Porez po odbitku na “uvoz” usluga

Prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike Srbije oporezuje se porezom po odbitku.

Ova obaveza definisana je članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, nezavisno od mesta njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesta gde će biti pružene ili korišćene.

Predmet oporezivanja porezom po odbitku su prihodi nerezidentnih pravnih lica po osnovu:

  1. usluga istraživanja tržišta;
  2. računovodstvenih i revizorskih usluga;
  3. ostalih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja.

Prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica  po osnovu svih ostalih usluga nisu predmet oporezivanja porezom po odbitku. Domaća pravna lica prilikom isplate naknade stranim pravnim licima po osnovu svih ostalih usluga ne plaćaju porez po odbitku, nezavisno od toga da li je sa državom rezidentnosti primaoca prihoda u primeni ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja (UIDO).

Važno je još jednom naglasiti da  nije od uticaja  gde se navedene usluge pružaju ili koriste, odnosno da li se pružaju ili koriste na teritoriji Republike Srbije ili u inostranstvu.

Da bi se otklonile nedoumice oko predmeta oporezivanja usluga  donet je Pravilnik o vrstama usluga po osnovu kojih nerezidentno pravno lice ostvaruje prihod koji se oporezuje porezom po odbitku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2018.) kojim se bliže uređuju navedene oporezive usluge.

Ko su obveznici poreza po odbitku na prihode od usluga koje ostvaruju nerezidenti?

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović