Tag Archive

Tag Archives for " Poreski savetnik "

Nemogućnost korisnika invalidske penzije na ostvarivanje prava na starosnu penziju

Osiguranik kod koga je nastupio rizik invalidnosti i koji je po tom osnovu ostvario pravo na invalidsku penziju ne može steći pravo na starosnu penziju po nastupanju rizika starosti, kao što ni osiguranik kod koga je rizik starosti nastupio pre rizika invalidnosti ne može da stekne pravo na invalidsku penziju, jer je za sticanje prava […]

Detaljnije...

Nepriznavanje rashoda ispravke vrednosti prodatih potraživanja

Nepriznavanje u poreskom bilansu rashoda po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih nenaplaćenih potraživanja u periodu u kom su predmetna potraživanja prodata u slučaju kada taj rashod nije bio priznat u nekom od prethodnih poreskih perioda Imajući u vidu da rashod po osnovu ispravke vrednosti pojedinačnih potraživanja nije bio priznat u nekom od prethodnih poreskih perioda, a […]

Detaljnije...

Zakon o porezu na dodatnu vrednost

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni […]

Detaljnije...
1 2 3 41