2

PROMET POLOVNIH AUTOMOBILA U POSTUPKU CARINSKOG SKLADIŠTENJA IZMEĐU PRAVNIH I FIZIČKIH LICA

polovni automobiliCarinski organi ne mogu da odobre promet robe u carinskom skladištu između pravnih i fizičkih lica, pošto to predstavlja vid prodaje na malo, i u skladu sa važećim carinskim propisima ovaj vid prometa nije dozvoljen, osim ako predmetna roba neće biti oslobođena od plaćanja carine u postupku puštanja robe u slobodan promet. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-I-030-01-367/4/2016 od 29.7.2016. godine).  

 

„Upravi carina obratilo se više carinskih ispostava koje su određene za carinjenje polovnih motornih vozila, sa zahtevom za davanje mišljenja u vezi prometa polovnih motornih vozila u postupku carinskog skladištenja.

Naime, prilikom uvoza polovnih motornih vozila od strane domaćih pravnih lica čija je delatnost prodaja polovnih motornih vozila, u više carinskih ispostava je uočeno da uvoznik (prodavac) izvrši promet u postupku carinskog skladištenja na fizičko lice (kupac), a nakon sprovedenog postupka se vozilo direktno stavlja u slobodan promet od strane kupca, konkretno fizičkog lica koje je kupilo predmetno vozilo.

U vezi sa navedenim, odredbom člana 291. stav 2. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom („Sl. glasnik RS“, br. 93/2010, 63/2013, 145/2014, 95/2015 i 44/2016 – dalje: Uredba) je propisano da carinski organ neće izdati odobrenje za rad carinskog skladišta ako se skladišta ili skladišni prostori koriste za prodaju robe na malo, osim u izuzetnim slučajevima navedenim u stavu 3. ovog člana.

Podsećamo da je stavom 3. člana 291. Uredbe propisano da izuzetno od stava 2. ovog člana, u prostorijama carinskog skladišta je dozvoljena prodaja robe na malo u slučajevima kada se prodaje roba uz oslobođenje od plaćanja carine putnicima u putničkom prometu sa inostranstvom, diplomatskom ili konzularnom osoblju koje prema međunarodnim sporazumima ima po tom osnovu pravo na oslobođenje od plaćanja carine, članovima međunarodnih organizacija, vojsci ili pripadnicima stranih oružanih snaga, prema zaključenim sporazumima, drugim licima prema zaključenim sporazumima.

Imajući u vidu napred navedeno, prodaja robe u carinskom skladištu odnosno promet, bez obzira na vrstu robe koja je predmet kupoprodaje, između pravnih i fizičkih lica predstavlja vid prodaje na malo, i u skladu sa važećim carinskim propisima carinski organi ne mogu da odobre takav promet robe u carinskom skladištu, osim ako predmetna roba neće biti oslobođena od plaćanja carine u postupku puštanja robe u slobodan promet.

Radi jednoobraznog i pravilnog postupanja carinarnica prilikom odobravanja prometa robe u postupku carinskog skladištenja napominjemo da se primena člana 291. Uredbe odnosi na svu robu bez izuzetaka.

 

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed