Prodaja dobara putem interneta fizičkim licima iz inostranstva

Evidentiranje preko fiskalnog uređaja prodaje dobara putem interneta fizičkim licima iz inostranstva

Obveznik fiskalizacije koji prodaje dobra putem interneta fizičkim licima iz inostranstva, pri čemu se dobra šalju ili otpremaju u inostranstvo, dužan je da po osnovu primljenog avansa za taj promet izda avansni fiskalni račun, a za ostvareni promet fiskalni račun, sa poreskom oznakom „G“ i poreskom stopom – 0%, imajući u vidu da se poreska oznaka „G“ dodeljuje dobrima, odnosno uslugama čiji je promet oslobođen PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 011-00-00309/2022-04 od 28.7.2022. godine)

„Prema odredbi člana 3. stav 1. Zakona o fiskalizaciji („Sl. glasnik RS“, br. 153/2020 i 96/2021 – dalje: Zakon), predmet fiskalizacije je promet dobra i usluga na malo (dalje: promet na malo) i primljeni avans za promet na malo.

Prometom na malo iz stava 1. ovog člana smatra se svaki izvršen promet dobara i pružanje usluga fizičkim licima, kao i svaki promet dobara i usluga u maloprodajnim objektima, nezavisno od toga da li je korisnik fizičko lice, pravno lice ili preduzetnik, uključujući i promet izvršen putem samonaplatnih uređaja – automata (član 3. stav 2. Zakona).

Odredbom člana 5. stav 2. tačka 6) 3akona, propisano je da fiskalni račun obavezno sadrži, između ostalog, oznaku poreske stope.

Odredbom člana 6. stav 1. Zakona propisano je da je obveznik fiskalizacije dužan da u trenutku prometa na malo, uključujući i primljeni avans za budući promet na malo, izda fiskalni račun korišćenjem elektronskog fiskalnog uređaja, koji se sastoji od elemenata (procesor fiskalnih računa i elektronski sistem za izdavanje računa) čija je upotreba odobrena od strane Poreske uprave.

Pravilnikom o vrstama fiskalnih računa, tipovima transakcija, načinima plaćanja, pozivanju na broj drugog dokumenta i pojedinostima ostalih elemenata fiskalnog računa („Sl. glasnik RS“, br. 31/2021, 99/2021 i 10/2022 – dalje: Pravilnik), u članu 2. stav 1. propisano je da obveznik fiskalizacije, preko elektronskog fiskalnog uređaja, kao podatak o vrsti fiskalnog računa, u smislu člana 5. stav 2. tačka 1) Zakona, na fiskalnom računu, navodi jedan od sledećih podataka:

1) promet;

2) avans.

Računom za promet, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja ostvarenog prometa dobra i usluga na malo (član 2. stav 2. Pravilnika).

Računom za avans, smatra se fiskalni račun koji se izdaje radi evidentiranja primljenog avansa za budući promet na malo (član 2. stav 3. Pravilnika).

Odredbom člana 5. Pravilnika propisano je da elektronski fiskalni uređaj obveznika fiskalizacije dobija podatke o poreskim stopama koje su od značaja za podatke iz člana 5. stav 2. tač. 6)-10) Zakona iz Sistema za upravljanje fiskalizacijom. Sistem za upravljanje fiskalizacijom definiše oznake za poreske stope koje se koriste, administrira prethodno definisane poreske stope, određuje datume za promenu poreskih stopa i primenjuje izmene poreskih stopa.

Na sajtu Poreske uprave, u delu Korisnička uputstva nalazi se dokument pod nazivom „Poreske oznake za SUF produkciono okruženje“ u kome su navedene stope A, Đ, E i G.

Saglasno navedenom, a uzimajući u obzir da je, u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn., 30/2018, 4/2019 – usklađeni din. izn., 72/2019, 8/2020 – usklađeni din. izn. i 153/2020 – dalje: ZPDV), za promet dobara koja obveznik PDV ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo, uključujući i primljeni avans za taj promet, propisano poresko oslobođenje sa pravom na odbitak prethodnog poreza, obveznik fiskalizacije koji prodaje dobra putem interneta fizičkim licima iz inostranstva, pri čemu se dobra šalju ili otpremaju u inostranstvo, dužan je da po osnovu primljenog avansa za taj promet izda avansni fiskalni račun, a za ostvareni promet fiskalni račun, sa poreskom oznakom „G“ i poreskom stopom – 0%, imajući u vidu da se poreska oznaka „G“ dodeljuje dobrima, odnosno uslugama čiji je promet oslobođen PDV u skladu sa ZPDV. Napominjemo, kada se naplata naknade vrši u stranoj valuti, u avansnom fiskalnom računu, odnosno u fiskalnom računu za promet iznosi se iskazuju u dinarima (dinarska protivvrednost iznosa u stranoj valuti po srednjem kursu NBS na dan uplate avansa, odnosno izvršenog prometa), pri čemu se u polje za reklamu fiskalnog računa mogu uneti svi podaci od značaja za poslovanje obveznika fiskalizacije, pa samim tim i iznos naknade iskazan u stranoj valuti.

Nezavisno od toga, ukazujemo da su Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 37/2021, 64/2021, 127/2021, 49/2022 i 59/2022) propisani način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja za promet dobara koja obveznik PDV ili treće lice, po njegovom nalogu, šalje ili otprema u inostranstvo, što znači da se propisana pravila za ostvarivanje navedenog poreskog oslobođenja primenjuju i u slučaju kada se po osnovu prometa izdaje fiskalni račun u skladu sa Zakonom.“

 

odluka

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović