PRAVILNIK O DOZVOLAMA ZA RAD

(„Sl. glasnik RS“, br. 63/2018)

 Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuju način izdavanja, odnosno produženja dozvole za rad, način dokazivanja ispunjenosti uslova i potrebni dokazi za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad i oblik i sadržina dozvole za rad.

Član 2

Zahtev za izdavanje, odnosno produženje dozvole za rad podnosi se organizaciji nadležnoj za poslove zapošljavanja prema mestu privremenog boravka ili stalnog nastanjenja stranca, odnosno prema mestu sedišta poslodavca ili mestu gde se rad obavlja, u zavisnosti od vrste dozvole za rad.

Član 3

Zahtev za izdavanje lične radne dozvole iz člana 12. Zakona o zapošljavanju stranaca (u daljem tekstu: Zakon), podnosi stranac.

Uz zahtev prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za stalno nastanjenje ili privremeni boravak stranca, koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

3) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca, pored navedenih dokaza iz stava 2. ovog člana prilaže se i akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca.

Uz zahtev za izdavanje lične radne dozvole radi spajanja porodice, pored navedenih dokaza iz stava 2. ovog člana, prilažu se i sledeći dokazi, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) lična karta za stranca koji ima stalno nastanjenje, odnosno status izbeglice, čiji član porodice podnosi zahtev;

2) izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih, koji pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti, ili izjava supružnika da živi u vanbračnoj zajednici;

3) akt o priznavanju statusa za stranca koji ima status izbeglice ili pripada posebnoj kategoriji stranca.

Ako zahtev podnosi stranac, član uže porodice srpskog državljanina pored navedenih dokaza iz stava 2. ovog člana prilažu se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) lična karta državljanina Republike Srbije;

2) izvod iz matične knjige rođenih ili izvod iz matične knjige venčanih, koji pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti ili izjava supružnika da živi u vanbračnoj zajednici.

Ako zahtev podnosi stranac srpskog porekla do trećeg stepena srodstva u pravoj liniji, pored navedenih dokaza iz stava 2. ovog člana prilaže se, u originalu ili overenoj kopiji, i izvod iz matične knjige rođenih kojima će dokazati srodstvo do trećeg stepena u pravoj liniji, koji pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti.

​Prijavite se na našu listu da bi nastavili sa čitanjem...

​Ceo ​tekst je dostupan svima koji se prijave popunjavanjem forme ispod. Prijave je potrebna samo jednom, ​tekst je posle toga stalno dostupan i besplatan.

Član 4

Zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje podnosi poslodavac iz člana 16. Zakona.

Test tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju, vrši se na osnovu zahteva poslodavca za posredovanje u zapošljavanju za konkretno radno mesto, koji se podnosi najranije 60, a najkasnije 10 dana pre dana izdavanja radne dozvole za zapošljavanje.

Organizacija nadležna za poslove zapošljavanja test tržišta rada, odnosno posredovanje u zapošljavanju, vrši tako što utvrđuje da li se na evidenciji nezaposlenih nalaze nezaposlena lica koja odgovaraju zahtevu poslodavca za konkretno radno mesto, nezaposlena lica koja ispunjavaju propisane zahteve upućuje poslodavcu i o sprovedenim aktivnostima, odnosno merama sačinjava izveštaj o realizaciji potrebe za zapošljavanjem, koji dostavlja poslodavcu.

U roku od tri dana od dana dostavljanja izveštaja iz stava 2. ovog člana, poslodavac obaveštava organizaciju nadležnu za poslove zapošljavanja o postupanju po tom izveštaju.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za zapošljavanje prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

2) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

3) odobrenje za privremeni boravak stranca koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

4) predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruje pravo po osnovu rada;

5) uverenje iz jedinstvene baze Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, odnosno ukoliko je otpuštao zaposlene i izjava poslodavca da nije otpuštao zaposlene usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena, u skladu sa propisima o radu, na radnim mestima za koje se traži radna dozvola koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

6) izvod iz pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, ili ukoliko poslodavac ima manje od 10 zaposlenih, izjava poslodavca koja sadrži naziv i opis poslova, vrstu i stepen zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto;

7) diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste;

8) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ispunjava uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i druge posebne uslove za rad na poslovima za radno mesto i overeni prevod iste;

9) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za studenta, pored dokaza navedenih u stavu 5. ovog člana prilaže se, u originalu ili overenoj kopiji, i predlog ugovora o radu ili drugog ugovora kojim se ostvaruju prava po osnovu rada, u skladu sa zakonom, koji obavezno sadrži odredbu da obavljanje poslova u periodu kada traju nastavne aktivnosti ne traje duže od 20 sati nedeljno, odnosno 80 sati mesečno.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za obavljanje sezonskih poslova, pored dokaza navedenih u stavu 5. ovog člana, prilažu se i sledeći dokazi o ispunjenosti uslova, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) ugovor o radu koji sadrži odredbu da je obezbeđena ishrana stranca;

2) ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Republici Srbiji.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za zapošljavanje ne prilažu se dokazi navedeni u st. 5. tač. 5), 6), 7) i 8) ovog člana.

Član 5

Zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica iz člana 19. Zakona podnosi poslodavac.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za upućena lica prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

2) putna isprava stranca;

3) odobrenje za privremeni boravak stranca koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

4) zaključen ugovor između poslodavca za koga se obavljaju poslovi ili vrše usluge i stranog poslodavca koji obavezno sadrži mesto i rok za obavljanje posla i overeni prevod istog;

5) ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca i overeni prevod iste;

6) ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da mu je obezbeđena ishrana i overeni prevod iste;

7) akt stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Republiku Srbiju i overeni prevod istog;

8) ugovor o zakupu, odnosno drugi dokaz o obezbeđenom smeštaju stranca za vreme boravka i rada u Republici Srbiji;

9) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica ne prilaže se dokaz naveden u stavu 2. tački 5) ovog člana.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za upućena lica iz člana 19. stav 4. Zakona prilaže se saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

Član 6

Zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva iz člana 21. Zakona podnosi ogranak, odnosno zavisno društvo registrovano u Republici Srbiji.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva registrovanog u inostranstvu, prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

2) putna isprava stranca;

3) odobrenje za privremeni boravak stranca, koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

4) ugovor, odnosno potvrda stranog poslodavca da je stranac zaposlen najmanje jednu godinu kod stranog poslodavca, na poslovima rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti, osim uz zahtev za izdavanje radne dozvole za pripravnika i overeni prevod iste;

5) akt stranog poslodavca o upućivanju stranca na privremeni rad u Republiku Srbiju na poslove rukovodioca, menadžera ili specijaliste za pojedine oblasti i overeni prevod iste;

6) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva ne prilaže se dokaz iz stava 2. tačke 4) ovog člana.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva iz člana 21. stav 4. Zakona prilaže se saglasnost ministarstva nadležnog za poslove zapošljavanja.

Član 7

Zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca iz člana 22. Zakona podnosi poslodavac, odnosno krajnji korisnik usluga.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za nezavisnog profesionalca prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa, odnosno lična karta državljanina Republike Srbije krajnjeg korisnika usluga;

2) rešenje o registraciji nezavisnog profesionalca i overeni prevod istog;

3) putna isprava stranca;

4) odobrenje za privremeni boravak stranca koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

5) zaključen ugovor sa poslodavcem ili krajnjim korisnikom usluga koji sadrži rok za obavljanje posla i overeni prevod istog;

6) diploma, odnosno uverenje o stečenom odgovarajućem visokom obrazovanju, odnosno tehničkim kvalifikacijama izdata od strane akreditovane obrazovne ustanove i overeni prevod iste;

7) isprava, odnosno potvrda o radnom iskustvu u struci i overeni prevod iste;

8) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za produženje radne dozvole nezavisnog profesionalca ne prilažu se dokazi navedeni u stavu 2. tač. 6) i 7) ovog člana.

Član 8

Zahtev za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje iz člana 22a Zakona podnosi poslodavac ili stranac.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za privremeni boravak stranca koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

3) rešenje o upisu poslodavca u registar nadležnog organa koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

4) diploma, uverenje, odnosno druga javna isprava o stečenoj odgovarajućoj vrsti i stepenu zahtevane stručne spreme, odnosno obrazovanja i overeni prevod iste;

5) zaključen ugovor o obavljanju obuke, pripravničkog staža, stručne prakse, stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja, koji obavezno sadrži mesto i rok trajanja;

6) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za produženje radne dozvole prilažu se dokazi iz stava 2. tač. 1), 2) i 5) ovog člana.

Član 9

Zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje iz člana 23. Zakona podnosi stranac.

Uz zahtev za izdavanje radne dozvole za samozapošljavanje, prilažu se dokazi o ispunjenosti uslova, u originalu ili overenoj kopiji, i to:

1) putna isprava stranca, odnosno lična karta ukoliko poseduje istu;

2) odobrenje za privremeni boravak stranca koje pribavlja organizacija nadležna za poslove zapošljavanja po službenoj dužnosti;

3) izjava o vrsti, trajanju i obimu aktivnosti kojima planira da se bavi, koja mora da sadrži podatke o broju i strukturi lica koja planira da zaposli;

4) isprava, odnosno potvrda kojom stranac dokazuje da ima odgovarajuće kvalifikacije, za obavljanje konkretne delatnosti i overeni prevod iste;

5) ugovor ili predugovor kojim se dokazuje pravo vlasništva ili zakupa nad poslovnim prostorom u kome će obavljati delatnost;

6) dokaz da raspolaže odgovarajućom opremom za obavljanje konkretne delatnosti;

7) dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Uz zahtev za produženje radne dozvole za samozapošljavanje ne prilažu se dokazi navedeni u stavu 2. tač. 3), 4) i 6) ovog člana.

Član 10

Oblik i sadržina Lične radne dozvole (Obrazac LRD), Radne dozvole za zapošljavanje (Obrazac RD-Z), Radne dozvole za upućena lica (Obrazac RD-UL), Radne dozvole za kretanje u okviru privrednog društva (Obrazac RD-KPD), Radne dozvole za nezavisnog profesionalca (Obrazac RD-NP), Radne dozvole za osposobljavanje i usavršavanje (Obrazac RD-OU) i Radne dozvole za samozapošljavanje (Obrazac RD-SZ) odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 11

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o dozvolama za rad („Službeni glasnik RS“, br. 94/15 i 9/18).

Član 12

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Obrazac – LRD

LIČNA RADNA DOZVOLA

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ________ od ________ godine, izdaje

LIČNU RADNU DOZVOLU

______________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u _____________, državljaninu _____________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za stalno nastanjenje / privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ______________, na period od ___________ do ____________.

m.p.

  DIREKTOR FILIJALE
  _______________________

U ________, _________ godine

 

 

Obrazac – RD-Z

RADNA DOZVOLA ZA ZAPOŠLJAVANJE

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ________ od ________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA ZAPOŠLJAVANJE

_______________________ (ime i prezime), rođenom/oj u ________________, državljaninu ___________________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ____________________, na period od ___________ do _____________ za rad na poslovima _____________________________________ kod poslodavca _______________________________, sa sedištem u _______________________.

m.p.

  DIREKTOR FILIJALE
  _______________________

U ________, _________ godine

 

Obrazac – RD-UL

RADNA DOZVOLA ZA UPUĆENO LICE

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ________ od ________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA UPUĆENO LICE

_______________________ (ime i prezime), rođenom/oj u ______________, državljaninu _______________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ______________, na period od ___________ do ____________ za rad na poslovima / vršenje usluga ________________________________ kod poslodavca ____________________________, sa sedištem u _______________________.

m.p.

  DIREKTOR FILIJALE
  _______________________

U ________, _________ godine

 

 

Obrazac – RD-KPD

RADNA DOZVOLA ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ________ od ________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA KRETANJE U OKVIRU PRIVREDNOG DRUŠTVA

_______________________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u ____________________, državljaninu ______________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ______________, na period od ___________ do ____________ za rad na poslovima ___________________________ kod poslodavca ____________________________, sa sedištem u _______________________.

m.p.

  DIREKTOR FILIJALE
  _______________________

U ________, _________ godine

 

 

Obrazac – RD-NP

RADNA DOZVOLA ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ________ od ________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA NEZAVISNOG PROFESIONALCA

______________________________ (ime i prezime), rođenom/oj u _____________, državljaninu _____________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ______________, na period od ___________ do ____________ za rad na poslovima / vršenje usluga _____________________________ kod poslodavca / krajnjeg korisnika usluga __________________________, sa sedištem u _______________________.

m.p.

  DIREKTOR FILIJALE
  _______________________

U ________, _________ godine

 

 

Obrazac – RD-OU

RADNA DOZVOLA ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ________ od ________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE

____________________ (ime i prezime), rođenom/oj u _____________, državljaninu _____________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ______________, na period od ___________ do ____________ za obavljanje obuke/ pripravničkog staža/ stručne prakse/ stručnog osposobljavanja, odnosno usavršavanja kod poslodavca __________________________, sa sedištem u _______________________.

m.p.

  DIREKTOR FILIJALE
  _______________________

U ________, _________ godine

 

 

Obrazac – RD-SZ

RADNA DOZVOLA ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Na osnovu Rešenja broj: ________ od ________ godine, izdaje

RADNU DOZVOLU ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE

_____________________ (ime i prezime), rođenom/oj u _____________, državljaninu ______________________ / licu bez državljanstva, sa odobrenjem za privremeni boravak stranca u Republici Srbiji broj: ______________, na period od ___________ do ____________, za rad na poslovima / vršenje usluga _____________________________.

m.p.

  DIREKTOR FILIJALE
  _______________________

U ________, _________ godine

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović