PRIHODI NEREZIDENTNIH FIZIČKIH LICA

PRIHODI NEREZIDENTNIH FIZIČKIH LICA OSTVARENI OD DOMAĆIH PRAVNIH LICA I PREDUZETNIKA

prihodi-nerezidentnih-fizickih-lica

Oporezivanje i obaveze na prihode nerezidentnih fizičkih lica koja ostvaruju od rezidentnih pravnih lica i preduzetnika uređeno je:

 • Zakonom o poreskom postupku i poredskoj administraciji
 • Zakonom o deviznom poslovanju;
 • Zakonom o porezima na Imovinu;
 • Zakonom o porezu na dohodak građana;
 • Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje;
 • Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju;
 • Zakonom o zdravstvenom osiguranju;
 • Zakonom o porezu na dodatu vrednost;
 • Propisima donetim na osnovu ovih zakona;
 • Međunarodnim ugovorima o izbegavanju dvostrukog oporezivanja koje je Republika Srbija zaključila sa drugim državama;
 • Bilateralnim sporazumima o socijalnom osiguranju koje je Republika Srbija zaključila sa drugim državama.

Postoje prihodi koje se oporezuju i koji ne podležu oporezivanju u Republici Srbiji.
Prihodi koje se prema Zakonu o porezu na dohodak građana oporezuju u Republici Srbiji su prihoda: zarade, prihodi od samostalne delatnosti, prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava svojine, prihodi od kapitala , kapitalni dobici i ostali prihodi. Porezom po odbitku se oporezuju zarade, prihodi od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industriske svojine, ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik, prihode od kapitala i nepokretnosti , ako je isplatilac prihoda pravno lice ili preduzetnik.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović