• Home
  • Blog
  • Zakoni

Uredba o listama otpada za prekogranično kretanje, sadržini i izgledu dokumenata koji prate prekogranično kretanje otpada sa uputstvima za njihovo popunjavanje

(„Sl. glasnik RS“, br. 34/2022)

 Član 1

Ovom uredbom bliže se propisuju lista opasnog otpada čiji je uvoz zabranjen; lista opasnog otpada koji se može uvoziti kao sekundarna sirovina; lista opasnog otpada čiji je izvoz i tranzit dozvoljen; lista neopasnog otpada čiji je uvoz, izvoz i tranzit dozvoljen; lista neopasnog otpada za koji se ne izdaje dozvola sa dokumentacijom koja prati prekogranično kretanje; sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Obaveštenja o prekograničnom kretanju otpada; sadržina, izgled i uputstvo za popunjavanje Dokumenta o prekograničnom kretanju otpada.

Član 2

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovoj uredbi imaju sledeća značenja:

1) otpad je svaka materija propisana Zakonom o upravljanju otpadom;

2) opasan otpad je otpad koji po svom poreklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih posebnim propisima, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan, u skladu sa posebnim propisom;

3) mešani otpad je otpad koji nastaje namernim ili nenamernim mešanjem dve ili više vrsta različitog otpada, a za koji ne postoji zasebna oznaka u Listi II B. Otpad koji se otprema kao jedna pošiljka otpada, a sastoji se od dve ili više vrsta otpada, u kojoj je svaki otpad odvojen, nije mešani otpad;

Molimo Prijava pristup ovom sadržaju. (Niste registrovani? Registrujte se)

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Biljana Trifunović