ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA I NAČINU VRŠENJA KONTROLE DEVIZNOG POSLOVANJA REZIDENATA I NEREZIDENATA

(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2018)

Osnovne odredbe

 1. Ovom odlukom propisuju se bliži uslovi i način vršenja kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata – fizičkih i pravnih lica (u daljem tekstu: subjekti kontrole), odnosno postupak ove kontrole i preduzimanje mera prema subjektu kontrole u ovom postupku, kao i druga pitanja značajna za taj postupak.
 2. Predmet kontrole iz tačke 1. ove odluke jeste provera i utvrđivanje zakonitosti i pravilnosti obavljanja deviznih poslova subjekta kontrole u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju (u daljem tekstu: Zakon) i drugim propisima kojima se uređuje devizno poslovanje.

Uslovi i način vršenja kontrole

 1. Kontrolu iz tačke 1. ove odluke (u daljem tekstu: kontrola) Narodna banka Srbije vrši na sledeće načine:

1) posredno – prikupljanjem, praćenjem, proveravanjem i analizom izveštaja i druge dokumentacije koju joj subjekt kontrole dostavlja na osnovu Zakona i propisa Narodne banke Srbije, odnosno na njen zahtev, kao i druge dokumentacije, odnosno podataka o deviznom poslovanju subjekta kontrole kojima Narodna banka Srbije raspolaže;

2) neposredno – u prostorijama subjekta kontrole, odnosno lica koja su sa subjektom kontrole povezana imovinskim, upravljačkim ili poslovnim odnosima – uvidom u poslovne knjige, ugovore i drugu dokumentaciju koja se odnosi na devizno poslovanje subjekta kontrole, odnosno poslovanje tog lica.

Narodna banka Srbije u vršenju kontrole sarađuje s Poreskom upravom, carinskim organom, odnosno drugim nadležnim organima. Ova saradnja naročito podrazumeva međusobnu razmenu podataka, nalaza i informacija potrebnih za vršenje kontrole.

Radni dan, u smislu ove odluke, jeste svaki dan osim subote, nedelje i dana državnog i verskog praznika koji je proglašen neradnim danom u Republici Srbiji.

Posredna kontrola

 1. Pri vršenju posredne kontrole, Narodna banka Srbije može od subjekta kontrole zahtevati dostavljanje izveštaja, odnosno dokumentacije, informacija i izjava koje se naročito odnose na sledeće:

1) plaćanja, naplaćivanja i prenose između rezidenta i nerezidenta u stranim sredstvima plaćanja i u dinarima;

2) plaćanja, naplaćivanja i prenose između rezidenata u stranim sredstvima plaćanja;

3) kupovinu i prodaju sredstava plaćanja između rezidenta i nerezidenta, kao i kupovinu i prodaju stranih sredstava plaćanja između rezidenata;

4) jednostrane prenose sredstava plaćanja – lične i fizičke prenose iz Republike Srbije i u Republiku Srbiju koji nemaju obeležja izvršenja posla između rezidenta i nerezidenta;

5) tekuće i depozitne račune rezidenata u inostranstvu i nerezidenata u Republici;

6) kreditne poslove sa inostranstvom;

7) druge devizne poslove.

 1. Narodna banka Srbije sačinjava zapisnik o izvršenoj posrednoj kontroli ako tom kontrolom utvrdi da je subjekt kontrole učinio nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u obavljanju deviznih poslova.

Na postupak nakon sačinjavanja zapisnika o izvršenoj posrednoj kontroli shodno se primenjuju odredbe ove odluke koje se odnose na postupak neposredne kontrole.

Neposredna kontrola

 1. Neposrednu kontrolu vrše zaposleni u Narodnoj banci Srbije koje rešenjem za to odredi guverner ili lice koje on ovlasti (u daljem tekstu: ovlašćena lica).

U rešenju iz stava 1. ove tačke navode se naročito: subjekt kontrole, predmet kontrole i datum početka kontrole.

U toku neposredne kontrole rešenje iz stava 1. ove tačke može se dopuniti, odnosno izmeniti.

Donošenjem rešenja iz stava 1. ove tačke pokrenut je postupak neposredne kontrole subjekta kontrole. Ovo rešenje uručuje se zastupniku, odnosno drugom ovlašćenom licu subjekta kontrole ili drugom angažovanom licu subjekta kontrole koje se zatekne u njegovim poslovnim prostorijama po dolasku u te prostorije.

