Archive

Category Archives for "Ostali porezi"

Prihod nerezidentnog fizičkog lica iz Slovenije kao prokuriste, ostvaren od domaćeg pravnog lica

Poreski tretman prihoda koje nerezidentno fizičko lice iz Slovenije ostvari od rezidentnog pravnog lica po osnovu obavljanja poslova prokuriste Pravo oporezivanja naknade koju rezidentno pravno lice isplaćuje nerezidentnom fizičkom licu iz Slovenije za obavljanje poslova prokuriste ima samo Slovenija, pod uslovom da fizičko lice iz Slovenije isplatiocu prihoda iz Republike Srbije, priloži validnu potvrdu o […]

Detaljnije...

Postojanje obaveze stranog privrednog društva da odredi poreskog punomoćnika

Postojanje obaveze stranog privrednog društva da odredi poreskog punomoćnika i da se evidentira za obavezu plaćanja PDV u slučaju kada dobra iz carinskog skladišta isporučuje u inostranstvo licima koja nisu obveznici PDV u Republici Srbiji Strano privredno društvo (lice koje u Republici Srbiji nema sedište), koje je smestilo dobra u carinsko skladište u Republici Srbiji […]

Detaljnije...

NAKNADA PO OSNOVU TRGOVINSKOG ZASTUPANJA

Prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o trgovinskom zastupanju ima poreski tretman ostalih – drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona o porezu na dohodak građana. Pored toga, na prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o trgovinskom zastupanju obračunavaju se […]

Detaljnije...