Zakon i propisi o deviznom poslovanju

Izveštavanje NBS

IZVEŠTAVANJA NBS PO OSNOVU  IZVOZA I UVOZA ROBA I USLUGA KOJI NISU PLAĆENI/NAPLAĆENI U ROKU DUŽEM OD GODINU DANA   Zakonom o deviznom poslovanju, propisano je da se izvoz i uvoz robe ili usluga ugovoreni u devizama ili dinarima koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili(…)

ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

“Sl. glasnik RS”, br. 51/2015, 3/2016 i 29/2016) Stupa na snagu 28. 04. 2016. 1. Ovom odlukom propisuju se slučajevi u kojima se plaćanje, naplaćivanje, uplata i isplata u Republici Srbiji mogu vršiti u efektivnom stranom novcu, kao i uslovi pod kojima se vrše. 2. Plaćanje/naplaćivanje/uplata/isplata u efektivnom stranom novcu, u smislu ove odluke, mogu(…)

PRAVILNIK O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA

(“Sl. glasnik RS”, br. 97/2015 i 111/2015) Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit koji se plaća po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica u skladu sa članom 40. st. 1, 2, 3, 10. i 12. Zakona o porezu na dobit pravnih(…)

UPUTSTVO ZA SPROVOĐENJE ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA SA INOSTRANSTVOM

(“Sl. glasnik RS”, br. 24/2007, 31/2007, 41/2007, 3/2008, 61/2008, 120/2008, 38/2010, 92/2011, 62/2013, 51/2015 i 111/2015)  I OPŠTE ODREDBE Ovim uputstvom propisuju se bliži uslovi i način sprovođenja Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom (u daljem tekstu: Odluka). Platni promet sa inostranstvom obuhvata plaćanja, naplaćivanja i prenose po tekućim i kapitalnim(…)

ODLUKA O USLOVIMA POD KOJIMA I NAČINU NA KOJI REZIDENTI MOGU DRŽATI DEVIZE NA RAČUNU KOD BANKE U INOSTRANSTVU

(“Sl. glasnik RS”, br. 31/2012, 71/2013, 98/2013, 125/2014 i 102/2015)  Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojima i način na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu. Devize na računu kod banke u inostranstvu mogu držati sledeći rezidenti: 1) diplomatska, konzularna i druga predstavništva Republike Srbije u inostranstvu koja se finansiraju(…)

PREDUZETNICI – UZIMANJE FINANSIJSKIH KREDITA I ZAJMOVA IZ INOSTRANSTVA U DEVIZAMA

Zakonom o kreditnim poslovima sa inostranstvom omogućeno je da preduzetnik može u svoje ime i za svoj račun da uzima kredite i zajmove iz inostranstva, i da ih zaključuje u pismenom obliku. Finansijski krediti uzeti iz inostranstva mogu da se koriste za plaćanje uvoza robe i usluga i finansiranje izvođenja investicionih radova u inostranstvu, koje(…)

MOGUĆNOST NAPLATE U DEVIZAMA, DVA ILI VIŠE REZIDENTA OD INO-PARTNERA

U ugovorima o zajedničkoj proizvodnji ili izvođenju investicionih radova u zemlji ili u inostranstvu sa inopartnerom, moguće je da dva ili više rezindentna pravna lica koja su navedena u ugovorima, svoje usluge naplate u devizama, po ispostavljenim računima ili situacijama, a da ino-partner plaćanje izvrši samo jednom rezidentu. Poslovna banka po nalogu primaoca sredstava i(…)

ODLUKA O SPROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O PLATNIM USLUGAMA KOJE SE ODNOSE NA DAVANJE DOZVOLA I SAGLASNOSTI NARODNE BANKE SRBIJE

(“Sl. glasnik RS”, br. 55/2015 i 82/2015) I UVODNA ODREDBA 1. Ovom odlukom uređuju se: 1) način sprovođenja odredaba Zakona o platnim uslugama (u daljem tekstu: Zakon) na osnovu kojih Narodna banka Srbije daje dozvole za pružanje platnih usluga i za izdavanje elektronskog novca, i daje i oduzima platnoj instituciji i instituciji elektronskog novca, sa(…)

NIJE MOGUĆE PLAĆANJE USLUGA NOĆENJA U HOSTELU ILI DRUGOM OBJEKTU U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU

Naplata usluga noćenja u hostelu ili drugom objektu stranim fizičkim licima nije moguće izvršiti u efektivnom stranom novcu, u gotovini. Zakonom o deviznom poslovanju i Odlukom o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu, su taksativno navedeni slučajevi plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu – gotovini. Odlukom(…)

UPUTSTVO ZA UTVRĐIVANJE REFERENTNE I DISKONTNE KAMATNE STOPE

(“Sl. glasnik RS”, br. 76/2015) I PREDMET I SADRŽAJ 1. Ovim uputstvom propisuje se način utvrđivanja, izračunavanja i ažuriranja osnovne referentne kamatne stope i izračunavanja referentne i diskontne kamatne stope koje se koriste za obračun iznosa i diskontovanja državne pomoći i izračunavanje iznosa dodeljene državne pomoći. II OSNOVNA REFERENTNA KAMATNA STOPA 1) Utvrđivanje osnovne referentne(…)

DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT U INOSTRANSTVO MOGU SE ISPLATITI U DRUGOJ VALUTI U ODNOSU NA ONU KOJA JE PROPISANA ZA ZEMLJU PUTOVANJA

Isplata dnevnica za službeni put u inostranstvo u skladu sa Odlukom o slučajevima i uslovima plaćanja, naplaćivanja, uplata i isplata u efektivnom stranom novcu (“Sl. glasnik RS”, br. 51/2015), Odlukom o vrstama deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu (“Sl. glasnik RS”, br. 98/2012, 143/2014 i 51/2015) i Odlukom(…)