• Home
  • Blog
  • Propisi

PORESKI PUNOMOĆNIK STRANOG LICA ZA SVRHU PRIMENE ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST I NJEGOVOM EVIDENTIRANJU ZA OBAVEZU PLAĆANJA PDV

poreski punomoćnikPoreski punomoćnik stranog lica koje vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji može biti fizičko lice, preduzetnik ili pravno lice koje ima prebivalište ili sedište u Republici Srbiji. Takođe mora biti obveznik PDV najmanje 12 meseci pre podnošenja zahteva da bude poreski punomoćnik stranom licu. Strano lice kada imenuje poreskog punomoćnika potrebno je da podnese zahtev Poreskoj upravi koja odobrava da li lice može da bude poreski punomoćnik stranom licu koje vrši promet dobara i usluga u Republici Srbiji i prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost podležu oporezivanju PDV. Kada Poreska uprava odobri zahtev za poreskog punomoćnika, on solidarno odgovara za obaveze PDV za strano lice koje vrši promet dobara i usluga u Republici koja podležu PDV.

Prilikom prometa dobara i suluga u Republici Srbiji koja podležu PDV, a koje vrši strano lice i primalac je rezident Republike Srbije koji je obveznik PDV, primalac bi trebalo da proveri u registru poreskih punomoćnika da li to strano lice ima poreskog punomoćnika i ko je obveznik PDV prilikom tog prometa dobara i usluga. Ukoliko strano lice koje vrši promet nema poreskog punomoćnika, odnosno nije imenovao poreskog punomoćnika obveznik PDV pri tom prometu je primalac dobara i usluga. Ako je strano lice podnelo zahtev Poreskoj upravi za poreskog punomoćnika, a promet je obavljen pre odobrenja zahteva, primalac dobara i usluga može da podnese izmenjenu poresku prijavu koja se ne računa u broj izmenjenih poreskih prijava. Ukoliko strano lice ima poreskog punomoćnika prilikom vršenja prometa dobara i usluga u Republici Srbiji, obveznik PDV je poreski punomoćnik stranog lica.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović