PDV NA USLUGE POSREDOVANJA PRILIKOM IZVOZA I UVOZA DOBARA

 

PDV TRETMAN USLUGA POSREDOVANJA KOD PROMETA DOBARA KOJA SE IZ INOSTRANSTVA OTPREMAJU U REPUBLIKU SRBIJU I KOJA SE IZ REPUBLIKE SRBIJE OTPREMAJU U INOSTRANSTVO

 

Do 31. marta 2017. godine mestom prometa usluga se smatralo mesto gde je pružena usluga. Prilikom posredovanja kod prometa dobara iz inostranstva koja se otprema u Republici Srbiji, mestom prometa usluga se smatralo inostranstvo i nije postoja obaveza obračunavanja PDV u skladu sa Zakonom o porezu na dodatu vrednost.

Takođe do 31. marta 2017. godine prilikom posredovanja kod prometa dobara koja se iz Republike Srbije izvoze, nije postojala obaveza obračunavanj PDV prema članu 24. Zakona o porezu na dodatu vrednost.

Od 1. aprila 2017. godine kada poreski obveznik PDV posreduje kod prometa dobara koja se iz inostranstva otpremaju u Republici Srbiji, mestom prometa usluge se smatra sedište primaoca usluga, mesto stalne poslovne jedinice. Ukoliko obveznik PDV pruža uslugu posredovanja drugom poreskom obvezniku, pružalac uskuga prilikom izdavanja računa za naknadu prilikom posredovanja dužan je da obračuna i iskaže PDV. Primalac usluga ukoliko ispunjava uslove za ostvarivanje prava za odbitak prethodnog poreza prema Zakonu o porezu na dodatu vrednost, ima pravo na odbitak prethodnog poreza.

Ukoliko obveznik PDV pruža uslugu posredovanja drugom obvezniku PDV kod prometa dobara koja se iz Republike Srbije otpremaju za inostranstvo, ukoliko se priloži dokumentacija da se roba izvozi, odnosno da napušta teritoriju Republike Srbije izdata od Uprave carine, pružalac usluga nema obavezu da obračuna PDV na usluge posredovanja.

(Mišljenje Ministarstva finansija, br. 430-00-144/2017-04 od 8.5.2017. godine)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović