UREDBA O STIMULATIVNIM MERAMA U CILJU UNAPREĐENJA KOMBINOVANOG TRANSPORTA

(„Sl. glasnik RS“, br. 62/2019, 64/2019 – ispr. i 55/2024)

 

Član 1

Ovom uredbom bliže se uređuje državna pomoć i stimulativne mere u cilju unapređenja kombinovanog transporta, u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast (u daljem tekstu: stimulativne mere).

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeće značenje:

1) terminal za kombinovani transport označava mesto za pretovar intermodalnih transportnih jedinica i/ili drumskih vozila sa jednog na drugi vid prevoza;

2) intermodalna transportna jedinica označava izmenljivi transportni sud ili kontener, kao i poluprikolicu i prikolicu pogodnu za dizanje dizalicom.

Član 3

Stimulativne mere dodeljuju se privrednim subjektima preko kojih se realizuje kombinovani transport.

Privredni subjekti iz stava 1. ovog člana su:

1) vlasnici i upravljači terminala za kombinovani transport;

2) operateri za železnički i drumski transport;

3) operateri kombinovanog transporta;

4) upravljači železničke infrastrukture i špedicije.

Član 4

Stimulativne mere koje se odnose na ukupne investicione troškove privrednih subjekata iz člana 3. stav 2. ove uredbe dodeljuju se za:

1) izgradnju i rekonstrukciju terminala za kombinovani transport (infrastruktura) uključujući i pretovarnu i skladišnu opremu, kao i mehanizaciju na terminalima;

2) opremu za obavljanje kombinovanog transporta: intermodalne transportne jedinice i poluprikolice za drumski transport kontejnera;

3) informacione i komunikacione sisteme, inovativnu opremu koju koriste privredni subjekti i carina u kombinovanom transportu;

4) železnička vozna sredstva: lokomotive i specijalizovani vagoni za kombinovani transport.

Investicioni troškovi koji nisu predviđeni ovom uredbom neće biti opravdani u smislu stimulativnih mera.

Član 5

Finansijska sredstva za stimulativne mere obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, na pozicijama ministarstva nadležnog za poslove saobraćaja (u daljem tekstu: Ministarstvo), kao i iz fondova međunarodne razvojne pomoći u skladu sa propisima.

Član 6

Visina stimulativnih mera koje mogu biti dodeljene privrednim subjektima iz člana 3. stav 2. ove uredbe, u odnosu na ukupne investicione troškove utvrđena je tako da je moguće dodeliti sredstva u iznosu:

1) do 30% od investicionih troškova iz člana 4. tačka 1) ove uredbe;

2) do 50% od investicionih troškova iz člana 4. tačka 2) ove uredbe;

3) do 30% od investicionih troškova iz člana 4. tačka 3) ove uredbe;

4) do 50% od investicionih troškova iz člana 4. tačka 4) ove uredbe.

Član 7

Stimulativne mere se ne mogu dodeliti privrednim subjektima:

1) u teškoćama, u skladu sa propisima kojima se uređuje državna pomoć;

1a) koji se nalaze u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći;

2) koji imaju dospele, a neizmirene obaveze prema Republici Srbiji;

3) kod kojih je znatno smanjen broj zaposlenih u prethodnih 12 meseci od datuma podnošenja prijave (30% i više).

Član 8

Odluku o sprovođenju javnog poziva radi dodeljivanja stimulativnih mera donosi Ministarstvo.

Javni poziv iz stava. 1. ovog člana sadrži uslove za dodelu stimulativnih mera i dokumentaciju potrebnu za prijavljivanje.

Ocenu prijava i postupak dodele stimulativnih mera sprovodi Komisija za ocenu prijava i postupak dodele stimulativnih mera, koju obrazuje ministar nadležan za poslove saobraćaja.

Po sprovedenom postupku dodele stimulativnih mera zaključuje se ugovor.

Član 9

Privredni subjekti iz člana 3. stav 2. ove uredbe, dostavljaju Ministarstvu izveštaj nezavisnog revizora o namenskom trošenju sredstava.

Član 10

Danom početka primene ove uredbe prestaje da važi Uredba o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta („Službeni glasnik RS“, broj 67/15).

Član 11

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2020. godine.

 

Samostalni član Uredbe o izmenama i dopunama
Uredbe o stimulativnim merama u cilju unapređenja kombinovanog transporta

(„Sl. glasnik RS“, br. 55/2024)

Član 4

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se pet godina od dana stupanja na snagu ove uredbe.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments