ODREĐIVANJE DATUMA ZA USLUGE MEĐUNARODNOG TRANSPORTA I ŠPEDICIJE

 

Zemanta Related Posts Thumbnail
Vreme prometa usluga

Usluga se smatra pruženom danom kada je:

1)      završeno pojedinačno pružanje usluge;

2)      prestao pravni osnov pružanja usluge – u slučaju pružanja vremenski ograničenih ili neograničenih usluga.

Nastanak poreske obaveze

Poreska obaveza nastaje danom kada se najranije izvrši jedna od sledećih radnji:

1)      promet dobara i usluga;

2)      naplata, odnosno plaćanje ako je naknada ili deo naknade naplaćen, odnosno plaćen u novcu pre prometa dobara i usluga;

Obveznik je dužan da izda račun za svaki promet dobara i usluga.
Određivanje datuma izvršene usluge se vrši prema Zakonu o PDV, prema Naredbi o određivanju dana pružanja usluga u spoljnoj trgovini ( u kojoj su uključene i usluge međunarodnog transporta), danom pružanja usluge u spoljnoj trgovini se smatra :

  • za poslove međunarodnog transporta robe – dan isporuke robe primaocu
  • za poslove međunarodne špedicije, lučke usluge i druge usluge u međunarodnom prometu – dan pružanja tih usluga, naveden u fakturi o pruženoj usluzi.

U članu 3. Naredbe navedeno je da domaća lica koja pružaju navedene usluge, dužna su da u fakturu, odnosno u odgovarajuću ispravu o pruženoj usluzi unesu i datum završetka pružene usluge.

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Mihailo Trifunović