Tag Archive

Tag Archives for " preduzetnici "

Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja 

(„Sl. glasnik RS“, br. 14/2023)  Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se klasifikacija po materiji dokumentarnog materijala koji nastaje u radu organa državne uprave, službe Narodne skupštine, predsednika Republike i Vlade, svih imalaca javnih ovlašćenja kad vrše poverene poslove državne uprave, kao i organa autonomnih pokrajina, opština, gradova i grada Beograda u poverenom delokrugu. Ovom uredbom […]

Detaljnije...

Zakon o akcizama

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni […]

Detaljnije...

Zasnivanje radnog odnosa za vreme neplaćenog odsustva

Zasnivanje radnog odnosa za vreme neplaćenog odsustva i mirovanja radnog odnosa Za vreme mirovanja radnog odnosa, u situacijama kada je zaposlenom odobreno neplaćeno odsustvo zbog privatnih obaveza ili brige o detetu do tri godine života, nije moguće zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca, osim u slučajevima mirovanja radnog odnosa koja podrazumevaju, odnosno omogućavaju zasnivanje radnog […]

Detaljnije...

Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara

Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki učesnik u prevozu dobara Postojanje prava da oslobođanje PDV ostvari svaki od obveznika PDV koji pruža uslugu prevoza dobara u vezi sa izvozom u slučaju kada jedno lice vrši kopneni, a drugo lice pomorski deo prevoza dobara U slučaju kada obveznik PDV – lice koje vrši izvoz dobara […]

Detaljnije...

PDV tretman u slučaju sanacije izgorelog dela tržnog centra

PDV tretman prometa dobara i usluga iz oblasti građevinarstva u slučaju kada se vrši sanacija izgorelog dela tržnog centra Sanacija izgorelog dela tržnog centra smatra se prometom dobara, odnosno usluga iz oblasti građevinarstva, kao aktivnost iz grupe 41.20 – Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-01048/2022-04 od 31.1.2023. godine)

Detaljnije...

Utvrđivanje poreskog perioda za  PDV da se ostvari pravo na odbitak po osnovu elektronske fakture

Utvrđivanje poreskog perioda u kome obveznik PDV najranije može da ostvari pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu elektronske fakture koju je prihvatio u periodu koji je kasniji od perioda u kome je nastala poreska obaveza Ako je elektronska faktura prihvaćena najkasnije do isteka roka za predaju poreske prijave za poreski period kasniji od poreskog […]

Detaljnije...

Pravilnik o porezu na dodatnu vrednost

(„Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022 i 7/2023) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju određena pitanja, rešenja, odnosno pojmovi iz Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, […]

Detaljnije...

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, […]

Detaljnije...

Zakon o porezu na dohodak građana

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – […]

Detaljnije...
1 2 3 69