Narodna banka Srbije može pismeno obavestiti subjekt kontrole o pokrenutom postupku neposredne kontrole njegovog deviznog poslovanja i zahtevati od njega da obezbedi podatke i dokumentaciju koji su potrebni za tu kontrolu.

Narodna banka Srbije može angažovati druga lica koja će prisustvovati neposrednoj kontroli radi pružanja odgovarajuće stručne podrške ovlašćenim licima pri vršenju te kontrole.

 1. Subjekt kontrole dužan je da ovlašćenom licu omogući nesmetano vršenje kontrole i da sarađuje s tim licem.

Subjekt kontrole dužan je da ovlašćenom licu, radi vršenja neposredne kontrole, stavi na uvid poslovne knjige, dokumentaciju i podatke koje to lice zahteva – u pismenoj ili elektronskoj formi, kao i da mu omogući nesmetan i potpun pristup opremi, bazama podataka, računarskim programima koje koristi, odnosno drugim resursima informacionog sistema.

Ako su dokumentacija i podaci iz stava 2. ove tačke sačinjeni na jeziku koji nije srpski, Narodna banka Srbije može od subjekta kontrole zahtevati da o svom trošku obezbedi prevod te dokumentacije i podataka na srpski jezik, koji je overio sudski tumač.

 1. U vršenju neposredne kontrole ovlašćeno lice može da preduzima sledeće radnje:

1) da pristupa svim organizacionim delovima i prostorijama subjekta kontrole;

2) da zahteva da se obezbede kopije dokumenata koji su u vezi s predmetom kontrole i/ili tehnička podrška prilikom pristupa poslovnim knjigama u elektronskom obliku;

3) da pregleda poslovne prostorije, predmete, uređaje i opremu u vezi s predmetom kontrole;

4) da neposredno komunicira s članovima organa upravljanja, odnosno rukovodiocima, odgovornim licima i zaposlenima u subjektu kontrole radi dobijanja informacija i objašnjenja koji se odnose na predmet kontrole;

5) da utvrdi identitet lica koja rade na poslovima koji su predmet kontrole, kao i identitet odgovornih lica u subjektu kontrole;

6) da zatraži suzdržavanje od svakog postupanja koje je u suprotnosti sa odredbama Zakona i drugog propisa.

Članovi organa upravljanja, odnosno rukovodioci, odgovorna lica subjekta kontrole i druga lica – dužni su da ovlašćenom licu, na njegov zahtev, daju i pismene odgovore na pitanja koja im se postave, u roku koji je utvrđen u tom zahtevu, kao i da, po potrebi, pruže dokaze u vezi s tim odgovorima.

 1. Narodna banka Srbije, odnosno ovlašćeno lice u toku neposredne kontrole može od subjekta kontrole privremeno oduzeti devize, efektivni strani novac, čekove, hartije od vrednosti, dinare, predmete, isprave i dokumentaciju – ako postoji osnovana sumnja da su upotrebljeni za izvršenje krivičnog dela ili prekršaja ili da su bili namenjeni takvoj upotrebi ili da su nastali izvršenjem krivičnog dela ili prekršaja.

Ovlašćeno lice izdaje potvrdu o privremeno oduzetim sredstvima i predmetima iz stava 1. ove tačke.

Privremeno oduzimanje deviza i dinara iz stava 1. ove tačke koji se nalaze na novčanim računima subjekta kontrole vrši se na osnovu rešenja Narodne banke Srbije kojim se nalaže blokada tih sredstava i njihov prenos na namenski račun Narodne banke Srbije.

Ovlašćeno lice dužno je da odmah, a najkasnije u roku od dva radna dana od dana oduzimanja sredstava i predmeta iz stava 1. ove tačke, deponuje efektivni strani novac, čekove i hartije od vrednosti – na namenski račun Narodne banke Srbije ili u ostavu kod Narodne banke Srbije; gotovinu u dinarima – na namenski račun Narodne banke Srbije; predmete, isprave i dokumentaciju – u ostavu kod Narodne banke Srbije ili na drugo odgovarajuće mesto.

Po oduzimanju sredstava i predmeta iz stava 1. ove tačke, Narodna banka Srbije pokrenuće odgovarajući postupak pred nadležnim organom.

Onemogućavanje kontrole

 1. Smatra se da subjekt kontrole nije omogućio Narodnoj banci Srbije da izvrši kontrolu u smislu ove odluke ako ne postupi u skladu s tač. 7. i 8. ove odluke ili ne dozvoli privremeno oduzimanje deviza, efektivnog stranog novca, dinara i drugih sredstava, predmeta, isprava ili dokumentacije iz tačke 9. stav 1. te odluke, kao i u sledećim slučajevima:

1) ako se subjekt kontrole ne nalazi na adresi upisanoj u registar kod nadležnog organa;

2) ako namerno ili grubom nepažnjom ovlašćenom licu stavi na raspolaganje podatke koji nisu tačni;

3) ako u određenom roku ne dostavi, odnosno ne stavi na raspolaganje ovlašćenom licu sve tražene podatke i dokumentaciju, odnosno dokaze, a naročito podatke kojima je dužan da raspolaže prema Zakonu i drugom propisu;

4) ako ovlašćenom licu ne obezbedi neophodne uslove za vršenje kontrole, odnosno ako ne obezbedi da to lice u vršenju kontrole ne ometaju zaposleni subjekta kontrole ili treća lica.

U slučaju iz stava 1. ove tačke, ovlašćeno lice sačinjava zapisnik o onemogućavanju kontrole i Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim se subjektu kontrole nalaže da vršenje kontrole omogući odmah, a najkasnije u roku od tri radna dana od dana prijema rešenja.

Zapisnici i drugi akti

 1. Ovlašćeno lice dužno je da o izvršenoj neposrednoj kontroli sačini zapisnik (u daljem tekstu: zapisnik o kontroli).

Zapisnik o kontroli sadrži naročito: datum sačinjavanja zapisnika, predmet kontrole i značajne podatke koji se odnose na taj predmet, nalaz o utvrđenom činjeničnom stanju i potpis lica koje je sačinilo zapisnik.

Narodna banka Srbije subjektu kontrole dostavlja zapisnik o kontroli, na koji on može dati primedbe u roku od osam radnih dana od dana prijema tog zapisnika.

Subjekt kontrole dostavlja primedbe na zapisnik o kontroli, s dokazima, koje je potpisalo ovlašćeno lice tog subjekta.

 1. Ako proverom primedaba iz tačke 11. stav 4. ove odluke utvrdi da je činjenično stanje bitno različito od onog koje je navedeno u zapisniku o kontroli, Narodna banka Srbije sačinjava dopunu tog zapisnika (u daljem tekstu: dopuna zapisnika), koja se dostavlja subjektu kontrole u roku od 15 radnih dana od dana prijema tih primedaba.

Narodna banka Srbije može i neposredno kod subjekta kontrole proveriti navode iznete u primedbama iz ove tačke.

 1. Narodna banka Srbije neće razmatrati primedbe subjekta kontrole na zapisnik o kontroli koje se odnose na promenu činjeničnog stanja nastalu nakon perioda za koji je izvršena kontrola (presečni datum), ali ih može uzeti u obzir pri izricanju naloga iz ove odluke.
 2. Ako dostavljene primedbe na zapisnik o kontroli nisu osnovane, ako se njima bitno ne menja kontrolom utvrđeno činjenično stanje, odnosno ako one ne utiču na promenu nalaza utvrđenih nezakonitosti, odnosno nepravilnosti – Narodna banka Srbije o tome sačinjava službenu belešku i dostavlja je subjektu kontrole u roku od osam radnih dana od dana prijema tih primedaba.
 3. Narodna banka Srbije donosi rešenje o obustavi postupka kontrole u sledećim slučajevima:

1) ako zapisnikom o kontroli, odnosno dopunom zapisnika nisu utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti ili su utvrđene manje značajne nezakonitosti, odnosno nepravilnosti;

2) ako subjekt kontrole u propisanom roku svojim primedbama osnovano ospori sve nalaze iz zapisnika o kontroli ili ospori deo tih nalaza tako da su preostale manje značajne nezakonitosti, odnosno nepravilnosti.

