Tag Archive

Tag Archives for " PREDUZEĆA "

Određivanje PDV dužnika iz oblasti građevinarstva

Određivanje PDV dužnika za promet dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada obveznik PDV vrši zamenu fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV Kada obveznik PDV u okviru posla zamene fasadne stolarije izvrši promet dobara – fasadne stolarije sa ugradnjom fizičkim licima koja nisu obveznici PDV, na objektima tih fizičkih […]

Detaljnije...

Odluka o visini minimalne cene rada za period januar-decembar 2023. godine

Minimalna zarada u Srbiji od 1. januara 2023. godine iznosi 40.020 dinara, što je povećanje od 14,3% u odnosu na 2022. godinu. Minimalac se od početka 2023. obračunava sa 230 dinara po satu, odnosno mesečno ukupno 40.020 dinara, što je više u odnosu na prošlogodišnju minimalnu zaradu od 35.000 dinara. Povećanje od 14,3%. Neoporezivi deo […]

Detaljnije...

Novi iznosi najniže i najviše mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2023. godini

(„Sl. glasnik RS“, br. 143/2022) Republički zavod za statistiku Srbije je u „Sl. glasniku RS“, br. 130/2022 od 25.11.2022. godine objavio podatak da prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji za period od oktobra 2021. do septembra 2022. godine iznosi 100.072 dinara. Objavljeni podatak je od značaja za utvrđivanje najniže i najviše mesečne osnovice za […]

Detaljnije...

Pravilnik o kamatnim stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom „van dohvata ruke“ za 2022. godinu

 („Sl. glasnik RS“, br. 139/2022)  Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se kamatne stope koje se, u skladu sa principom „van dohvata ruke“, za 2022. godinu, obračunavaju na zajmove, odnosno kredite između povezanih lica. Član 2 Kamatne stope iz člana 1. ovog pravilnika su: 1) za banke i davaoce finansijskog lizinga: (1) 0,50% na kratkoročne kredite […]

Detaljnije...

Usluge projektovanja za inostranstvo

Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu pružanja usluga projektovanja objekata na unapred poznatim zemljišnim parcelama koje se nalaze u inostranstvu Obveznik PDV koji vrši promet usluga projektovanja objekata na unapred poznatim zemljišnim parcelama koje se nalaze u inostranstvu, ima pravo da po osnovu prometa tih usluga PDV obračunat za promet dobara i usluga prethodnih […]

Detaljnije...

Ispravku greške iz prethodnog perioda

Odluka rukovodstva kao osnov za ispravku greške iz prethodnog perioda koja se odnosi na knjiženje fakturama za usluge koje nisu izvršene Iskazani trošak i obaveze prema dobavljaču po fakturama iz prethodnih perioda koje rukovodstvo ne priznaje, u slučaju kada trošak nije materijalno značajan, a konkretna usluga nije izvršena, i samim tim obaveza ne postoji, ista […]

Detaljnije...

PDV po osnovu prometa objekta koji je izgradilo fizičko lice

PDV po osnovu prometa objekta koji je izgradilo fizičko lice Postojanje obaveze obračunavanja PDV po osnovu prometa objekta koji je obveznik PDV izgradio kao fizičko lice u svojstvu investitora Kada fizičko lice koje nije obveznik PDV izgradi objekat u svojstvu investitora i po osnovu davanja u zakup posebnih delova (ekonomski deljivih celina) tog objekta postane […]

Detaljnije...

Odluka o visini, načinu i rokovima plaćanja jedinstvene članarine i finansiranju Privredne Komore Srbije u 2023. godini

(„Sl. glasnik RS“, br. 139/2022)  Član 1 Ovom odlukom utvrđuju se visina, način i rokovi plaćanja jedinstvene članarine (u daljem tekstu: članarina) jedinstvenom komorskom sistemu i finansiranje Privredne komore Srbije (u daljem tekstu: Komora) u 2023. godini. Član 2 Sredstva za rad Komore obezbeđuju se iz sledećih izvora: članarine, prihoda od obavljanja poslova, naknada za […]

Detaljnije...

PDV po osnovu kupovine i prodaje dobara koja se nalaze u inostranstvu

Nepostojanje obaveze obračunavanja PDV po osnovu kupovine i prodaje dobara koja se u tom momentu nalaze u inostranstvu Kada obveznik PDV kupi, pa potom proda pasulj, koji se i u momentu kupovine i u momentu prodaje nalazi u luci Rijeka u Republici Hrvatskoj, obveznik PDV nema obavezu da obračuna PDV ni po osnovu kupovine niti […]

Detaljnije...

Pravo na odbitak prethodnog poreza

Nepostojanje prava na odbitak prethodnog poreza po osnovu računa izdatog pre nastanka poreske obaveze Račun za promet dobara i usluga, odnosno račun po osnovu naplate naknade za promet dobara i usluga izdaje se najranije na dan izvršenog prometa, odnosno na dan naplaćenog avansa, osim u slučaju usluga navedenih u članu 16. tačka 2a) Zakona za […]

Detaljnije...