POREZ PO ODBITKU Archives - Страница 2 од 3 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " POREZ PO ODBITKU "

Porez po odbitku na prihode nerezidentnog pravno lica po osnovu naknada za korišćenje licence

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine  i […]

Detaljnije...

NEMA OBAVEZE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE NEREZIDENTA OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA, PO OSNOVU POPRAVKE OPREME IZVRŠENE U INOSTRANSTVU

  Prihod koji nerezidentno pravno lice ostvari od rezidenta po osnovu naknade za uslugu popravke opreme, nije predmet oporezivanja porezom po odbitku, imajući u vidu da je predmetna usluga izvršena van teritorije Republike. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-507/2017-04 od 11.7.2017. godine)    “U skladu sa Zakonom  o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom […]

Detaljnije...
2

Porez po odbitku na usluge izvršene u inostranstvu

  POREZ PO ODBITKU NA USLUGE NEREZIDENTNOG LICA IZVRŠENE U INOSTRANSTVU REZIDENTNOM PRAVNOM LICU   U slučaju kada rezidentno pravno lice vrši isplatu naknade nerezidentnom pravnom licu po osnovu usluga koje su pružene i korišćene van teritorije Republike, kao npr. po osnovu: termičke obrade odlivaka u inostranstvu; podešavanja i kalibracije mernih instrumenata u laboratoriji u […]

Detaljnije...
3

Porez po odbitku

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU U SLUČAJU KADA NEREZIDENTNO PRAVNO LICE IZVRŠI UGOVORENU USLUGU REZIDENTNOM PRAVNOM LICU PRE 1. MARTA 2016. GODINE A PLAĆANJE NAKNADE SE VRŠI NAKON TOG DATUMA   U slučaju kada nerezidentno pravno lice, na osnovu zaključenog ugovora o pružanju usluga, izvrši ugovorene usluge rezidentnom pravnom licu pre 1. […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori