Nemogućnost upisa agencije u registar pružalaca računovodstvenih usluga

Nemogućnost upisa agencije u registar pružalaca računovodstvenih usluga na osnovu angažovanja lica po osnovu ugovora o delu

Iako propisi o računovodstvu ne uređuju pitanje radnog angažmana (ugovor o delu i sl.), nije moguće dobiti dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga na osnovu angažovanja lica po osnovu ugovora o delu, jer jedan od uslova je i da agencija ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC). Takođe, pitanje angažovanja lica iz invalidske penzije svakako nije u delokrugu propisa o računovodstvu, već je predmetno u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01083/2022-16 od 12.12.2022. godine)

Zakonom o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr. zakon – dalje: Zakon), uređuju se obveznici primene ovog zakona, razvrstavanje pravnih lica i preduzetnika, organizacija računovodstva, računovodstvene isprave i vrste poslovnih knjiga, uslovi i način vođenja poslovnih knjiga, Registar pružalaca računovodstvenih usluga, priznavanje i vrednovanje pozicija u finansijskim izveštajima, sastavljanje, dostavljanje i javno objavljivanje finansijskih izveštaja, godišnjeg izveštaja o poslovanju, izveštaja o korporativnom upravljanju, izveštaji o plaćanjima autoritetima vlasti i nefinansijsko izveštavanje, Registar finansijskih izveštaja, Nacionalna komisija za računovodstvo i nadzor nad sprovođenjem odredbi ovog zakona.

U predmetnom zahtevu koji nam je dostavljen, između ostalog, navedeno je sledeće:

1) Da li mogu ugovorom o delu u knjigovodstvenoj agenciji mog sina da obavljam pomenute poslove (vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izveštaja)?

2) Da li mogu na svoje ime da otvorim novu knjigovodstvenu agenciju, a da kao invalidski penzioner to ne dovede do gubljenja prava na invalidsku penziju, ili da se zahteva ponovni odlazak na lekarsku komisiju?

Odredbama člana 18. st. 1. i 2. propisano je da u Registar pružalaca računovodstvenih usluga (dalje: Registar) može biti upisano pravno lice, odnosno preduzetnik koje ima dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga izdatu u skladu sa ovim zakonom. Dozvolu iz stava 1. ovog člana rešenjem izdaje Komora ovlašćenih revizora (dalje: Komora) pravnom licu pod uslovom da:

1) ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;

2) osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, nije osuđen pravnosnažnom presudom za krivično delo u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno ukoliko je osnivač, odnosno vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica fizičko lice da nije pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz stava 6. tačka 2) ovog člana;

3) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC).

Članom 18. stav 3. Zakona propisano je da pravno lice koje ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, osnivač, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja tog društva, ne može biti pravno lice, saradnik pravnog lica, niti pravno lice povezano s tim pravnim licem u skladu sa zakonom, koje je osuđeno pravnosnažnom presudom za krivično delo, u smislu zakona kojim se uređuje odgovornost pravnih lica za krivična dela, odnosno fizičko lice koje je pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 16. stav 5. ovog zakona.

Dozvolu iz stava 5. ovog člana rešenjem izdaje Komora preduzetniku pod uslovom da:

1) ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga;

2) nije pravnosnažno osuđivan u smislu člana 16. stav 5. ovog zakona;

3) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC) ili sam preduzetnik ispunjava ovaj kriterijum.

Preduzetnik koji ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga, kao ni saradnik preduzetnika, ne može biti lice koje je pravnosnažno osuđeno za krivična dela iz člana 16. stav 5. ovog zakona.

Prelaznom odredbom člana 63. Zakona propisano je da lica iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3) ovog zakona koja su stekla profesionalna zvanja u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Sl. list SRJ“, br. 46/96, 74/99, 22/2001 i 71/2001) i Zakonom o računovodstvu i reviziji („Sl. list SRJ“, broj 71/2002 i „Sl. glasnik RS“, br. 55/2004), mogu ta zvanja shodno koristiti za ispunjavanje zahteva iz člana 18. stav 2. tačka 3) i stav 6. tačka 3).

U predmetnom zahtevu koji nam je dostavljen navedeno je da je sin podnosioca zahteva vlasnik knjigovodstvene agencije i sam ne poseduje licencu koja se traži Zakonom. Kao njegova majka, podnosilac zahteva poseduje licencu (izdatu od strane profesionalne organizacije, članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC)) za obavljanje računovodstvenih i revizorskih poslova.

Imajući u vidu sve navedeno, u nastavku su odgovori na postavljena pitanja:

1) Kao što je gore navedeno, jedan od neophodnih uslova za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga jeste da pravno lice ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC), a u slučaju preduzetnika da sam preduzetnik ispunjava ovaj kriterijum. Samim tim, mišljenja smo da u konkretnom slučaju nije moguće dobiti dozvolu za pružanje računovodstvenih usluga na osnovu angažmana lica po osnovu ugovora o delu. Takođe, ukazujemo da propisi o računovodstvu ne uređuju pitanje radnog angažmana (ugovor o delu i sl.) za ostala lica koja bi obavljala poslove u knjigovodstvenoj agenciji koja ispunjava uslove za dobijanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga u skladu sa Zakonom (jedan od uslova je i da agencija ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije, koje je stečeno kod profesionalne organizacije članice Međunarodne federacije računovođa (IFAC)).

2) Prema našem razumevanju propisa kojima se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje, invalidski penzioner ne može da zasnuje radni odnos i da istovremeno nastavi da koristi pravo na invalidsku penziju, jer zasnivanjem radnog odnosa prestaju da postoje razlozi koji su doveli do sticanja prava na invalidsku penziju. U svakom slučaju, ukazujemo da pitanje angažmana lica iz invalidske penzije svakako nije u delokrugu propisa o računovodstvu, već je predmetno u nadležnosti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović