Prihod nerezidenta od inženjerskih usluga

Prihod fizičkog lica – nerezidenta od inženjerskih usluga pruženih radom u inostranstvu i obaveza domaćeg primaoca usluga da za promet predmetnih usluga obračuna PDV

 U skladu sa  Zakonom o porezu na dohodak, prihod fizičkog lica – nerezidenta  koji  ostvari po ugovoru o obavljanju inženjerskih usluga, pri čemu rad obavlja u inostranstvu, nije oporeziv u Republici Srbiji. To znači da prilikom isplate naknade ovom fizičkom licu po ugovoru o pružanju inženjerskih usluga, ne postoji obaveza plaćanja poreza na dohodak građana po odbitku.

Takođe, prilikom isplate ugovorene naknade ovom licu, ne obračunavaju ni doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

S obzirom da se mestom prometa inženjerskih usluga koje strano fizičko lice pruža obvezniku PDV, u skladu sa članom 12. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra Republika Srbija (mesto sedišta primaoca usluge), na promet ovih usluga obveznik PDV kao poreski dužnik iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV (primalac usluga), ima obavezu da obračuna PDV (tzv. interni obračun PDV). Tako obračunati PDV obveznik PDV ima pravo da odbije kao prethodni porez, ako predmetne usluge koristi za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza, u smislu člana 28. stav 1. Zakona o PDV, pri čemu posedovanje računa stranog lica nije uslov za ostvarivanje ovog prava.

 

Transferne cene

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović