Porez po odbitku na prihode nerezidentnog pravno lica po osnovu naknada za korišćenje licence

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: naknada od autorskog i srodnih prava i prava industrijske svojine  i naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Nerezidentno pravno lice daje rezidentnom pravnom licu  pravo korišćenja znanja koja se odnose na tehnološke procese, odnosno licence. Prihod koji nerezident ostvari od obveznika po osnovu naknade za korišćenje licence , oporeziv je porezom po odbitku po stopi od 20%.

Od 1. marta 2016. godine se primenjuje u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dobit pravnih lica, na prihod od usluga koje pruža nerezidentno pravno lice rezidentnom pravnom licu se obračunava i plaća porez po odbitku.

Do 29. februara 2016. godine, prihod od usluga koje ostvari nerezidentno pravno lice na teritoriji Republike Srbije, nije bilo predmet oporezivanja porezom po odbitku.

Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-82/2018-04 od 28.2.2018. godine.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović