Tag Archive

Tag Archives for " preduzetnici "

Pravilnik o porezu na dodatnu vrednost

(„Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022, 59/2022 i 7/2023) I UVODNA ODREDBA Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuju određena pitanja, rešenja, odnosno pojmovi iz Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, […]

Detaljnije...

Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 – usklađeni din. izn., 95/2018, […]

Detaljnije...

Zakon o porezu na dohodak građana

(„Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 – dr. zakon, 5/2015 – […]

Detaljnije...

Zakon o akcizama

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni […]

Detaljnije...

Postupanje subjekta javnog sektora kada primi zahtev za isplatu u papirnom obliku

Utvrđivanje načina postupanja subjekta javnog sektora u slučaju kada primi zahtev za isplatu u papirnom obliku Ukoliko subjekt javnog sektora primi zahtev za isplatu u papirnom obliku, potrebno je da proveri da li je reč o zahtevu za isplatu koji se odnosi na transakcije za koje ne postoji obaveza izdavanja elektronske fakture, odnosno da li […]

Detaljnije...

Zastarelosti prava na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza

Utvrđivanje momenta zastarelosti prava poreskog obveznika na povraćaj više ili pogrešno plaćenog poreza Ako je pravo poreskog obveznika na povraćaj poreza zastarelo shodno odredbama ZPPPA koje su bile na snazi do 19. marta 2009. godine, a pre stupanja na snagu odredaba o apsolutnoj zastarelosti, poreski obveznik gubi pravo na povraćaj poreza usled zastarelosti. Sa druge […]

Detaljnije...

Određivanje PDV dužnika za promet usluge iznajmljivanja mobilnog krana

Određivanje PDV dužnika za promet usluge iznajmljivanja mobilnog krana (autodizalice/autokrana) sa rukovaocem Kada je reč o prometu usluga iznajmljivanja mobilnog krana (autodizalice/autokrana) sa rukovaocem, predmetni promet ne smatra se prometom usluga iz oblasti građevinarstva, što znači da je poreski dužnik za taj promet obveznik PDV – pružalac usluga (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-432/2022-04 od 1.12.2022. […]

Detaljnije...

Nepostojanje obaveze ispravke odbitka prethodnog poreza za motorna vozila kada se jedno od tih vozila otuđi

(Ne) postojanje obaveze ispravke odbitka prethodnog poreza za motorna vozila koja je obveznik PDV nabavio za obavljanje rent-a-car delatnosti u slučaju kada jedno od tih vozila otuđi, a preostala vozila nastavi da iznajmljuje Kada obveznik PDV – privredno društvo koje obavlja delatnost iznajmljivanja motornih vozila (rent-a-car) i koje je ostvarilo pravo na odbitak prethodnog poreza […]

Detaljnije...

Smanjenje osnovice za obračunavanje PDV

Smanjenje osnovice za obračunavanje PDV i smanjenje PDV obračunatog po osnovu naplate avansa u slučaju kada obveznik PDV koji je platio avans raskine ugovor o prometu dobara i usluga U momentu kada obveznik PDV koji je platio avans obavesti obveznika PDV – primaoca avansa da raskida ugovor o prometu dobara ili usluga na osnovu kojeg […]

Detaljnije...
1 2 3 70