Tag Archive

Tag Archives for " PDV "

PDV na uvoz pošiljki male vrednosti

  POSTOJANJE OBAVEZE OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA PDV NA UVOZ POSLOVNIH UZORAKA, REKLAMNOG MATERIJALA I POŠILJKI MALE VREDNOSTI Na uvoz dobara – poslovnih uzoraka, reklamnog materijala i pošiljki male vrednosti (osim pošiljki male vrednosti koje domaći i strani državljani besplatno primaju od fizičkih lica iz inostranstva, uz uslov da je reč o pošiljkama koje nisu komercijalne […]

Detaljnije...

PDV na usluge trgovinskog zastupanja stranog pravnog lica

PORESKI TRETMAN PROMETA USLUGA TRGOVINSKOG ZASTUPANJA, KOJE OBVEZNIK PDV VRŠI STRANOM PRAVNOM LICU Promet usluga trgovinskog zastupanja koji se vrši pravnom licu sa sedištem u inostranstvu, odnosno stalnoj poslovnoj jedinici tog lica koja se ne nalazi u Republici Srbiji, nije predmet oporezivanja PDV, što znači da se po osnovu pružanja tih usluga PDV ne obračunava […]

Detaljnije...

Uzimanje dobara za poslovne svrhe obveznika PDV

  NEPOSTOJANJE OBAVEZE IZDAVANJA RAČUNA PO OSNOVU UZIMANJA DOBARA ZA POSLOVNE SVRHE OBVEZNIKA PDV Kada se radi o uzimanju dobara za poslovne svrhe obveznika PDV, koje se ne smatra prometom dobara, u tom slučaju ne izdaje se račun iz člana 42. Zakona. Ako obveznik PDV za isporuke dobara između svojih poslovnih celina izdaje interne račune, […]

Detaljnije...

PDV na uvoz opreme čija se nabavka finansira iz donacije

PORESKI TRETMAN UVOZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE OPREME I POTROŠNOG MATERIJALA, ČIJA SE NABAVKA FINANSIRA IZ SREDSTAVA DONACIJE  Na uvoz naučno-istraživačke opreme i potrošnog materijala, čija se nabavka finansira iz sredstava donacije, PDV se ne plaća ako je primalac donacije naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet, tj. uvoz dobara, izdatoj u skladu sa […]

Detaljnije...

PDV u građevinarstvu – spoljašnje čišćenje zgrada

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU ČIŠĆENJA SPOLJAŠNJOSTI ZGRADA KORIŠĆENJEM SPECIJALNIH VEŠTINA SISTEMOM UŽADI Kada se izvode radovi na visokim objektima, a za koje je neophodna veština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, u konkretnom slučaju čišćenje spoljašnjosti zgrada korišćenjem specijalnih veština sistemom užadi, koje obveznik PDV vrši […]

Detaljnije...

Preduzetnici – pružene usluge u inostranstvu

NEPOSTOJANJE OBAVEZE PREDUZETNIKA DA PODNESE EVIDENCIONU PRIJAVU U SLUČAJU KADA OSTVARI NAKNADU U IZNOSU VEĆEM OD OSAM MILIONA DINARA ZA KOSULTANTSKE USLUGE ČIJE JE MESTO PROMETA U INOSTRANSTVU   U iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV preduzetnika, ne uračunava se iznos naknade koji je preduzetnik ostvario, odnosno koju treba da ostvari […]

Detaljnije...

PDV U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE VREMENA PROMETA DOBARA U SLUČAJU OVERE SITUACIJE OD STRANE NADZORNOG ORGANA    Kod realizacije ugovora čiji je predmet oblaganje krova i fasade, a koji podrazumeva isporuku materijala za oblaganje sa ugradnjom, pri čemu se u toku predmetnog posla ispostavljaju situacije koje overava nadzorni organ, predmetni promet dobara nastaje danom overe situacije od strane nadzornog […]

Detaljnije...

Iskazivanje zakupa poslovnog prostora – kada se plaćanje vrši na kraju godine u Obrascu POPDV

  U slučaju kada pravno lice uzme u zakup poslovni proctor od fizičkog lica i ugovori mesečnu naknadu u EUR-ima, a ceo iznos ugovorene naknade, dinarsku protivvrednost isplati na kraju godine, u obavezi je da podatke o naknadi iskazuje u polju 8d.2 Obrasca POPDV i to u svakom poreskom periodu treba iskazivati iznos naknade za […]

Detaljnije...

Iskazivanje knjižnih odobrenja i zaduženja za usluge izvršene u inostransvu

Prema članu 11. i 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost, za usluge koje su izvršene u inostranstvu, njihov promet se evidentira u polju 11 Obrasca POPDV. Naknadna smanjenja ili povećanja naknade, odnosno knjižna odobrenja ili knjižna zaduženja za taj promet, ne iskazuju se u Obrascu POPDV. Kod nabavke dobara i usluga koji kada se […]

Detaljnije...

Iskazivanje novčanih donacija i članarina u Obrascu POPDV

Primljene i date novčane donacije, kao i primljene i uplaćene članarine, se ne iskazuju u Obrascu POPDV jer nisu predmet prometa dobara i usluga. Činjenice od značaja za oporezivanje utvrđuju se prema ekonomskoj suštini, što znači da ako je neko plaćanje nazvano članarinom ili donacijom, a zapravo predstavlja naknadu za promet dobara i usluga, taj […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori