Iskazivanje kamate na beskamatnu pozajmicu stranog matičnog preduzeća u Obrascu POPDV

Kada strano matično preduzeće da beskamatnu pozajmicu rezidentnom pravnom licu koje je obveznik PDV, smatra se da je matično preduzeće pružilo uslugu bez naknade rezidentnom pravnom licu koja je predmet oporezivanja PDV, ali je oslobođena od PDV po članu 25. stav 1. tačka 3) Zakona.

U polju 8d.1 Obrasca POPDV iskazuju se podaci o prometu dobara i usluga, koji u Republici izvrši strano lice (koje nije obveznik PDV u Republici) obvezniku PDV, a za koji postoji osnov za poresko oslobođenje, u skladu sa čl. 24. i 25. Zakona. U ovo polje iskazuju se podaci o predmetnom prometu bez obzira da li se promet vrši uz naknadu ili bez naknade.

U polje 8d.1 Obrasca POPDV se iskazuje kamata ’’van dohvata ruke’’, ukoliko obveznik PDV ima ugovor o zajmu ili drugi dokument kojim može da se dokaže poslovna promena.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović