NAKNADA PO OSNOVU TRGOVINSKOG ZASTUPANJA

zastupanjePrihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o trgovinskom zastupanju ima poreski tretman ostalih – drugih prihoda i podleže plaćanju poreza na dohodak građana u skladu sa odredbama čl. 85. i 86. Zakona o porezu na dohodak građana. Pored toga, na prihod koji fizičko lice ostvari po osnovu ugovora o trgovinskom zastupanju obračunavaju se i plaćaju pripadajući doprinosi za obavezno socijalno osiguranje saglasno zakonu o doprinosima, i to doprinos za obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje, a za lice koje nije osigurano po drugom osnovu plaća se i doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje.

Na prihod po osnovu ugovorene naknade, kada je isplatilac pravno lice ili preduzetnik, porez na dohodak građana i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje utvrđuju se i plaćaju po odbitku, što znači da je isplatilac dužan da obračuna, obustavi i uplati porez i doprinose u momentu isplate prihoda, u skladu sa propisima koji važe na dan isplate prihoda.

Pored toga, ugovorena naknada i drugi prihodi koji su predmet oporezivanja porezom na dohodak građana prilikom njihovog ostvarivanja (umanjeni za plaćeni porez i doprinose ako se plaćaju), ako pojedinačno, odnosno zajedno sa prihodima po drugim osnovima koji ulaze u osnovicu godišnjeg poreza prelaze propisani neoporezivi iznos, podležu plaćanju i godišnjeg poreza na dohodak građana (na deo iznad neoporezivog iznosa), kao dodatnog poreza, u skladu sa odredbama čl. 87. do 89. Zakona o porezu na dohodak građana. (Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-734/2015-04 od 9.10.2015. godine).

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović