Propisi Archives - Biljana Trifunović

Archive

Category Archives for "Propisi"

Uslovi za prodaju suvih šljiva i proizvodnje obroka spajanjem više vrsta namirnica

Poljoprivredno gazdinstvo koje uzgaja, suši i prodaje suve šljive, mora da se upiše u Centralni registar objekata kod Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Pravilnik o proizvodnji i prometu malih količina hrane biljnog porekla, području za obavljanje tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane (“Sl. glasnik RS”, br. 13/2020), bliže propisuje […]

Detaljnije...

Zakon o bezbednosti hrane

(“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009 i 17/2019) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1 Ovim zakonom uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom i hranom za životinje, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane […]

Detaljnije...

Ne – postojanje prava na smanjenje iznosa obračunatog PDV u slučaju odobrenog logističkog rabata

(Ne) postojanje prava na smanjenje iznosa obračunatog PDV u slučaju kada je nakon izvršenog prometa dobara smanjena poreska osnovica po osnovu odobrenog logističkog rabata kupcu koji ima pravo na odbitak prethodnog poreza Prilikom smanjenja osnovice (po osnovu logističkog rabata) za izvršeni promet dobara, u slučaju kada je promet dobara izvršen obvezniku PDV – kupcu koji […]

Detaljnije...

Prihodi od prodaje robe sa rabatom

Priznavanje u poreskom bilansu prihoda od prodaje robe sa rabatom koji je utvrđen i iskazan u bilansu uspeha u skladu sa relevantnim MRS/MSFI, odnosno MSFI za MSP Prihod od prodaje robe sa rabatom, koji je utvrđen i iskazan u bilansu uspeha u skladu sa relevantnim MRS, odnosno MSFI, odnosno MSFI za MSP i propisima o […]

Detaljnije...

Prihodi od reklamiranja na računarskom programu

Utvrđivanje prihoda koji se smatra kvalifikovanim u slučaju kada obveznik – vlasnik računarskog programa (aplikacije) za vreme trajanja ugovora o korišćenju računarskog programa od strane drugog lica, ostvari i prihode od lica koja reklamiraju svoje proizvode u okviru aplikacije Prihod koji obveznik – vlasnik računarskog programa deponovanog u registar nadležnog organa, ostvari po osnovu davanja […]

Detaljnije...

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda po osnovu davanja bez naknade hrane i pića

Priznavanje u poreskom bilansu rashoda po osnovu davanja bez naknade hrane i pića koja obveznik vrši unapred određenim licima (vodičima i vozačima autobusa) u cilju povećanja prodaje svojih usluga Rashodi obveznika koji pruža ugostiteljske usluge pripremanja i serviranja hrane gostima u objektima namenjenim za tu vrstu delatnosti, po osnovu davanja bez naknade proizvoda (hrane i […]

Detaljnije...
1 2 3 109
Pitanja i odgovori