Porez po odbitku se može isplatiti nerezidentu u inostranstvu u i Srbiji

 

POSTOJANJE MOGUĆNOSTI ISPLATE PRIHODA NEREZIDENTNOM PRAVNOM LICU NA DOMICILNI RAČUN TOG PRAVNOG LICA U INOSTRANSTVU ILI NA NEREZIDENTNI DINARSKI RAČUN OTVOREN KOD POSLOVNE BANKE U REPUBLICI SRBIJI

 

Rezidentno pravno lice, kao isplatilac prihoda nerezidentnom pravnom licu, dužan je da obračuna, obustavi i plati porez po odbitku u roku od tri dana od dana kada je prihod nerezidentnom pravnom licu isplaćen, pri čemu nije propisano da li banka isplatu prihoda nerezidentnom pravnom licu, a po osnovu naloga rezidentnog pravnog lica, vrši na domicilni račun tog pravnog lica u inostranstvu ili na nerezidentni dinarski račun otvoren kod poslovne banke u Republici Srbiji.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-471/2018 od 13.8.2018. godine).

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

„Sa stanovišta primene Zakona o deviznom poslovanju („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 31/2011, 119/2012, 139/2014 i 30/2018) napominjemo da je članom 29. stav 1. tog zakona propisano da nerezident koji posluje preko nerezidentnog računa i rezident – ogranak stranog pravnog lica koji posluje preko rezidentnog računa vrše prenos sa tih računa u inostranstvo pod uslovom da su prethodno izmirili poreske obaveze iz tog posla prema Republici Srbiji, o čemu podnose potvrdu nadležnog poreskog organa o izmirenim poreskim obavezama, stavom 4. tog člana propisano je da prenos sredstava u inostranstvo sa namenskih računa otvorenih za trgovanje hartijama od vrednosti ne podleže obavezi prethodnog pribavljanja potvrde o izmirenim poreskim obavezama.

Istovremeno napominjemo da Zakonom o deviznom poslovanju nije propisana obaveza nerezidenta da otvori račun kod banke u Republici Srbiji.

Što se tiče dela vašeg zahteva koji se odnosi na isplatu dividende nerezidentu od strane rezidenta – isplatioca prihoda, sa aspekta primene Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015 i 113/2017 – dalje: Zakon), ističemo sledeće:

U skladu sa članom 40. stav 1. tačka 1) Zakona, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu dividendi i udela u dobiti u pravnom licu, uključujući i dividendu iz člana 35. tog zakona.

Shodno odredbama člana 71. st. 1. i 3. Zakona, porez po odbitku na prihode iz člana 40. stav 1. tog zakona, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno ostvareni, odnosno isplaćeni prihod isplatilac obračunava, obustavlja i uplaćuje na propisane račune u roku od tri dana od dana kada je prihod ostvaren odnosno isplaćen, a poreska prijava za porez po odbitku iz stava 1. ovog člana podnosi se u roku od tri dana od dana isplate prihoda na koji se obračunava i plaća porez po odbitku u skladu sa ovim zakonom.

Poreska prijava o obračunatom i obustavljenom porezu podnosi se na Obrascu PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku, koji je odštampan uz Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica („Sl. glasnik RS“, br. 97/2015, 111/2015, 14/2016, 15/2016 – ispr. i 20/2018 – dalje: Pravilnik).

Shodno odredbi člana 2. stav 1. Pravilnika, isplatilac prihoda – rezidentno pravno lice (dalje: isplatilac) obračunava, obustavlja i plaća porez po odbitku u roku od tri dana od dana isplate prihoda nerezidentnom pravnom licu u skladu sa članom 40. st. 1, 2. i 3. Zakona.

Prema tome, a imajući u vidu navedene odredbe Zakona i Pravilnika, rezidentno pravno lice, kao isplatilac prihoda nerezidentnom pravnom licu (po osnovu dividende, u konkretnom slučaju), dužan je da obračuna, obustavi i plati porez po odbitku u roku od tri dana od dana kada je prihod nerezidentnom pravnom licu isplaćen, pri čemu napominjemo da zakonom koji uređuje oporezivanje dobiti pravnih lica nije propisano da li banka (kod koje rezidentno pravno lice ima otvoren račun) isplatu prihoda nerezidentnom pravnom licu, a po osnovu naloga rezidentnog pravnog lica, vrši na domicilni račun tog pravnog lica u inostranstvo ili na nerezidentni dinarski račun otvoren kod poslovne banke u Republici Srbiji.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović