PRIMENA PEM KONVENCIJE

eu - slikaPRIMENA REGIONALNE KONVENCIJE O PAN-EVRO-MEDITERANSKIM PREFERENCIJALNIM PRAVILIMA O POREKLU IZMEĐU ALBANIJE, SRBIJE, CRNE GORE, MAKEDONIJE I BOSNE I HERCEGOVINE OD 1.2.2015. GODINE
Zakon o potvrđivanju Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu
čl. 2 i 3

 

Od 1.2.2015. godine, Albanija, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina u međusobnoj trgovini primenjuju Protokol o poreklu Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim pravilima o poreklu
„Ovim putem vas obaveštavamo da će Odluka Zajedničkog komiteta Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi br. 3/2013, koja je usvojena 20.11.2013. godine, o izmeni Aneksa 4. Sporazuma o slobodnoj trgovini u centralnoj Evropi (CEFTA 2006), Protokol o definiciji pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje iz člana 14. st. 1. i 2. početi da se primenjuje u Bosni i Hercegovini počev od 1.2.2015. godine. To praktično znači da će Albanija, Srbija, Crna Gora, Makedonija i Bosna i Hercegovina u međusobnoj trgovini primenjivati Protokol o poreklu Regionalne konvencije o pan-evro-mediteranskim preferencijalnim pravilima o poreklu (Konvencija). Konvencija je objavljena u „Sl. glasniku RS – Međunarodni ugovori“, br. 7/2013.
U skladu sa Prilogom I (Definicija pojma „proizvodi sa poreklom“ i metodama administrativne saradnje), Konvencija će se primenjivati u okviru Sporazuma CEFTA za:
1. proizvode koji su dobijeni primenom člana 3. Priloga I Konvencije između Srbije, Albanije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine (kumulacija porekla sa materijalima sa poreklom pomenutih zemalja);
2. proizvode koji su u potpunosti dobijeni u Albaniji, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini;
3. proizvode sa preferencijalnim poreklom Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine koji su dobijeni dovoljnom obradom ili preradom;
4. proizvode sa preferencijalnim poreklom Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine za koje se potvrđuje poreklo u međusobnoj trgovini između Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine u skladu sa Konvencijom.
Za potrebe primene Protokola o poreklu Konvencije, shodno gore navedenom stavu 1. tač. 1‚ 2, 3. i 4. koristiće se uverenje o kretanju robe EUR.1, serija A, koje ne sadrži napomenu u rubrici 7 „cumulation appleid with“ odnosno „no cumulation applied“ odnosno izjava o poreklu, koja ne sadrži napomenu „cumulation applied with“, odnosno „no cumulation applied“.
Primena Konvencije, u međusobnoj trgovini između Albanije, Srbije, Crne Gore, Makedonije i Bosne i Hercegovine, trenutno isključuje u smislu kumulacije porekla robe korišćenje repromaterijala sa preferencijalnim poreklom Evropske unije, Turske, država EFTA (Švajcarska/Lihtenštajn, Norveška i Island), AP KiM i Moldavije, te će se u napred navedenim slučajevima i dalje primenjivati odredbe Protokola o poreklu robe shodno ANEKS-u IV Sporazuma CEFTA 2006 uključujući izdavanje i prihvatanje dokaza po navedenom Sporazumu.
Napred navedeno podrazumeva primenu dokaza o poreklu EUR.1 i izjavu o poreklu sa napomenom „Cumulation applied with“ ili „No cumulation applied“.
Dokazi o poreklu izdati u Bosni i Hercegovini, u skladu sa Sporazumom CEFTA 2006, za koje je postupak izvoznog carinjenja okončan pre 1.2.2015. godine, mogu se podneti carinskom organu u Srbiji za primenu preferencijalnog tarifnog tretmana u naredna četiri meseca, koliki je rok važenja dokaza o poreklu.
Napominjemo da nam je od strane Bosne i Hercegovine skrenuta pažnja da će prva serija sertifikata koja će se koristiti za primenu Konvencije imati spoljne linije kraće nego što je propisano.
Ovim aktom se stavlja van snage akt Uprave carina, br. 148-06-483-01-306/2014 od 11.9.2014. godine.“

(Objašnjenje Uprave carina, br. 148-07-483-01-39/2015 od 30.1.2015. godine)

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović