Porez po odbitku za plaćanje usluga koje ostvari matično nerezidentno pravno lice

POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU USLUGA KOJE SU U VEZI SA UPRAVLJANJEM KOJE OSTVARI MATIČNO NEREZIDENTNO PRAVNO LICE OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA U SKLADU SA ZAKLJUČENIM UGOVOROM O UPRAVLJANJU

U slučaju kada obveznik vrši plaćanje matičnom licu po osnovu (svih) usluga koje je, u skladu sa zaključenim Ugovorom o upravljanju matično lice dužno da pruži obvezniku, smatramo da se (nezavisno od toga da li je predmetne usluge izvršilo matično lice, ili drugo nerezidentno pravno lice angažovano od strane matičnog), radi o uslugama koje su u vezi sa upravljanjem, i koje se, kao takve, oporezuju u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-266/2018-04 od 13.7.2018. godine).

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

 „Shodno odredbi člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene, pri čemu napominjemo da se predmetna odredba primenjuje od 1. aprila 2018. godine, saglasno članu 19. stav 2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 113/2017).

Prema članu 4. stav 1. Pravilnika o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2018 – dalje: Pravilnik), uslugama iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja smatraju se usluge koje se odnose na svaki oblik pravnog i poslovnog savetovanja, a naročito usluge poreskog savetovanja, advokatske usluge, usluge upravljanja rezidentnim pravnim licem, kao i svaka vrsta davanja saveta i konsultacija u vezi sa poslovanjem rezidentnog pravnog lica.

U konkretnom slučaju, a kako proizilazi iz sadržine podnetog dopisa (i telefonskog razgovora obavljenog sa podnosiocem predmetnog dopisa) obveznik, koji je deo grupe međusobno povezanih pravnih lica, zaključio je Ugovor o upravljanju sa svojim matičnim nerezidentnim pravnim licem (matično lice), prema kojem se matično lice obavezalo da obvezniku obezbedi, između ostalog, pružanje usluga konsaltinga; unosa podataka u zajednički računovodstveni program prilagođen lokalnoj regulativi; korišćenje telefonskih aparata kojima se omogućava umreženost u okviru grupe; korišćenje skajpa, poslovnih društvenih mreža, kao i prednosti najnovije tehnologije iz oblasti telekomunikacija; korišćenje posebnog programa za prevođenje, kao i usluga prevodilaca bez korišćenja programa za prevođenje; korišćenje internet komunikacija i sl, pri čemu, jedan deo predmetnih usluga obvezniku pruža (direktno) matično lice, dok ostale usluge obvezniku pružaju druga nerezidentna pravna lica (angažovana od strane matičnog lica). Plaćanje naknade po osnovu izvršenih usluga (kako od strane matičnog lica, tako i onih izvršenih od strane drugih nerezidentnih pravnih lica) obveznik vrši matičnom licu, pa se, s tim u vezi, a za svrhu obračuna i plaćanja poreza po odbitku, postavilo pitanje da li se usluge izvršene od strane nerezidentnih pravnih lica (koje je angažovalo matično lice), mogu smatrati uslugama koje su nastale u vezi sa upravljanjem (i koje se, kao takve, oporezuju), ili svaku od navedenih usluga treba posmatrati pojedinačno (i kao takve ih oporezovati).

Saglasno navedenim zakonskim odredbama, ukoliko obveznik (kao u konkretnom slučaju) vrši plaćanje matičnom licu, i to, po osnovu (svih) usluga koje je, u skladu sa zaključenim Ugovorom o upravljanju matično lice dužno da pruži obvezniku, smatramo da se (nezavisno od toga da li je predmetne usluge izvršilo matično lice, ili drugo nerezidentno pravno lice angažovano od strane matičnog), radi o uslugama koje su u vezi sa upravljanjem, i koje se, kao takve, oporezuju u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona i članom 4. stav 1. Pravilnika.“

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović