2

Porez po odbitku na usluge izvršene u inostranstvu

proizvodnja

 

POREZ PO ODBITKU NA USLUGE NEREZIDENTNOG LICA IZVRŠENE U INOSTRANSTVU REZIDENTNOM PRAVNOM LICU

 

U slučaju kada rezidentno pravno lice vrši isplatu naknade nerezidentnom pravnom licu po osnovu usluga koje su pružene i korišćene van teritorije Republike, kao npr. po osnovu: termičke obrade odlivaka u inostranstvu; podešavanja i kalibracije mernih instrumenata u laboratoriji u inostranstvu; testiranja (npr. hemijskog sastava, izdržljivosti na kidanje) uzoraka legura u inostranstvu, prihod nerezidentnog obveznika ostvaren u tom slučaju (po osnovu naknada isplaćenih na ime navedenih usluga) nije predmet oporezivanja.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-0431/2016-04 od 20.10.2016. godine)

 

 „U skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona o porezu na dobit pravnih lica, ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno, porez na dobit po odbitku po stopi od 20% obračunava se i plaća na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu naknada od usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike.

Imajući u vidu navedene zakonske odredbe, u slučaju kada rezidentno pravno lice vrši isplatu naknade nerezidentnom pravnom licu po osnovu usluga koje su pružene i korišćene van teritorije Republike, kao npr. po osnovu: termičke obrade odlivaka u inostranstvu; podešavanja i kalibracije mernih instrumenata u laboratoriji u inostranstvu; testiranja (npr. hemijskog sastava, izdržljivosti na kidanje) uzoraka legura u inostranstvu, prihod nerezidentnog obveznika ostvaren u tom slučaju (po osnovu naknada isplaćenih na ime navedenih usluga) nije predmet oporezivanja u skladu sa članom 40. stav 1. tačka 5) Zakona. S tim u vezi, rezidentno pravno lice nije dužno da (prilikom isplate predmetnih naknada) podnese poresku prijavu.“

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović
 

Comments are closed