Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja 

(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2023)

 Član 1

Ovom uredbom utvrđuje se klasifikacija po materiji dokumentarnog materijala koji nastaje u radu organa državne uprave, službe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, svih imalaca javnih ovlašćenja kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i organa autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda u poverenom delokrugu.

Ovom uredbom se utvrđuju i minimalni rokovi čuvanja u okviru podgrupa.

Član 2

Dokumentarni materijal klasifikuje se po materiji u deset glavnih grupa (od 0 do 9), i to:

0 – državno uređenje, organizacija i rad organa;

1 – rad i radni odnosi i socijalno osiguranje;

2 – lična stanja građana, državna i javna bezbednost;

3 – privreda;

4 – finansije;

5 – zdravlje i socijalna zaštita;

6 – prosveta, nauka, kultura, sport, intelektualna svojina, javno informisanje i mediji;

7 – sudstvo, tužilaštvo i pravobranilaštvo;

8 – odbrana;

9 – međunarodna saradnja i evropske integracije.

U okviru ove podele, vrši se po decimalnom sistemu dalje raščlanjavanje glavnih grupa na grupe (dvocifreni broj) i na podgrupe (trocifreni broj), s obzirom na srodnost i obim pojedinih delatnosti.

U okviru podgrupe bliže se uređuju zadaci i poslovi, odnosno postupci organa, koji se vode u Katalogu postupaka, u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronska uprava i kancelarijsko poslovanje.

Član 3

Oznake i nazivi grupa i podgrupa u okviru glavnih grupa iz člana 2. ove uredbe, kao i minimalni rokovi čuvanja dokumentarnog materijala u okviru podgrupa su:

Ceo tekst Pravilnika možete pročitati OVDE 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović