Duplo iskazivanje podataka u računu za promet dobara stranog lica i poreskog punomoćnika

Iskazivanje podataka u računu za promet dobara koji obveznik PDV – strano lice vrši obvezniku PDV – privrednom društvu koje je istovremeno i poreski punomoćnik tog stranog lica u Republici Srbiji

U računu za navedeni promet, pored ostalih propisanih podataka, dva puta treba da budu iskazani podaci o nazivu, adresi sedišta i PIB istog lica (obveznika PDV – privrednog društva koje kupuje dobra od obveznika PDV – stranog lica i koje je istovremeno poreski punomoćnik tog obveznika PDV – stranog lica), i to: kao podaci o kupcu dobara i kao podaci o poreskom punomoćniku stranog lica – obveznika PDV koji prodaje predmetna dobra.  

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-312/2019-04 od 11.6.2019. godine)

„U skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost, kada obveznik PDV – strano lice izvrši u Republici Srbiji promet dobara, u konkretnom slučaju promet sirovina, obvezniku PDV – privrednom društvu koji je istovremeno i poreski punomoćnik tog stranog lica u skladu sa članom 10a Zakona, račun za predmetni promet, u ime i za račun stranog lica, izdaje njegov poreski punomoćnik. S tim u vezi, a uzimajući u obzir odredbe člana 42. stav 4. Zakona i odredbe Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci („Sl. glasnik RS“, br. 123/2012, 86/2015 i 52/2018 – dalje: Pravilnik), u računu za navedeni promet, pored ostalih propisanih podataka, dva puta treba da budu iskazani podaci o nazivu, adresi sedišta i PIB-u istog lica (obveznika PDV – privrednog društva koje kupuje dobra od obveznika PDV – stranog lica i koje je istovremeno poreski punomoćnik tog obveznika PDV – stranog lica), i to: kao podaci o kupcu dobara i kao podaci o poreskom punomoćniku stranog lica – obveznika PDV koji prodaje predmetna dobra.

Saglasno odredbi člana 10a stav 6. Zakona poreski punomoćnik stranog lica u ime i za račun tog stranog lica obavlja sve poslove u vezi sa ispunjavanjem obaveza i ostvarivanjem prava koje strano lice u skladu sa ovim zakonom ima kao obveznik PDV (podnošenje evidencione prijave, obračunavanje PDV, izdavanje računa, podnošenje poreskih prijava, plaćanje PDV i drugo).

Prema odredbi člana 42. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.

Račun, u skladu sa stavom 4. istog člana Zakona, naročito sadrži podatke:

1) naziv, adresu i PIB obveznika – izdavaoca računa;

2) mesto i datum izdavanja i redni broj računa;

3) naziv, adresu i PIB obveznika – primaoca računa;

4) vrstu i količinu isporučenih dobara ili vrstu i obim usluga;

5) datum prometa dobara i usluga i visinu avansnih plaćanja;

6) iznos osnovice;

7) poresku stopu koja se primenjuje;

8) iznos PDV koji je obračunat na osnovicu;

9) napomenu o odredbi ovog zakona na osnovu koje nije obračunat PDV;

10) napomenu da se za promet dobara i usluga primenjuje sistem naplate.

Odredbom člana 24a stav 1. Pravilnika propisano je da u računu koji u ime i za račun obveznika PDV – stranog lica izdaje poreski punomoćnik iz člana 10a Zakona, kao podatak o PIB-u iz člana 42. stav 4. tačka 1) Zakona navodi se PIB, odnosno EBS koji je stranom licu dodeljen u Republici Srbiji.

U računu iz stava 1. ovog člana, u skladu sa stavom 2. člana 24a Pravilnika, navode se i podaci o poreskom punomoćniku, i to o:

1) nazivu, odnosno imenu i prezimenu punomoćnika;

2) adresi sedišta, odnosno prebivališta punomoćnika;

3) PIB-u, odnosno JMBG-u punomoćnika.“

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović