Uplata pozajmice domaćem privrednom društvu od strane nerezidenta – fizičkog lica

Uplata pozajmice domaćem privrednom društvu od strane nerezidenta sa nerezidentnog deviznog računa

Domaće privredno društvo može primi dugoročnu deviznu pozajmicu  od stranog fizičkog lica, uz ispunjenje određenih uslova.

Saglasno sa članom 2. tačka (21) stav 1. Zakona o deviznom poslovanju, u kojem je navedeno da se pod kreditnim poslovima sa inostranstvom podrazumevaju krediti, koje odobrava banka ili strana banka, i zajmovi između rezidenata i nerezidenata, o kojima rezidenti izveštavaju Narodnu banku Srbije. Isti član Zakona, objašnjava da se kreditnim poslovima sa inostranstvom smatraju se, između ostalog, i finansijski krediti i zajmovi u devizama koje kreditor, odnosno zajmodavac odobrava dužniku tako što sredstva stavlja na raspolaganje uplatom na račun dužnika.

Potrebno je u skladu sa članom 18. Zakona, da se ovi kreditni poslovi zaključuju u pismenoj ili elektronskoj formi, odnosno na trajnom nosaču podataka koji omogućava čuvanje i reprodukovanje izvornih podataka u neizmenjenom obliku.

Finansijski krediti uzeti iz inostranstva mogu koristiti za plaćanje uvoza robe i usluga i finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu, koje rezidenti zaključuju u okviru obavljanja svoje delatnosti, kao i za otplatu ranije korišćenih kredita iz inostranstva (refinansiranje), a takođe propisano da rezidenti mogu finansijske kredite iz inostranstva uzimati i za druge namene na način i pod uslovima koje utvrdi Narodna banka Srbije.

Odluka o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju, propisuje bliže uslove i način na koji se koriste finansijski krediti i zajmovi iz inostranstva u devizama koji su uzeti za druge namene, odnosno nisu namenjeni za plaćanje uvoza robe i usluga, finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu i otplatu ranije korišćenih kredita iz inostranstva.

Tačkom 1. stav 2. Odluke propisano je da rezidenti – banke, pravna lica, preduzetnici i fizička lica finansijski kredit i zajam iz ove odluke uzimaju od nerezidenata – banaka, pravnih i fizičkih lica, a ogranci stranih pravnih lica od nerezidenata – osnivača.

Prema tački 2. Odluke, finansijski kredit i zajam može da bude otplaćen tek nakon isteka jedne godine od datuma njegovog korišćenja, a ako je korišćenje kredita i zajma ugovoreno u više tranši – ovaj rok se za svaku pojedinačnu tranšu računa od datuma korišćenja te tranše. Ako se finansijski kredit i zajam otplaćuje u više rata, otplata može da počne tek nakon isteka šest meseci od datuma svakog korišćenja tog kredita i zajma, a vrši se u srazmernim ratama do otplate ukupnog iznosa kredita.

Obaveza primaoca kredita rezidenta je da  izveštava Narodnu banku Srbije o kreditnom zaduženju, odnosno kreditima i zajmovima u devizama i dinarima koje rezidenti uzimaju od nerezidenata, s podacima o bankarskim garancijama, avalima, jemstvima i drugim sredstvima obezbeđenja po tim poslovima. O kreditnom zaduženju izveštava se pojedinačno, na propisanim KZ obrascima, koji se, zajedno sa dokumentacijom utvrđenom tačkom 6. iste odluke, dostavljaju u roku od deset dana od dana zaključenja/izmena/raskida ugovora o kreditnom poslu, odnosno od dana korišćenja/otplate kredita ili zajma – i to preko banke preko koje se kredit koristi.

Član 32. stav 5. Zakona propisuje je da se platni promet po finansijskim kreditima i zajmovima u devizama može vršiti samo ukoliko su rezidenti o tim poslovima prethodno izvestili Narodnu banku Srbije u skladu sa ovim zakonom.

Tačkom 8. podtačka 1) Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom,  propisano je da ako se naplata iz inostranstva vrši po osnovu korišćenja finansijskog kredita ili zajma u devizama koji rezident uzima od nerezidenta, banka može odobriti račun korisnika naplate pod uslovom da je taj korisnik o tom kreditnom poslu prethodno izvestio Narodnu banku Srbije, a na osnovu KZ obrazaca, koje je Narodna banka Srbije overila i koji se moraju staviti banci na uvid.

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović