• Home
  • Blog
  • Propisi

POREZ PO ODBITKU NA PRIHOD NEREZIDENTNOG PRAVNOG LICA OSTVARENOG OD REZIDENTNOG PRAVNOG LICA PO OSNOVU NAKNADE ZA USLUGE ISPITIVANJA TRŽIŠTA I POSREDOVANJA

istraživanje tržištaPrihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade za uslugu ispitivanja tržišta radi plasmana robe ili usluga rezidentnog pravnog lica u inostranstvo (kao npr. analiza konkurencije i potencijalnih kupaca), kao i po osnovu naknade za uslugu posredovanja (obezbeđenja plasmana robe i usluga rezidentnog pravnog lica u inostranstvu), predmet je oporezivanja porezom po odbitku. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-179/2016-04 od 16.5.2016. godine).

„U skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje i 112/2015 – dalje: Zakon), ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Saglasno navedenoj zakonskoj odredbi, mišljenja smo da je prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade za uslugu ispitivanja tržišta radi plasmana robe ili usluga rezidentnog pravnog lica u inostranstvo (kao npr. analiza konkurencije i potencijalnih kupaca), odnosno prihod nerezidentnog pravnog lica ostvaren po osnovu naknade za uslugu posredovanja (obezbeđenja plasmana robe i usluga rezidentnog pravnog lica u inostranstvu), predmet oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona, imajući u vidu da se pružene usluge koriste na teritoriji Republike.

Međutim, kada se radi o prihodu nerezidentnog obveznika od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade plaćene za uslugu projektovanja nepokretnosti koja se nalazi van teritorije Republike, mišljenja smo da tako plaćena naknada predstavlja prihod nerezidentnog pravnog lica koji nije predmet oporezivanja porezom po odbitku u skladu sa odredbom člana 40. stav 1. tačka 5) Zakona, imajući u vidu da je konkretna usluga i pružena i iskorišćena van teritorije Republike.“

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović