Tag Archive

Tag Archives for " POREZ PO ODBITKU "

Nema obaveze poreza po odbitku na prihode od kamate

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku na prihode koje nerezidentno pravno lice ostvaruje od kamate po osnovu kredita, u skladu sa okvirnim sporazumom između Republike Sbrbije i Evropske investicione banke   Prilikom isplate kamate, u konkretnom slučaju, ne obračunava se i ne plaća porez po odbitku, pod uslovom da se radi o finansiranju […]

Detaljnije...

Porez po odbitku se može isplatiti nerezidentu u inostranstvu u i Srbiji

  POSTOJANJE MOGUĆNOSTI ISPLATE PRIHODA NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU NA DOMICILNI RAČUN TOG PRAVNOG LICA U INOSTRANSTVU ILI NA NEREZIDENTNI DINARSKI RAČUN OTVOREN KOD POSLOVNE BANKE U REPUBLICI SRBIJI   Rezidentno pravno lice, kao isplatilac prihoda nerezidentnom pravnom licu, dužan je da obračuna, obustavi i plati porez po odbitku u roku od tri dana od dana […]

Detaljnije...

Porez po odbitku za pružene usluge podrške vezane za korišćenje softvera

NEPOSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADA ZA PRUŽENE USLUGE PODRŠKE VEZANE ZA KORIŠĆENJE SOFTVERA POČEV OD 1. APRILA 2018. GODINE   Prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada za pružene usluge podrške vezane za […]

Detaljnije...

Porez po odbitku za plaćanje usluga koje ostvari matično nerezidentno pravno lice

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU USLUGA KOJE SU U VEZI SA UPRAVLJANJEM KOJE OSTVARI MATIČNO NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA U SKLADU SA ZAKLJUČENIM UGOVOROM O UPRAVLJANJU U slučaju kada obveznik vrši plaćanje matičnom licu po osnovu (svih) usluga koje je, u skladu sa zaključenim Ugovorom […]

Detaljnije...

Porez po odbitku na prihode nerezidentnog pravno lica po osnovu naknada za korišćenje licence

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine  i […]

Detaljnije...
1 2 3
Pitanja i odgovori