UREDBA O KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE AKTIVNOSTI KOJE UTIČU NA ŽIVOTNU SREDINU I IZNOSIMA NAKNADA

(„Sl. glasnik RS“, br. 30/2024)

 

 

Član 1

Ovom uredbom utvrđuju se bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu, koji nastaje obavljanjem aktivnosti i iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Član 2

Kriterijumi za određivanje stepena negativnog uticaja aktivnosti koje utiču na životnu sredinu pravnih lica, preduzetnika i ogranka stranog pravnog lica utvrđuju se u okviru pretežne delatnosti koju obavlja obveznik naknade, u sedištu ili izdvojenim poslovnim jedinicama.

Pod pretežnom delatnošću, u smislu ove uredbe, smatra se ona delatnost koja je registrovana u odgovarajućem registru u skladu sa zakonom odnosno delatnost čijim obavljanjem je obveznik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu aktivnosti obveznika dele se prema delatnosti na one koje imaju:

1) veliki uticaj na životnu sredinu;

2) srednji uticaj na životnu sredinu;

3) mali uticaj na životnu sredinu.

Delatnosti razvrstane prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu iz stava 3. ovog člana navedene su u Prilogu, koji je odštampan uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo.

U slučaju da obveznik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave, odnosno gradskih opština u gradu čijim je posebnim aktima uređeno da se naknada utvrđuje za teritoriju gradske opštine, naknadu za zaštitu i unapređivanje životne sredine plaća na svim teritorijama na kojima obavlja aktivnost koja utiče na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja pretežne delatnosti.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović