Archive

Category Archives for "Racunovodstvo"

Popunjavanje obrasca SU

Utvrđivanje srazmernog iznosa ulaganja u osnovna sredstva i način popunjavanja obrasca SU obveznika koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po osnovu kojih ostvaruje pravo na poreski podsticaj Obveznik koji je obavljao delatnost pre poreskog perioda u kome je prvi put izvršio ulaganja po članu 50a Zakona, uz […]

Detaljnije...

Priznavanje i naknadno vrednovanja zajma

Način priznavanja i naknadnog vrednovanja zajma odobrenog po netržišnim uslovima od strane vlasnika primenom tržišne kamatne stope Međunarodni standard finansijskog izveštavanja – MSFI 9 Finansijski instrumenti Ukoliko je zajam, između povezanih pravnih lica koja su pod zajedničkom kontrolom, ugovoren po drugačijoj kamatnoj stopi, nego što je tržišna kamatna stopa, zajmodavac i zajmoprimac su dužni da […]

Detaljnije...

Eksterni revizor u fizičkom popisu zaliha za 2022. godinu

Osnovne vrste zaliha su: sirovine proizvodnja gotovi proizvodi rezervni delovi trgovačka roba Računovodstveni ciklus zaliha je: proizvodnja skladištenje isporuka S obzirom da zalihe uglavnom čine veći deo imovine privrednih društva, neophodno je vršiti fizički popis zaliha koji će se slagati sa magacinskim knjigama i računima glavne knjige. Fizički popis predstavlja merenje, vaganje, brojanje, procena kvaliteta […]

Detaljnije...

Usvajanje izveštaja o popisu i knjiženja rezultata popisa za 2022. godinu

Izveštaj o popisu za 2022 Izveštaji popisnih komisija nemaju zakonom propisan oblik. Sadržina izveštaja o izvršenom popisu regulisana je odredbom člana 13. stav 1. Pravilnika o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem (“Sl. glasnik RS”, br. 89/2020 – dalje: Pravilnik o popisu). Broj izveštaja zavisi od broja popisnih komisija. Ako […]

Detaljnije...

Dan vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza

U skladu sa članom 20. Zakona o računovodstvu („Sl. glasnik RS“, br. 73/2019 i 44/2021 – dr.zakon – dalje: Zakon) definisana je obaveza vršenja popisa imovine i obaveza, vanbilansne imovine i vanbilansnih obaveza. Prema članu 20. stav 2. Zakona pravno lice odnosno preduzetnik vrši popis imovine i obaveza i usklađuje stanje po knjigama sa stanjem […]

Detaljnije...

Popis obaveza i vanbilansne evidencije za 2022. godinu

Godišnjim popisom su obuhvaćene i kratkoročne obaveze i dogoročne obaveze prema Pravilniku o načinu i rokovima vršenja popisa i usklađivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem. Kod popisa obaveza potrebno je da se obaveze popišu na različitim popisnim listama: obaveze sadržane u hartijama od vrednosti; obaveze u dinarima; obaveze u devizama; posebno obaveze za koje ne […]

Detaljnije...

Ispravke greške ranijih godina u finansijskom izveštaju

Obaveznost ispravke materijalno (be)značajne greške ranijih godina u finansijskom izveštaju perioda u kojem je greška ustanovljena Ukoliko je pravno lice uočilo grešku, u finansijskim izveštajima za 2020. godinu, trebalo je da izvrši ispravku greške (otpis potraživanja na teret rashoda kao nenaplativa), a ako to nije urađeno ni prilikom sastavljanja finansijskih izveštaja za 2021. godinu, onda […]

Detaljnije...

Model plana rada komisije za popis gotovine i gotovinskih ekvivalenata

PLAN RADA KOMISIJE ZA POPIS GOTOVINE I GOTOVINSKIH EKVIVALENATA _______________ (poslovno ime privrednog društva) _______________ (sedište) Komisija je imenovana Odlukom Upravnog odbora od 20.11._____ godine. Komisija je imenovana u sledećem sastavu: _______________, predsednik komisije _______________, zamenik _______________, član komisije _______________, zamenik _______________, član komisije _______________, zamenik. Vreme popisa određeno je Uputstvom Direktora od 21.11._____ godine […]

Detaljnije...

Model uputstva za rad komisija za popis

UPUTSTVO ZA RAD KOMISIJA ZA POPIS Na osnovu tačke _____ Odluke Upravnog odbora _________________________ (poslovno ime i sedište privrednog društva – dalje: Društvo) o popisu i obrazovanju komisija za popis imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12._____ godine od 20.11._____ godine i na osnovu člana _____ Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i […]

Detaljnije...

Statusne promene preduzeća i transferne cene

Registracija statusne promene preduzeća ne završava se rešenjem iz APR. Nakon dobijanja rešenja o regstraciji jedne od mogućih statusnih promena, privredna društva imaju dodatne obaveze prema poreskoj upravi. Zakon o privrednim društvima omogućava sledeće statusne promene: 1) pripajanje; 2) spajanje; 3) podela; 4) izdvajanje. O svakom obiliku statusne prmene detaljno smo pisali. Detaljnije>>> Rok za […]

Detaljnije...
1 2 3 103