• Home
  • Blog
  • Propisi

ZA SVE USLUGE PLAĆENE LICIMA IZ “ZEMALJA PORESKIH RAJEVA” OBAVEZA JE PLAĆANJA POREZA PO ODBITKU OD 25%

 poreski rajPorez po odbitku po stopi od 25% obračunava se i plaća isključivo u slučaju kada nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (npr. Hong Kong) ostvari prihod od rezidentnog pravnog lica, između ostalog, po osnovu naknade za uslugu, nezavisno od mesta gde se usluga pruža ili koristi, odnosno gde će biti pružena ili korišćena.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-314/2016-04 od 1.8.2016. godine)

 

U smislu odredaba člana 40. st. 1. i 2. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu: dividendi i udela u dobiti, autorskih naknada, kamata, naknada od zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike i naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike, kao i po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa u Republici.

Izuzetno od st. 1. i 2. ovog člana, na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom po osnovu autorskih naknada, kamata, naknada po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari na teritoriji Republike, kao i naknada po osnovu usluga, bez obzira na mesto njihovog pružanja ili korišćenja, odnosno mesto gde će biti pružene ili korišćene, obračunava se i plaća porez po stopi od 25% (član 40. stav 3. Zakona).

Imajući u vidu navedeno, porez po odbitku po stopi od 25% obračunava se i plaća isključivo u slučaju kada nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom (npr. Hong Kong) ostvari prihod od rezidentnog pravnog lica, između ostalog, po osnovu naknade za uslugu, nezavisno od mesta gde se usluga pruža ili koristi, odnosno gde će biti pružena ili korišćena.

Napominjemo da Poreska uprava, u svakom konkretnom slučaju, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje poreski postupak i poreska administracija, u postupku poreske kontrole utvrđuje sve neophodne činjenice (na osnovu podataka iz poslovnih knjiga i evidencija poreskog obveznika kao i drugih isprava i dokaza) koje su od uticaja na pravilno utvrđivanje poreske obaveze.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović