Pravilnik o načinu vršenja naknadne kontrole

(„Sl. glasnik RS“, br. 48/2019)

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način vršenja naknadne kontrole, u cilju obezbeđivanja pravilne primene carinskih i drugih propisa.

Član 2

Naknadna kontrola se vrši na osnovu godišnjeg plana naknadne kontrole.

Plan naknadne kontrole donosi direktor Uprave carina ili drugo ovlašćeno lice na osnovu rešenja o prenosu ovlašćenja, a na predlog organizacionih jedinica Uprave carina.

Plan naknadne kontrole se sačinjava na osnovu značaja predmeta naknadne kontrole, analize rizika kao i ekonomske opravdanosti.

Naknadna kontrola se vrši i na osnovu vanrednih zahteva za obavljanje naknadne kontrole, na osnovu prijava, prigovora, predstavki i zahteva za vršenje naknadne kontrole podnetih od strane drugih organa, organizacija i privrednih subjekata (u daljem tekstu: vanredne kontrole).

Plan naknadne kontrole i vanredni zahtevi za obavljanje naknadne kontrole iz stava 3. i 4. ovog člana dostavljaju se na postupanje nadležnoj organizacionoj jedinici Uprave carina.

Na osnovu godišnjeg plana naknadne kontrole i vanrednih zahteva za obavljanje naknadne kontrole, sačinjava se mesečni i kvartalni plan naknadne kontrole.

Mesečni i kvartalni plan naknadne kontrole sprovodi se prema visini iniciranih obaveza i nivou izvesnosti naplate, značaju i složenosti kontrole i nivou izvesnosti da je učinjena povreda carinskih i drugih propisa.

Rukovodilac organizacione jedinice Uprave carina iz stava 5. ovog člana odgovoran je za izvršenje plana kontrole i postupanje po vanrednim zahtevima za obavljanje naknadne kontrole.

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović