Archive

Category Archives for "Propisi"

Zakon o akcizama

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni […]

Detaljnije...

Lista indikatora za reviziju i samostalne revizore

Lista indikatora za prepoznavanje lica i transakcija za koje postoje osnovi sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za društva za reviziju i samostalne revizore – od 10. novembra 2022. godine – Stranka ili osnivači stranke dolaze iz zemlje koja, na osnovu podataka relevantnih međunarodnih organizacija i Uprave za sprečavanje pranja novca, […]

Detaljnije...

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost

Ostvarivanje prava na poresko oslobođenje po osnovu poreza i doprinosa na zarade osnivača zaposlenih u novoosnovanom privrednom društvu koje obavlja inovacionu delatnost Kako pravo na oslobođenje poslodavac – novoosnovano privredno društvo može da ostvari za zarade osnivača (koji su zaposleni u tom društvu) isplaćene u periodu od 36 meseci od dana kada je osnovano privredno […]

Detaljnije...

Doprinos za PIO za nosioca porodičnog poljoprivrednog gazdinastva

Nepostojanje obaveze obračunavanja i plaćanja doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po osnovu obavljanja poljoprivredne delatnosti fizičkog lica koje je osiguranik samostalnih delatnosti a istovremeno je i nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinastva Kada fizičko lice samostalno obavlja privrednu ili drugu delatnost i po tom osnovu je osiguranik samostalnih delatnosti, a istovremeno je nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva […]

Detaljnije...

Popunjavanje obrasca SU

Utvrđivanje srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva i način popunjavanja obrasca SU obveznika koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po osnovu kojih ostvaruje pravo na poreski podsticaj Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona, uz […]

Detaljnije...

Nepostojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na druge prihode kada banka isplaćuje nagradu

(Ne)postojanje obaveze plaćanja poreza na dohodak građana na druge prihode u slučaju kada banka isplaćuje svojim klijentima – fizičkim licima novčani iznos kao nagradu zato što drugim licima preporučila korišćenje kreditnih proizvoda banke U slučaju kada Banka kao isplatilac prihoda fizičkim licima (koja nisu u radnom odnosu kod nje) – klijentima Banke isplati novčani iznos […]

Detaljnije...

Ostvarivanje prava na PDV oslobođenje pri realizaciji projekta IPA II

Ostvarivanje prava na PDV oslobođenje u slučaju kada promet dobara i usluga lider konzorcijuma – obveznik PDV vrši korisniku donacije – naručiocu, a članovi konzorcijuma promet dobara i usluga vrše lideru konzorcijuma, u okviru realizacije projekta finansiranog po osnovu međunarodnog ugovora IPA II Kada se vrši realizacija projekta finansiranog iz sredstava finansijske pomoći Evropske unije […]

Detaljnije...

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca za računovođe

Indikatori za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca ili finansiranju terorizma za računovođe koji se primenjuju od 15.07.2022. godine Objavljena je izmenjena i dopunjena Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija za računovođe koju su ovi obveznici dužni da uvrste u listu indikatora koju sami izrađuju i primenjuju od 15.7.2022. godine (Mišljenje Ministarstva finansija, […]

Detaljnije...

Nema akcize na na niskoalkoholna vino

Nepostojanje obaveze oporezivanja akcizom na niskoalkoholna pića proizvoda koji se smatra vinom Ukoliko se predmetni proizvod smatra vinom u skladu sa propisima kojima se uređuje proizvodnja vina, takav proizvod – vino, nije akcizni proizvod i ne oporezuje se akcizom propisanom za niskoalkoholna pića (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00820/2022-04 od 14.9.2022. godine)

Detaljnije...

Ne postojanje obaveze plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava

(Ne) postojanje obaveze plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava u slučaju kada dužnik izvrši zamenu ispunjenja novčane obaveze prenosom prava svojine na nepokretnosti poveriocu po osnovu poravnjanja pred sudom ili javnim beležnikom Kada jedno lice drugom duguje određeni iznos novca pa, umesto vraćanja novca, u sporazumu sa poveriocem sačinjenom u formi poravnanja u postupku pred […]

Detaljnije...
1 2 3 127