OBAVEZA PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU ZA USLUGE TEHNIČKE PODRŠKE – PROJECT AND MANAGEMENT FEES

management feesPrihod nerezidentnog pravnog lica, ostvaren od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknade za, kako navodite u podnetom dopisu, usluge tehničke podrške (eng. Project and management fees) oporeziv je porezom po odbitku, imajući u vidu da se predmetne usluge (nezavisno od toga da li je pružanje usluge izvršeno iz inostranstva ili na teritoriji Republike) koriste za poslovanje obveznika na teritoriji Republike. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-172/2016-04 od 22.6.2016. godine).

 

U skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović