Tag Archive

Tag Archives for " Obrazac POPDV "

Depozit za učešće na licitaciji

Iskazivanje depozita za učešće na licitaciji u Obrascu POPDV U slčaju da plaćeni depozit predstavlja avans za budući promet dobara ili usluga, ili predstavlja naknadu za samu uslugu učešća na licitaciji, obveznik je dužan da iskaže plaćeni avans u Obrascu POPDV u poreskom periodu u kojem je plaćen (s obzirom da promet nije izvršen u […]

Detaljnije...

Iskazivanje uvoza materijala koji se stavlja u postupak reeksportne dorade u Obrascu POPDV

U slučaju obveznik nabavlja materijal, koji koristi u proizvodnji svojih proizvoda, predmetna nabavka se iskazuje u polju 8d.3 Obrasca POPDV. Uvezeni material se ne stavlja u slobodan promet, već u postupak aktivnog oplemenjivanja (tzv. reeksportna dorada), podaci o ovom uvozu se ne iskazuju u Delu 6. Obrasca POPDV. U polju 8d.3 iskazuje se iznos naknade […]

Detaljnije...

OBRAZAC POPDV – ISKAZIVANJE PODATAKA O NABAVKAMA DOBARA I USLUGA NA SLUŽBENOM PUTU

U slučaju kada zaposleni ili direktor izvrše službeno putovanje u zemlji ili inostranstvu, a ne poseduju račune troškove (putarine, reprezentacije, goriva, prenoćišta itd.) koji su nastali na tom putovanju, već samo slipove od kartica koje imaju broj kartice, u skladu sa Pravilnikom o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i […]

Detaljnije...