Rešenje iz stava 1. ove tačke dostavlja se subjektu kontrole.

Rešenje o nalozima

 1. Ako se na osnovu činjeničnog stanja utvrđenog u zapisniku o kontroli utvrdi nezakonitost, odnosno nepravilnost u obavljanju deviznog poslovanja subjekta kontrole koja se može otkloniti – Narodna banka Srbije donosi rešenje kojim subjektu kontrole nalaže da utvrđenu nezakonitost, odnosno nepravilnost otkloni u određenom roku.

Subjekt kontrole dužan je da postupi po rešenju iz stava 1. ove tačke, na način i u rokovima utvrđenim tim rešenjem.

Subjekt kontrole dužan je da o izvršenju naloga iz rešenja iz stava 1. ove tačke pismeno obavesti Narodnu banku Srbije i da joj o tome dostavi dokaze, u roku koji Narodna banka Srbije utvrdi ovim rešenjem a koji ne može biti duži od tri radna dana od dana isteka roka za otklanjanje utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti iz tog rešenja.

Narodna banka Srbije proverava izvršenje naloga iz rešenja iz stava 1. ove tačke i, ako utvrdi da su u određenom roku utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti u potpunosti ili velikoj meri otklonjene tako da su ostale samo manje značajne nezakonitosti, odnosno nepravilnosti – donosi rešenje o obustavi postupka kontrole.

Ako subjekt kontrole ne postupi u skladu s rešenjem iz stava 1. ove tačke, Narodna banka Srbije može podneti nadležnom organu zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, u skladu sa zakonom, a taj zahtev može podneti i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

 1. Radi utvrđivanja da li je subjekt kontrole postupio po rešenju iz tačke 16. ove odluke, Narodna banka Srbije može ponovo izvršiti neposrednu kontrolu deviznog poslovanja subjekta kontrole, u obimu koji je potreban da bi se utvrdilo da li su utvrđene nezakonitosti, odnosno nepravilnosti otklonjene na odgovarajući način i u odgovarajućoj meri.

Tajnost podataka u vršenju kontrole

 1. Podaci koje ovlašćena lica i druga lica angažovana u postupku kontrole deviznog poslovanja u smislu ove odluke na bilo koji način saznaju a koji se odnose na kontrolu poslovanja subjekta kontrole, kao i dokumenti koji sadrže takve podatke, uključujući i naloge za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, odnosno nezakonitosti iz te odluke – određuju se i štite kao tajni podaci sa oznakom stepena tajnosti „POVERLJIVO“ ili „INTERNO“, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tajnost podataka.

Lica iz stava 1. ove tačke dužna su da podatke i dokumente iz tog stava čuvaju kao tajne podatke, odnosno ne mogu ih učiniti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima propisanim zakonom.

Obaveza čuvanja tajnosti podataka za lica iz stava 1. ove tačke ne prestaje ni nakon prestanka radnog odnosa, odnosno angažovanja u Narodnoj banci Srbije, kao ni nakon prestanka drugog svojstva na osnovu kog su ta lica ostvarila pristup podacima iz tog stava.

Izuzetno od stava 2. ove tačke, Narodna banka Srbije može podatke i dokumente iz stava 1. ove tačke učiniti dostupnim domaćim i stranim kontrolnim organima, pod uslovom da ih ti organi koriste isključivo u svrhe za koje su pribavljeni.

Objavljivanje podataka iz stava 1. ove tačke izraženih u zbirnom obliku, tako da se na osnovu njih ne može utvrditi identitet subjekta kontrole, ne smatra se povredom obaveze čuvanja tajnosti podataka.

Prelazna odredba i završna odredba

 1. Postupke kontrole deviznog poslovanja rezidenata i nerezidenata koje je započelo Ministarstvo finansija – Poreska uprava a koji nisu okončani do 31. decembra 2018. godine – okončaće Narodna banka Srbije u skladu sa Zakonom i ovom odlukom.
 2. Ova odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srbije“ i stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

 

Pitanja i odgovori

U svakom trenutku, pretplatnicima platforme dostupan je sistem poslovne pomoći. Ako imate pitanje iz ove ili neke druge oblasti, kliknite na dugme, ulogujte se (samo za pretplatnike platforme) i unesite pitanje.

Dejan Trifunović