništva nad zemljištem u finansijskim izveštajima društva

Ukoliko je društvo vlasnik zemljišta (i dalje za vreme gradnje objekta od strane investitora), tj. upisano je u katastru dok se ne završi izgradnja, nisu ispunjeni uslovi za priznavanje prihoda u finansijskim izveštajima tog društva (Mišljenje Ministarstva finansija (Sektor za finansijski sistem), br. 011-00-179/2020-04 od 16.6.2020. godine)

Detaljnije...

Minimalna zarada, minimalna cena rada i povećanje neoporezivog dela zarade za 2021. godinu

Vlada Republike Srbije je odlučila da minimalna zarada narede godine bude povećana na 32.126 dinara. Cena radnog sata na ovaj način povećana je sa 172,5 dinara na 183,9 dinara a  neoporezivi deo zarade je povećan u 2021. godini sa 16.300 na 18.300 dinara.  

Detaljnije...

Iskazivanje podataka u obrascu SU

Iskazivanje podataka u obrascu SU u slučaju kada obveznik koji je ispunio uslove za poresko oslobođenje po osnovu podsticanja kod ulaganja u osnovna sredstva stekne građevinsko zemljište bez naknade od jedinice lokalne samouprave Kada jedinica lokalne samouprave ugovorom prenese obvezniku pravo svojine na građevinskom zemljištu bez naknade, u tom slučaju ne radi se o ulaganjima […]

Detaljnije...

Odobravanje finansijskih zajmova nerezidentima – fizičkim licima

Nepostojanje mogućnosti da rezidenti – pravna lica odobravaju finansijske zajmove  i nerezidentima – fizičkim licima Član 2. tačka 21) stav 1. Zakona o deviznom poslovanju (“Sl. glasnik RS”, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018 – dalje: Zakon) propisuje je da se kreditnim poslovima sa inostranstvom, smatraju krediti, koje odobrava banka ili strana banka, i […]

Detaljnije...

Naplata naknadno odobrenog knjižnog odobrenja iz inostranstva

Čest je slučaj u spoljnotrgovinskom poslovanju da prilikom nabavke robe iz inostranstva se izvrši avansno plaćanje u celosti, a naknadno utvrdi nedostaci u isporučenoj robi. Prilikom pismene reklamacije inodobavljaču, potrebno je sastaviti komisijski zapisnik, priložiti fotografije i poslati reklamaciju inodobavljaču.    

Detaljnije...
1 2 3 54
Pitanja i odgovori