Tag Archive

Tag Archives for " preduzetnici "

PDV na promet usluga iznajmljivanja kamiona kipera sa radnikom

Određivanje PDV dužnika za promet usluga iznajmljivanja kamiona kipera sa radnikom Promet usluga iznajmljivanja kamiona kipera sa radnikom, ne smatra se prometom usluga iz oblasti građevinarstva, što znači da je poreski dužnik za taj promet obveznik PDV – pružalac usluga (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-705/2022-04 od 7.9.2022. godine)

Detaljnije...

Poreski tretman kao posledica oduzimanja PIB

Poreski tretman i posledice privremenog odsustva preduzetnika iz poreskopravnog odnosa koje je nastalo kao posledica oduzimanja PIB Poreski obveznik – preduzetnik koji je privremeno odsutan iz poreskopravnog odnosa a koje stanje je nastalo kao posledica oduzimanja PIB, faktički je onemogućen da obavlja delatnost, iako mu obavljanje delatnosti formalnopravno nije zabranjeno. Sa druge strane, privremeno odsustvo […]

Detaljnije...

Carinski dug nastao zbog neispunjenja obaveza

Za robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina, carinski dug pri uvozu nastaje i zbog neispunjavanja uslova koji uređuju stavljanje strane robe u carinski postupak „Veza: Akt Ministarstva finansija, Sektora za carinski sistem i politiku br. 011-00-01176/2021-17 od 25.5.2022. godine (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-35-012-01-103/2022 od 5.9.2022. godine)

Detaljnije...

Profaktura nije uslov za izdavanje elektronske fakture

Nepostojanje obaveze subjekta privatnog sektora koji je izdao profakturu (predračun) subjektu javnog sektora, da izda elektronsku fakturu po osnovu prijema novčanih sredstava koja ne predstavljaju naknadu za budući promet Kada subjekt privatnog sektora izda profakturu (predračun) subjektu javnog sektora u cilju naplate novčanih sredstava koja ne predstavljaju naknadu za budući promet dobara ili usluga tog […]

Detaljnije...

Evidentiranje pristupnice naplaćene od članova online platforme

Računovodstveno evidentiranje sredstava koj su na ime pristupnice naplaćena od članova (korisnika) online platforme za prodaju Sredstva koja na ime pristupnice uplate članovi/korisnici online platforme za prodaju polovnih stvari, u poslovnim knjigama vlasnika platforme treba evidentirati u korist računa 430 – Primljeni avansi, depoziti i kaucije (tj. odgovarajućeg analitičkog računa koji se odnosi na depozite […]

Detaljnije...

Zakon o akcizama

(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni […]

Detaljnije...

Šifre osnova za popunjavanje platnih naloga u platnom prometu sa inostranstvom

U skladu sa Uputstvom za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom („Sl. glasnik RS“, br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015, 111/2015, 82/2017, 98/2020, 154/2020, 66/2021 i 92/2021), tačkom 52. utvrđeno je da je, u slučaju naplate/plaćanja po poslovima izvoza/uvoza robe ili usluga koji se u […]

Detaljnije...

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod preduzetnika i pravnih lica koja se bave pružanjem računovodstvenih usluga i faktoring društva od 22.03.2022. godine

Zakon o sprečavanju pranja novca član 6 Smernicama se uređuje način na koji obveznik izrađuje analizu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili stvarni vlasnik stranke funkcioner, postupak po kome utvrđuje da li je stranka ili pravno lice koje se javlja u vlasničkoj strukturi stranke ofšor […]

Detaljnije...

Prodaja dobara putem interneta fizičkim licima iz inostranstva

Evidentiranje preko fiskalnog uređaja prodaje dobara putem interneta fizičkim licima iz inostranstva Obveznik fiskalizacije koji prodaje dobra putem interneta fizičkim licima iz inostranstva, pri čemu se dobra šalju ili otpremaju u inostranstvo, dužan je da po osnovu primljenog avansa za taj promet izda avansni fiskalni račun, a za ostvareni promet fiskalni račun, sa poreskom oznakom […]

Detaljnije...
1 2 3 64