POREZ PO ODBITKU Archives - Страница 3 од 3 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ PO ODBITKU "
2

POREZ PO ODBITKU NA NAKNADU ZA KORIŠĆENJE INFORMACIONIH SISTEMA

  OBAVEZNO JE OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJANE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU AUTORSKE NAKNADE ZA KORIŠĆENJE INFORMACIONIH SISTEMA   Naknada koju rezidentno pravno lice – banka plaća nerezidentu po osnovu korišćenja informacionih sistema nad kojima nerezidentno pravno lice ima neko od prava intelektualne svojine, ima […]

Detaljnije...

POREZ PO ODBITKU SE OBRAČUNAVA ZA PLAĆENE USLUGE POSLOVNOG SAVETOVANJA

Prihodi koje ostvari nerezidentno pravno lice od pravnog lica rezidenta Republike Srbije, po osnovu usluga poslovnog savetovanja, predmet su oporezivanja porezom po odbitku ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 413-00-00198/2016-04 od 12.8.2016. godine) Kada nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od […]

Detaljnije...

ZA SVE USLUGE PLAĆENE LICIMA IZ “ZEMALJA PORESKIH RAJEVA” OBAVEZA JE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU OD 25%

 Porez po odbitku po stopi od 25% obračunava se i plaća isključivo u slučaju kada nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (npr. Hong Kong) ostvari prihod od rezidentnog pravnog lica, između ostalog, po osnovu naknade za uslugu, nezavisno od mesta gde se usluga pruža ili koristi, odnosno gde će biti pružena ili […]

Detaljnije...

NEMA OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE KOJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OSTVARI OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE OD USLUGE OBUKE ZAPOSLENIH U INOSTRANSTVU

Prihod koji nerezidentno pravno lice, ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade od usluge obuke zaposlenih u inostranstvu, odnosno od naknada po osnovu troškova učešća zaposlenih na seminarima i kongresima u inostranstvu, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, imajući u vidu da je usluga pružena i iskorišćena van teritorije Republike. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. […]

Detaljnije...

POREZ PO ODBITKU NA PRIHOD NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA OSTVARENOG OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE ZA USLUGE ISPITIVANJA TRŽIŠTA I POSREDOVANJA

Prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade za uslugu ispitivanja tržišta radi plasmana robe ili usluga rezidentnog pravnog lica u inostranstvo (kao npr. analiza konkurencije i potencijalnih kupaca), kao i po osnovu naknade za uslugu posredovanja (obezbeđenja plasmana robe i usluga rezidentnog pravnog lica u inostranstvu), predmet je oporezivanja porezom […]

Detaljnije...