PDV Archives - Страница 4 од 20 - Biljana Trifunović

Tag Archive

Tag Archives for " PDV "

PDV na uvoz opreme čija se nabavka finansira iz donacije

PORESKI TRETMAN UVOZA NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE OPREME I POTROŠNOG MATERIJALA, ČIJA SE NABAVKA FINANSIRA IZ SREDSTAVA DONACIJE  Na uvoz naučno-istraživačke opreme i potrošnog materijala, čija se nabavka finansira iz sredstava donacije, PDV se ne plaća ako je primalac donacije naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi za stavljanje robe u slobodan promet, tj. uvoz dobara, izdatoj u skladu sa […]

Detaljnije...

PDV u građevinarstvu – spoljašnje čišćenje zgrada

ODREĐIVANJE PORESKOG DUŽNIKA KOD PROMETA DOBARA I USLUGA IZ OBLASTI GRAĐEVINARSTVA U SLUČAJU ČIŠĆENJA SPOLJAŠNJOSTI ZGRADA KORIŠĆENJEM SPECIJALNIH VEŠTINA SISTEMOM UŽADI Kada se izvode radovi na visokim objektima, a za koje je neophodna veština penjanja i znanje korišćenja odgovarajuće opreme, u konkretnom slučaju čišćenje spoljašnjosti zgrada korišćenjem specijalnih veština sistemom užadi, koje obveznik PDV vrši […]

Detaljnije...

Preduzetnici – pružene usluge u inostranstvu

NEPOSTOJANJE OBAVEZE PREDUZETNIKA DA PODNESE EVIDENCIONU PRIJAVU U SLUČAJU KADA OSTVARI NAKNADU U IZNOSU VEĆEM OD OSAM MILIONA DINARA ZA KOSULTANTSKE USLUGE ČIJE JE MESTO PROMETA U INOSTRANSTVU   U iznos ukupnog prometa za svrhu evidentiranja za obavezu plaćanja PDV preduzetnika, ne uračunava se iznos naknade koji je preduzetnik ostvario, odnosno koju treba da ostvari […]

Detaljnije...

PDV U GRAĐEVINARSTVU

ODREĐIVANJE VREMENA PROMETA DOBARA U SLUČAJU OVERE SITUACIJE OD STRANE NADZORNOG ORGANA    Kod realizacije ugovora čiji je predmet oblaganje krova i fasade, a koji podrazumeva isporuku materijala za oblaganje sa ugradnjom, pri čemu se u toku predmetnog posla ispostavljaju situacije koje overava nadzorni organ, predmetni promet dobara nastaje danom overe situacije od strane nadzornog […]

Detaljnije...

Iskazivanje zakupa poslovnog prostora – kada se plaćanje vrši na kraju godine u Obrascu POPDV

  U slučaju kada pravno lice uzme u zakup poslovni proctor od fizičkog lica i ugovori mesečnu naknadu u EUR-ima, a ceo iznos ugovorene naknade, dinarsku protivvrednost isplati na kraju godine, u obavezi je da podatke o naknadi iskazuje u polju 8d.2 Obrasca POPDV i to u svakom poreskom periodu treba iskazivati iznos naknade za […]

Detaljnije...

Iskazivanje knjižnih odobrenja i zaduženja za usluge izvršene u inostransvu

Prema članu 11. i 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost, za usluge koje su izvršene u inostranstvu, njihov promet se evidentira u polju 11 Obrasca POPDV. Naknadna smanjenja ili povećanja naknade, odnosno knjižna odobrenja ili knjižna zaduženja za taj promet, ne iskazuju se u Obrascu POPDV. Kod nabavke dobara i usluga koji kada se […]

Detaljnije...

Iskazivanje novčanih donacija i članarina u Obrascu POPDV

Primljene i date novčane donacije, kao i primljene i uplaćene članarine, se ne iskazuju u Obrascu POPDV jer nisu predmet prometa dobara i usluga. Činjenice od značaja za oporezivanje utvrđuju se prema ekonomskoj suštini, što znači da ako je neko plaćanje nazvano članarinom ili donacijom, a zapravo predstavlja naknadu za promet dobara i usluga, taj […]

Detaljnije...

Iskazivanje vraćenog avansa i umanjenja PDV u Obrascu PODPV

Primljeni avansi i obračunati PDV na primljene avanse se iskazuje u polju 3.9 Obrasca POPDV. Ukoliko se nakon primljenog avansa raskine ugovor, odnosno se odustane od posla, umanjenje obračunatog PDV za primljeni avans se iskazuje u polju 3.6 Obrasca POPDV. Osnovica za primljeni avans se ne umanjuje. Obveznik PDV koji je platio avans vrši umanjenje […]

Detaljnije...

Iskazivanje dodatnih troškova pored prometa robe u Obrascu POPDV

Prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, poresku osnovicu čine svi troškovi koje obveznik PDV zaračunava kupcu prilikom prometa robe i usluga. Troškovi transporta i ostale dodatne usluge ulaze u osnovicu PDV i iskazuju se u polju 3.2 Obrasca POPDV. Troškovi koji se naknadno fakturišu, a odnose se na prethodno fakturisan promet dobara ili usluga, […]

Detaljnije...

OTPREMA DOBARA NA TERITORIJU AUTONOMNE POKRAJINE KOSOVO I METOHIJA – UNOS NAPOMENE O PORESKOM OSLOBOĐENJU

Prilikom otpreme dobara na teritoriju APKM račun obveznika PDV – isporučioca dobara, između ostalog, treba da sadrži i napomenu o odredbi Zakona o porezu na dodatu vrednost na osnovu koje nije obračunat PDV, a koja može da glasi: “PDV nije obračunat u skladu sa članom 61. Zakona”. (Objašnjenje Uprave carina, br. 148-II-483-01-449/8/2018 od 10.8.2018. godine). […]

Detaljnije...
Pitanja i odgovori